Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening relaksacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-TB
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening relaksacyjny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a237d0d97804544ae944f4b61ca71204e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f27dbef0-4eb8-4853-b173-90d794042751&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04;PS_W07;PS_U03; PS_K07

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Celem treningu jest pokazanie uczestnikom efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem m.in. technik relaksacyjnych. Nabyte umiejętności pozwolą skutecznie opanowywać stres, a tym samym zwiększać zadowolenie z siebie, własnego życia osobistego i zawodowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie: Co to jest stres i jakie są jego konsekwencje? Podstawowe wiadomości o stresie - mobilizacyjna i demobilizacyjna funkcja stresu

2.Identyfikacja źródeł stresu w pracy zawodowej i życiu prywatnym - stres, a l zachowania

3.Sposoby zapobiegania i radzenia sobie ze stresem

4.Prezentacja ćwiczeń i technik relaksacyjnych:

a) trening autogenny

b) relaksacja progresywna

c) metoda relaksacyjnie aktywująca

d) medytacja autogenna

5.Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?

6.Podsumowanie szkolenia w postaci praktycznych wniosków i ćwiczeń.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

Literatura:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie wyjasnia elementarnych zagadnień z zakresu neuropsychologii. Nie zna podstaw anatomii i organizacji funkcjonalnej mózgu. Nie potrafi wymienić konsekwencji uszkodzeń poszczególnych struktur mózgu. Nie identyfikuje podstawowych chorób neurologicznych. Nie wyjasnia znaczenia dysfunkcji poznawczych w powstawaniu i obrazie klinicznym chorób psychicznych i chorób OUN. Nie orientuje się w metodach badań OUN. Nie wyjasnia specyfiki rehabilitacji neuropsychologicznej oraz pracy psychoterapeutycznej z Pacjentami i członkami ich rodzin.

- na ocenę 3 (dst.): Student wymienia podstawowe układy funkcjonalne, struktury anatomiczne i główne etapy rozwoju OUN, ale nie potrafi ich omówić. Wymienia podstawowe choroby neurologiczne bez znajomosci ich specyfiki. Wymienia niektóre konsekwencje uszkodzeń mózgu. Wylicza metody badań OUN. Pobieznie wyjasnia specyfikę rehabilitacji neuropsychologicznej i pracy psychoterapeutycznej z Pacjentami i członkami ich rodzin.

- na ocenę 4 (db.): Student krótko, poprawnie charakteryzuje układy funkcjonalne, struktury anatomiczne i etapy rozwoju OUN oraz neuropsychologiczne wyznaczniki uszkodzeń poszczególnych obszarów mózgu. Zwięźle omawia metody badań OUN. Prezentuje ogólną wiedzę z zakresu neuropsychiatrii, neurogeriatrii, chorób neurologicznych, rehabilitacji neuropsychologicznej i pracy psychoterapeutycznej z Pacjentami z uszkodzeniem mózgu i członakmi ich rodzin.

- na ocenę 5 (bdb.): Student doskonale orientuje się w wiedzy neuropsychologicznej w zakresie prezentowanego materiału podczas wykładów i wykazuje się znajomoscią dodatkowo wskazanej literatury; omawia podstawy anatomii oraz organizację funkcjonalną mózgu, wyjasnia konsekwencje uszkodzeń poszczególnych struktur mózgu. Wyjasnia wyczerpująco podstawowe zagadnienia z zakresu neuropsychiatrii, neurogeriatrii, identyfikuje i charakteryzuje rodzaje chorób neurologicznych. Proponuje i wyjasnia swoją propozycję adekwatnie dobranych metod badań OUN. Prezentuje znajomosć wiedzy z zakresu rehabilitacji neuropsychologicznej, jakosci życia osób z uszkodzeniem mózgu i pracy psychoterapeutycznej z Pacjentami i członkami ich rodzin.

Umiejętnosci:

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wskazać poszczególnych struktur OUN w atlasie neuroanatomicznym ani opisać ich roli w funkcjonowaniu OUN. Nie rozpoznaje cech zachowania człowieka, które skłaniają do konsultacji neurologicznej.

- na ocenę 3 (dst.): Student potrafi wskazać tylko niektóre struktury w atlasie neuroanatomicznym i opisać ich rolę w funkcjonowaniu OUN; rozpoznaje wybrane cechy zachowania człowieka wskazujące na koniecznosć konsultacji neurologicznej.

- na ocenę 4 (db.): Student wskazuje i krótko omawia poszczególne struktury OUN w atlasie neuroanatomicznym i opisuje ich rolę w funkcjonowaniu OUN; krótko charakteryzuje cechy zachowania człowieka wskazujące na koniecznosć konsultacji neurologicznej.

