Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-SEMP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K_U03

PS_K_U06

PS_K_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom warsztatu pracy badacza i przygotowanie od strony technicznej do prowadzenia samodzielnie badań naukowych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane przygotowaniem raportu z pracy empirycznej, w tym w szczególności przygotowanie pracy magisterskiej. Zaprezentowane zostaną narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu badawczego, w tym m.in. aplikacje służące do zarządzania źródłami bibliograficznymi oraz systemy zarządzania pracą badacza.

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J. (2013). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Warszawa: Wydawnictwo Liberi

2) Nęcka E., Stocki R. (2014). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, Kraków: TAiWPN Universitas.

Dodatkowo: literatura przedmiotu zgodna z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. student zna etapy prowadzenia badań naukowych; .

2 poznał naukowe źródła bibliograficzne;

3. zna standardy tworzenia raportów naukowych, według zaleceń APA 6;

Umiejętności:

4. student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA

Kompetencje:

5. analiza i synteza literatury przedmiotu;

6. stawianie hipotez badawczych;

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie prostego badania korelacyjnego (N=25), wykorzystując narzędzia poznane podczas zajęć, zakończonego raportem zgodnym ze standardami APA w wersji 6.

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest złożenie raportu z badań, ewentualnie poprawionego raportu w nieprzekraczalnym terminie podanym podczas zajęć.

Ocena bardzo dobra: student potrafi bardzo dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student nie ma problemu ze sformułowaniem hipotez, dobiera metody badawcze adekwatnie do celu badania. Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena dobra: student potrafi dobrze zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez, ale dobiera metody badawcze adekwatnie do celu badania. Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena dostateczna: student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez oraz dobiera metody badawcze nieadekwatnie do celu badania. Student w podstawowym zakresie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Ocena niedostateczna: student potrafi zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić badanie naukowe oraz przygotować raport z badania, zgodnie ze standardami APA. Student ma problem ze sformułowaniem hipotez oraz dobiera metody badawcze nieadekwatnie do celu badania. Student w podstawowym zakresie posługuje się narzędziami badawczymi oraz aplikacjami (edytory tekstów; menadżery bibliografii).

Opis ECTS (4 pkt)

Udział w zajęciach: 32 h

przygotowanie do zajęć 18 h

czas na przeprowadzenie badań i przygotowanie pracy zaliczeniowej 60 h

Łącznie: 110 h

Praktyki zawodowe:

n/d

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)