Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening asertywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-TA
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening asertywności
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04;PS_W07;PS_U03; PS_K07Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności asertywnych uznawane jest współcześnie za jeden z podstawowych warunków realizowania zdrowego stylu życia oraz zmniejszania ryzyka uzależnień. Jednocześnie trening asertywności jest klasyczną formą treningu rozwijania kompetencji osobistych, z bardzo wyraźną strukturą. Doświadczenie elementów treningu asertywności pozwoli studentom na osobiste doświadczanie sytuacji treningowej, poznanie zasad i sposobu pracy treningowej, a jednocześnie studenci poznają podstawy teoretyczne asertywności oraz będą mieli możliwość weryfikowania ich w oparciu o osobiste doświadczenie

Wymagania wstępne:brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zajęcia 1:

1. Zachowania asertywne jako jedna z form zachowań w relacjach

społecznych. Zachowania bierne, agresywne, bierno-agresywne oraz asertywne.

Kryteria zachowań asertywnych. Określenie własnych trudności związanych z

zachowaniami asertywnymi – Mapa Asertywności.

2. Obrona swoich praw w kontaktach z innymi – obrona własnych granic.

Poszerzanie świadomości praw osobistych. Akceptacja praw innych osób.

Obrona własnego terytorium psychologicznego – doświadczanie mówienia NIE,

ćwiczenie strategii „zdartej płyty”. Trudności w dochodzeniu praw w relacjach

społecznych.

Zajęcia 2:

1. Przyjmowanie pochwał i krytyki. Traktowanie oceny jako jednej z możliwych

opinii, z którą możemy się zgodzić lub nie. Odróżnianie opinii od faktów.

Asertywne przyjmowanie krytyki i pochwał wyrażanych wprost. Sposoby radzenia

sobie z zakłopotaniem w sytuacji oceny – wyrażanie zakłopotania.

2. Reagowanie na różne formy krytyki i ataku. Rodzaje krytyki (uogólniona,

oceniająca osobę a nie działanie, aluzyjna, wyrażana w formie agresywnej,

zaskakująca). Asertywne sposoby radzenia sobie z różnymi formami krytyki.

Radzenie sobie z poczuciem krzywdy i poczuciem winy - umiejętność

koncentrowania się na problemie.

Zajęcia 3:

1. Wyrażanie uczuć pozytywnych. Trudności w wyrażaniu uczuć pozytywnych.

Doświadczenie wyrażania i przyjmowania uczuć pozytywnych. Rola motywowania

pozytywnego.

2. Wyrażanie emocji negatywnych. Źródła trudności w wyrażaniu emocji

negatywnych. Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej - Komunikat typu Ja.

Cztery etapy wyrażania złości wg Pameli Butler – poszukiwanie skutecznego

zaplecza w trudnych sytuacjach.

Zajęcia 4:

1. Wyrażanie osobistych opinii i przekonań. Umiejętność wyrażania własnych

poglądów. Postawa asertywna w sytuacji konfrontacji przekonań. Obrona własnej

opinii w sytuacjach jej rozbieżności. Techniki wspomagające asertywną

konfrontacje przekonań – „zdarta płyta”, parafraza sytuacyjna.

2. Wyrażanie oczekiwań. Model asertywnego wyrażania próśb – akceptacja prawa

do odmowy. Model asertywnego wydawania poleceń.

3. Monolog wewnętrzny. Rozpoznanie własnego monologu wewnętrznego. Praca

nad myślami blokującymi uruchomienie zachowań asertywnych – konstruowanie

myśli proasertywnych.

Metody oceny: Obecność na zajęciach. Aktywny udział w prowadzonych zajęciach.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1.Król-Fijewska M.(1993), Trening asertywności. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości

2.Poprawa R. (2001), Asertywność – osobisty zasób w zmaganiu się ze stresem w relacjach interpersonalnych, W: Dolińska-Zygmunt G.(red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław, s. 143-155

Lektura uzupełniająca:

1.Berne E. (1987) „W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich” Warszawa: PWN

2.Davidson Jeff (1999) „Asertywność” Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

3.Król-Fijewska Maria (1993) „Trening asertywności” Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości

4.Król-Fijewska Maria (1996) „Stanowczo, łagodnie, bez lęku” Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. INTRA

5.Beverley Hare (1997) „Bądź asertywny. Skuteczne sposoby komunikacji” Łódź RAVI

6.Gillen Terry (1999) „Asertywność” Warszawa: petit

7.Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr (2000) „Asertywność menedżera” Warszawa: PWE

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy

K_W04 - Rozumie rolę procesów psychicznych i zna prawa ich rozwoju

Efekty umiejętności

K_U12 Potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne

Efekty kompetencji

K_K03 - Posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość wchodzenia w relacje z innymi osobami; K_K04- Jest w stanie organizować szkolenia prezentujące problemy psychologiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę oceny stanowi:

1. obecność na zajęciach

2. aktywność w czasie zajęć (np. aktywny udział w dyskusji)

3. zaliczenie ustne na ostatnich zajeciach

Zakres wiedzy:

2 - student nie ma podstawowej wiedzy z asertywności i nie umie jej zdefiniować

3 - student posiada ogólną wiedzę z asertywności i umie ją zdefiniować

4 - student ma poprawną wiedzę z asertywności i umie ją zdefiniować oraz odpowiednio różnicować w zastosowaniach społecznych

5 - student doskonale orientuje się w zakresie umiejętności asertywnych i i umie je zdefiniować oraz odpowiednio różnicować jednocześnie wiedząc jak konstruować strukturalnie programy i materiały.

