Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia sądowa i penitencjarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-SP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia sądowa i penitencjarna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08; PS_W13


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: poznanie problematyki przestępczości; poznanie przyczyn, rodzajów i przejawów niedostosowania społecznego; poznanie psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sądowym; poznanie mechanizmów psychologicznych uruchamiających się w izolacji więziennej w kontekście resocjalizacyjnym. Celem praktycznym przedmiotu jest zachęta do pracy terapeutycznej wśród więźniów i byłych więźniów oraz w ogóle wśród niedostosowanych społecznie.

Pełny opis:

Cel przedmiotu to poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej, to jest zagadnień związanych z przestępczością.

Metody, kryteria oceny:

Ocenianie ciągłe (obecność i aktywność na zajęciach). Egzamin ustny. Na ocenę bardzo dobrą student nie tylko zna materiał, ale przede wszystkim potrafi wyciągać wnioski dla praktyki sądowej, penitencjarnej i resocjalizacyjnej. Na ocenę dobrą student dobrze zna materiał przedmiotu. Na ocenę dostateczną student orientuje się w materiale, ale nie potrafi łączyć zagadnień ze sobą oraz z praktyką. W przypadku oceny niedostatecznej student nie zna materiału.

Treści programowe:

1. Określenie psychologii sądowej i psychologii penitencjarnej.

2. Określenie przestępczości.

3. Niedostosowanie społeczne - przyczyny, rodzaje, przejawy.

4. Teorie przestępczości.

5. Agresja - rodzaje, teorie.

6. Przestępczość seksualna.

7. Biegły psycholog w postępowaniu sądowym.

8. Obszary funkcjonowania psychologów sądowych

9. Opinie psychologiczne jako dowody w różnych kategoriach spraw

10. Problematyka kłamstwa.

11. Badania poligraficzne.

12. System penitencjarny w Polsce.

13. Prizonizacja.

14. Aglutynacja psychiczna.

15. Tatuaże więzienne - wymowa psychologiczna.

16. Twórczość więżniów - psychologiczne tło.

17. Funkcje, zasady i metody resocjalizacji penitencjarnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ciosek M. (2001): Psychologia sądowa i penitencjarna, Wyd. Prawnicze, Warszawa.

2. Krahe B. (2006): Agresja, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

3. Ostrowska K. (2008): Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ackerman M. J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

2. Majchrzyk Z. (2001): Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, IPiN, Warszawa.

3. Z.Majchrzyk (2008): Zabójczynie i zabójcy, Wyd. UKSW, Warszawa.

Pospiszyl K. (2006): Przestępstwa selsualne, APS - PWN, Warszawa.

4. Stanik J. M., Przybyła H. (1981): Opinia biegłego psychologa w spawach karnych nieletnich, U.Śl, Katowice.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza - student wie jak interpretować podstawowe treści z zakresu psychologii sadowej i penitencjarnej; - zna metody badań psychologicznych stosowanych przez biegłego sądowego psychologa; - zna sposoby interwencji psychologicznej w środowisku więźniów.

Umiejętności - student potrafi dobierać odpowiednie metody do badań sprawców przestępstw.

Kompetencje - student posiada podstawowe kompetencje w zakresie sprawowania funkcji biegłego sądowego oraz funkcji psychologa penitencjarnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe oznacza uwzględnianie obecności i aktywności na zajęciach, dopuszcza się cztery godziny nieobecności na zajęciach. Egzamin ma formę ustną, ale na egzamin jest przygotowywana przez studenta praca pisemna (około 10 stron komputeropisu; jej temat jest wcześniej uzgadniany z wykładowcą), a w czasie egzaminu referowane są zagadnienia zawarte w tej pracy, które następnie podlegają dyskusji. Na ocenę bardzo dobrą student potrafi po pierwsze wyciągać wnioski z zagadnień zawartych w przygotowanej przez siebie pracy, dla praktyki sądowej, penitencjarnej i resocjalizacyjnej, a po drugie zadowalająco odpowiada na cztery pytania ustne z treści prezentowanych w czasie wykładu. Na ocenę dobrą student potrafi wyciągać wnioski dla praktyki sądowej, penitencjarnej, czy resocjalizacyjnej, z przygotowanej przez siebie pracy pisemnej; pytania z treści wykładu nie są już zadawane. Na ocenę dostateczną student przygotowuje pracę pisemną, potrafi zreferować jej problematykę, ale nie potrafi dyskutować na temat zagadnień w niej zawartych i nie potrafi wyciągać z niej wniosków dla praktyki sądowej, penitencjarnej albo resocjalizacyjnej. Ocena niedostateczna jest wystawiana w przypadku, gdy student nie przygotuje pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: poznanie problematyki przestępczości; poznanie przyczyn, rodzajów i przejawów niedostosowania społecznego; poznanie psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sądowym; poznanie mechanizmów psychologicznych uruchamiających się w izolacji więziennej w kontekście resocjalizacyjnym. Celem praktycznym przedmiotu jest zachęta do pracy terapeutycznej wśród więźniów i byłych więźniów oraz w ogóle wśród niedostosowanych społecznie.

Pełny opis:

Cel przedmiotu to poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej, to jest zagadnień związanych z przestępczością.

Metody, kryteria oceny:

Ocenianie ciągłe (obecność i aktywność na zajęciach). Egzamin ustny. Na ocenę bardzo dobrą student nie tylko zna materiał, ale przede wszystkim potrafi wyciągać wnioski dla praktyki sądowej, penitencjarnej i resocjalizacyjnej. Na ocenę dobrą student dobrze zna materiał przedmiotu. Na ocenę dostateczną student orientuje się w materiale, ale nie potrafi łączyć zagadnień ze sobą oraz z praktyką. W przypadku oceny niedostatecznej student nie zna materiału.

Treści programowe:

1. Określenie psychologii sądowej i psychologii penitencjarnej.

2. Określenie przestępczości.

3. Niedostosowanie społeczne - przyczyny, rodzaje, przejawy.

4. Teorie przestępczości.

5. Agresja - rodzaje, teorie.

6. Przestępczość seksualna.

7. Biegły psycholog w postępowaniu sądowym.

8. Obszary funkcjonowania psychologów sądowych

9. Opinie psychologiczne jako dowody w różnych kategoriach spraw

10. Problematyka kłamstwa.

11. Badania poligraficzne.

12. System penitencjarny w Polsce.

13. Prizonizacja.

14. Aglutynacja psychiczna.

15. Tatuaże więzienne - wymowa psychologiczna.

16. Twórczość więżniów - psychologiczne tło.

17. Funkcje, zasady i metody resocjalizacji penitencjarnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ciosek M. (2001): Psychologia sądowa i penitencjarna, Wyd. Prawnicze, Warszawa.

2. Krahe B. (2006): Agresja, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

3. Ostrowska K. (2008): Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ackerman M. J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

2. Majchrzyk Z. (2001): Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, IPiN, Warszawa.

3. Z.Majchrzyk (2008): Zabójczynie i zabójcy, Wyd. UKSW, Warszawa.

Pospiszyl K. (2006): Przestępstwa selsualne, APS - PWN, Warszawa.

4. Stanik J. M., Przybyła H. (1981): Opinia biegłego psychologa w spawach karnych nieletnich, U.Śl, Katowice.

Wymagania wstępne:

Znajomość psychologii ogólnej, psychologii osobowości, psychologii rozwojowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)