- na ocenę 5 (bdb.): Student bezbłędnie wskazuje i szczegółowo omawia poszczególne struktury OUN w atlasie neuroanatomicznym i ich rolę w funkcjonowaniu OUN; wyczerpująco charakteryzuje cechy zachowań człowieka wskazujące na koniecznosć konsultacji neurologicznej i potrafi powiązać je z okreslonymi strukturami OUN. Wykazuje się znajomoscią wskazanej dodatkowej literatury.

Kompetencje:

Oceniany jest stopień podmiotowego podejscia do pacjenta; identyfikowanie i rozstrzyganie dylematów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu neuropsychologa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

poznanie siebie

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo

Praktyki zawodowe:

nie wymaga

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem treningu jest pokazanie uczestnikom efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem m.in. technik relaksacyjnych. Nabyte umiejętności pozwolą skutecznie opanowywać stres, a tym samym zwiększać zadowolenie z siebie, własnego życia osobistego i zawodowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie: Co to jest stres i jakie są jego konsekwencje? Podstawowe wiadomości o stresie - mobilizacyjna i demobilizacyjna funkcja stresu

2.Identyfikacja źródeł stresu w pracy zawodowej i życiu prywatnym - stres, a zachowania

3.Sposoby zapobiegania i radzenia sobie ze stresem

4.Prezentacja ćwiczeń i technik relaksacyjnych:

a) trening autogenny

b) relaksacja progresywna

c) metoda relaksacyjnie aktywująca

d) medytacja autogenna

e)mandale

5.Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?

6.Podsumowanie szkolenia w postaci praktycznych wniosków i ćwiczeń.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

Literatura:

AILEY Roy : Zarządzanie stresem : 50 ćwiczeń. - Warszawa : Wydaw. ARTE, cop. 2002

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego dziecka . Cz. 1 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka . Cz. 2 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

DIEKEMPER Elisa : Więcej niż wyciszenie : znaczenie i przebieg podróży w krainę fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2005

FUHRMANN-WÖNKHAUS Elke : Spacer po tęczy : odprężające opowiadania dla chorych dzieci. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2003

GROTBERG Edith : Zwiększenie odporności psychicznej : wzmacnianie sił duchowych. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

HARTLEY Mary : Stres w pracy. - Kielce : Jedność, 2005

KAJA Barbara : Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2001. - S. 167-179: Techniki relaksacyjne

KRONENBERGER Małgorzata : Muzykoterapia : wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu. - Łódź : Global Enterprises, 2004

KULMATYCKI Lesław : Lekcja relaksacji. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

VOPEL Klaus W. : 10 [dziesięć] minut przerwy. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 1999

VOPEL Klaus W. : Podróże w nieznane. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2000

Wymagania wstępne:

przedmiot obowiązkowy, bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a237d0d97804544ae944f4b61ca71204e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f27dbef0-4eb8-4853-b173-90d794042751&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem treningu jest pokazanie uczestnikom efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem m.in. technik relaksacyjnych. Nabyte umiejętności pozwolą skutecznie opanowywać stres, a tym samym zwiększać zadowolenie z siebie, własnego życia osobistego i zawodowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie: Co to jest stres i jakie są jego konsekwencje? Podstawowe wiadomości o stresie - mobilizacyjna i demobilizacyjna funkcja stresu

2.Identyfikacja źródeł stresu w pracy zawodowej i życiu prywatnym - stres, a zachowania

3.Sposoby zapobiegania i radzenia sobie ze stresem

4.Prezentacja ćwiczeń i technik relaksacyjnych:

a) trening autogenny

b) relaksacja progresywna

c) metoda relaksacyjnie aktywująca

d) medytacja autogenna

e)mandale

5.Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?

6.Podsumowanie szkolenia w postaci praktycznych wniosków i ćwiczeń.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

Literatura:

AILEY Roy : Zarządzanie stresem : 50 ćwiczeń. - Warszawa : Wydaw. ARTE, cop. 2002

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego dziecka . Cz. 1 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka . Cz. 2 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

DIEKEMPER Elisa : Więcej niż wyciszenie : znaczenie i przebieg podróży w krainę fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2005

FUHRMANN-WÖNKHAUS Elke : Spacer po tęczy : odprężające opowiadania dla chorych dzieci. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2003

GROTBERG Edith : Zwiększenie odporności psychicznej : wzmacnianie sił duchowych. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

HARTLEY Mary : Stres w pracy. - Kielce : Jedność, 2005

KAJA Barbara : Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2001. - S. 167-179: Techniki relaksacyjne

KRONENBERGER Małgorzata : Muzykoterapia : wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu. - Łódź : Global Enterprises, 2004

KULMATYCKI Lesław : Lekcja relaksacji. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

VOPEL Klaus W. : 10 [dziesięć] minut przerwy. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 1999