Zakres umiejętności:

2 - student nie potrafi powiązać umiejętności asertywnych z gniewem i uległością.

3 - student ma trudności z umiejętnościami asertywnymi, nie do końca rozumie wartość poznawczą i praktyczną umiejętności tej w pracy psychologa.

4 - student poprawnie rozpoznaje zachowania asertywne i rozumie wartość poznawczą i praktyczną w pracy psychologa, jednocześnie potrafi interpretować ich kontekście rozwoju społecznego.

5 - student doskonale rozpoznaje zachowania asertywne i rozumie wartość poznawczą i praktyczną w pracy psychologa, jednocześnie potrafi interpretować je kontekście rozwoju społecznego.

Praktyki zawodowe:

nie zdefiniowano

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mędrzycki
Prowadzący grup: Krzysztof Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: Rozwijanie umiejętności asertywnych uznawane jest współcześnie za jeden z podstawowych warunków realizowania zdrowego stylu życia oraz zmniejszania ryzyka uzależnień. Jednocześnie trening asertywności jest klasyczną formą treningu rozwijania kompetencji osobistych, z bardzo wyraźną strukturą. Doświadczenie elementów treningu asertywności pozwoli studentom na osobiste doświadczanie sytuacji treningowej, poznanie zasad i sposobu pracy treningowej, a jednocześnie studenci poznają podstawy teoretyczne asertywności oraz będą mieli możliwość weryfikowania ich w oparciu o osobiste doświadczenie

Wymagania wstępne:brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Zajęcia 1:

1. Zachowania asertywne jako jedna z form zachowań w relacjach

społecznych. Zachowania bierne, agresywne, bierno-agresywne oraz asertywne.

Kryteria zachowań asertywnych. Określenie własnych trudności związanych z

zachowaniami asertywnymi – Mapa Asertywności.

2. Obrona swoich praw w kontaktach z innymi – obrona własnych granic.

Poszerzanie świadomości praw osobistych. Akceptacja praw innych osób.

Obrona własnego terytorium psychologicznego – doświadczanie mówienia NIE,

ćwiczenie strategii „zdartej płyty”. Trudności w dochodzeniu praw w relacjach

społecznych.

Zajęcia 2:

1. Przyjmowanie pochwał i krytyki. Traktowanie oceny jako jednej z możliwych

opinii, z którą możemy się zgodzić lub nie. Odróżnianie opinii od faktów.

Asertywne przyjmowanie krytyki i pochwał wyrażanych wprost. Sposoby radzenia

sobie z zakłopotaniem w sytuacji oceny – wyrażanie zakłopotania.

2. Reagowanie na różne formy krytyki i ataku. Rodzaje krytyki (uogólniona,

oceniająca osobę a nie działanie, aluzyjna, wyrażana w formie agresywnej,

zaskakująca). Asertywne sposoby radzenia sobie z różnymi formami krytyki.

Radzenie sobie z poczuciem krzywdy i poczuciem winy - umiejętność

koncentrowania się na problemie.

Zajęcia 3:

1. Wyrażanie uczuć pozytywnych. Trudności w wyrażaniu uczuć pozytywnych.

Doświadczenie wyrażania i przyjmowania uczuć pozytywnych. Rola motywowania

pozytywnego.

2. Wyrażanie emocji negatywnych. Źródła trudności w wyrażaniu emocji

negatywnych. Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej - Komunikat typu Ja.

Cztery etapy wyrażania złości wg Pameli Butler – poszukiwanie skutecznego

zaplecza w trudnych sytuacjach.

Zajęcia 4:

1. Wyrażanie osobistych opinii i przekonań. Umiejętność wyrażania własnych

poglądów. Postawa asertywna w sytuacji konfrontacji przekonań. Obrona własnej

opinii w sytuacjach jej rozbieżności. Techniki wspomagające asertywną

konfrontacje przekonań – „zdarta płyta”, parafraza sytuacyjna.

2. Wyrażanie oczekiwań. Model asertywnego wyrażania próśb – akceptacja prawa

do odmowy. Model asertywnego wydawania poleceń.

3. Monolog wewnętrzny. Rozpoznanie własnego monologu wewnętrznego. Praca

nad myślami blokującymi uruchomienie zachowań asertywnych – konstruowanie

myśli proasertywnych.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1.Król-Fijewska M.(1993), Trening asertywności. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości

2.Poprawa R. (2001), Asertywność – osobisty zasób w zmaganiu się ze stresem w relacjach interpersonalnych, W: Dolińska-Zygmunt G.(red.), Podstawy psychologii zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego; Wrocław, s. 143-155

Lektura uzupełniająca:

1.Berne E. (1987) „W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich” Warszawa: PWN

2.Davidson Jeff (1999) „Asertywność” Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

3.Król-Fijewska Maria (1993) „Trening asertywności” Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości

4.Król-Fijewska Maria (1996) „Stanowczo, łagodnie, bez lęku” Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. INTRA

5.Beverley Hare (1997) „Bądź asertywny. Skuteczne sposoby komunikacji” Łódź RAVI

6.Gillen Terry (1999) „Asertywność” Warszawa: petit

7.Król-Fijewska Maria, Fijewski Piotr (2000) „Asertywność menedżera” Warszawa: PWE

Wymagania wstępne:

nie zdefiniowane.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Tylka
Prowadzący grup: Robert Tylka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Tylka
Prowadzący grup: Robert Tylka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mędrzycki
Prowadzący grup: Krzysztof Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)