Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-SE2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K_W16

PS_K_U08

PS_K_K03

PS_K_K07

Ma wiedzę na temat wartości i sposobu doboru narzędzi badawczych pozwalających na weryfikacje stawianych w pracy hipotez. Potrafi w miarę samodzielnie konstruować i oceniać psychometrycznie psychologiczne narzędzia badawcze (U08).

Jest zdolny do samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb;

jest gotów do ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności oraz samodzielnego wykorzystywania w tym celu dostępnych mu źródeł i

ich krytycznej oceny pod względem przydatności do

realizacji swojej pracy dyplomowej.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem seminarium jest wprowadzenie studentów do samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii.

Efekt kształcenia: Postawa – ukształtowanie uczciwości badawczej. Kompetencja – opanowanie zasad pisania pracy dyplomowej na poziomie magisterskim: wybór tematu pracy magisterskiej oraz napisanie części teoretycznej pracy, wybór metod badań, przeprowadzenie samodzielne badań psychologicznych, analiza statystyczna wyników, ich dyskusja i wnioski.

Wymagania wstępne: metodologia nauk i statystyka.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem seminarium jest wprowadzenie studentów do samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii.

Efekt kształcenia: Postawa – ukształtowanie uczciwości badawczej. Kompetencja – opanowanie zasad pisania pracy dyplomowej na poziomie magisterskim: wybór tematu pracy magisterskiej oraz napisanie części teoretycznej pracy, wybór metod badań, przeprowadzenie samodzielne badań psychologicznych, analiza statystyczna wyników, ich dyskusja i wnioski.

Wymagania wstępne: metodologia nauk i statystyka.

Literatura:

Literatura:

Każdy z kandydatów wybiera literaturę indywidualnie, adekwatnie do potwierdziła przedmiotem pracy i rozmowy w jej trakcie realizacji raporty, jak również wykorzystuje w trakcie pisania pracy.

Wymagania: znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biernym, a także obowiązkowa obecność na zajęciach seminarium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

W16: Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej

Umiejętności:

U08: Potrafi samodzielnie konstruować i oceniać psychometrycznie

psychologiczne narzędzia badawcze

Kompetencje:

K03: Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian

K 07: pogłębia umiejętności samodzielnego wykorzystywania dostępnych źródeł i ich krytycznej oceny pod względem przydatności do

swojej pracy.

Ważne jest przede wszystkim kompetentne przygotowywanie tekstu naukowego.

ECTS

udział w zajęciach = 30 godz.

Przeprowadzenie badań i napisanie raportu = 30 godz.

suma godzin = 60

liczba ECTS: 60 / 30 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowywanie pracy dyplomowej jest oceniane według poniższych kryteriów.

Zdolność do planowania badań empirycznych. Zna w szerszym zakresie wybrane metody i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie badań empirycznych.

Potrafi samodzielnie opracować własne narzędzia badawcze do realizacji zgodnych z tematyką badań empirycznych. Umie zastosować odpowiednie techniki statystyczne do interpretacji danych.

Jest w stanie interpretować i analizować uzyskiwane wyniki badań własnych, wybierać istotne dla przeprowadzania wywodów treści z dostępnej literatury. Jest kompetentny w przygotowaniu raportu na temat badań własnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Gasiul, Jarosław Jastrzębski, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Henryk Gasiul, Jarosław Jastrzębski, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student posiada ogólną orientację w przygotowywaniu tekstów naukowych, jest zapoznany z metodyka pracy naukowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Marek Nieznański, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Marek Nieznański, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student posiada ogólną orientację w przygotowywaniu tekstów naukowych, jest zapoznany z metodyka pracy naukowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska, Jarosław Jastrzębski, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska, Jarosław Jastrzębski, Marek Nieznański, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student posiada ogólną orientację w przygotowywaniu tekstów naukowych, jest zapoznany z metodyka pracy naukowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska, Jarosław Jastrzębski, Andrzej Pankalla, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska, Jarosław Jastrzębski, Andrzej Pankalla, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)