VOPEL Klaus W. : Podróże w nieznane. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2000

Wymagania wstępne:

przedmiot obowiązkowy, bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a237d0d97804544ae944f4b61ca71204e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f27dbef0-4eb8-4853-b173-90d794042751&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem treningu jest pokazanie uczestnikom efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem m.in. technik relaksacyjnych. Nabyte umiejętności pozwolą skutecznie opanowywać stres, a tym samym zwiększać zadowolenie z siebie, własnego życia osobistego i zawodowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie: Co to jest stres i jakie są jego konsekwencje? Podstawowe wiadomości o stresie - mobilizacyjna i demobilizacyjna funkcja stresu

2.Identyfikacja źródeł stresu w pracy zawodowej i życiu prywatnym - stres, a zachowania

3.Sposoby zapobiegania i radzenia sobie ze stresem

4.Prezentacja ćwiczeń i technik relaksacyjnych:

a) trening autogenny

b) relaksacja progresywna

c) metoda relaksacyjnie aktywująca

d) medytacja autogenna

e)mandale

5.Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?

6.Podsumowanie szkolenia w postaci praktycznych wniosków i ćwiczeń.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

Literatura:

AILEY Roy : Zarządzanie stresem : 50 ćwiczeń. - Warszawa : Wydaw. ARTE, cop. 2002

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego dziecka . Cz. 1 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka . Cz. 2 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

DIEKEMPER Elisa : Więcej niż wyciszenie : znaczenie i przebieg podróży w krainę fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2005

FUHRMANN-WÖNKHAUS Elke : Spacer po tęczy : odprężające opowiadania dla chorych dzieci. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2003

GROTBERG Edith : Zwiększenie odporności psychicznej : wzmacnianie sił duchowych. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

HARTLEY Mary : Stres w pracy. - Kielce : Jedność, 2005

KAJA Barbara : Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2001. - S. 167-179: Techniki relaksacyjne

KRONENBERGER Małgorzata : Muzykoterapia : wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu. - Łódź : Global Enterprises, 2004

KULMATYCKI Lesław : Lekcja relaksacji. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

VOPEL Klaus W. : 10 [dziesięć] minut przerwy. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 1999

VOPEL Klaus W. : Podróże w nieznane. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2000

Wymagania wstępne:

przedmiot obowiązkowy, bez wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a237d0d97804544ae944f4b61ca71204e%40thread.tacv2/conversations?groupId=f27dbef0-4eb8-4853-b173-90d794042751&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem treningu jest pokazanie uczestnikom efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem m.in. technik relaksacyjnych. Nabyte umiejętności pozwolą skutecznie opanowywać stres, a tym samym zwiększać zadowolenie z siebie, własnego życia osobistego i zawodowego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie: Co to jest stres i jakie są jego konsekwencje? Podstawowe wiadomości o stresie - mobilizacyjna i demobilizacyjna funkcja stresu

2.Identyfikacja źródeł stresu w pracy zawodowej i życiu prywatnym - stres, a zachowania

3.Sposoby zapobiegania i radzenia sobie ze stresem

4.Prezentacja ćwiczeń i technik relaksacyjnych:

a) trening autogenny

b) relaksacja progresywna

c) metoda relaksacyjnie aktywująca

d) medytacja autogenna

e)mandale

5.Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?

6.Podsumowanie szkolenia w postaci praktycznych wniosków i ćwiczeń.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia jest obecność oraz aktywność na zajęciach.

Literatura:

AILEY Roy : Zarządzanie stresem : 50 ćwiczeń. - Warszawa : Wydaw. ARTE, cop. 2002

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego dziecka . Cz. 1 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

BRETT Doris : Opowiadania dla Twojego (nieco starszego) dziecka . Cz. 2 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000

DIEKEMPER Elisa : Więcej niż wyciszenie : znaczenie i przebieg podróży w krainę fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2005

FUHRMANN-WÖNKHAUS Elke : Spacer po tęczy : odprężające opowiadania dla chorych dzieci. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 2003

GROTBERG Edith : Zwiększenie odporności psychicznej : wzmacnianie sił duchowych. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

HARTLEY Mary : Stres w pracy. - Kielce : Jedność, 2005

KAJA Barbara : Problemy psychologii wychowania : teoria i praktyka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2001. - S. 167-179: Techniki relaksacyjne

KRONENBERGER Małgorzata : Muzykoterapia : wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu. - Łódź : Global Enterprises, 2004

KULMATYCKI Lesław : Lekcja relaksacji. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2002

VOPEL Klaus W. : 10 [dziesięć] minut przerwy. - Kielce : Wydaw. "JEDNOŚĆ", 1999

VOPEL Klaus W. : Podróże w nieznane. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2000

Wymagania wstępne:

przedmiot obowiązkowy, bez wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)