Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Trening komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-TK
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening komunikacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04;PS_W07;PS_U03; PS_K07

Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje z psychologii osobowości i psychologii społecznej

Skrócony opis:

Celem treningu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru komunikacja werbalna i niewerbalna człowieka w aspekcie sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Celem najważniejszym jest rozwijanie umiejętności osobistych/kompetencji społecznych, wrażliwości istotnej dla odbioru drugiego człowieka.

Pełny opis:

Celem treningu jest: pogłębienie wiedzy i przećwiczenie wybranych zagadnień z obszaru komunikacji werbalnej i niewerbalnej (tzw. mowy ciała) człowieka.

Nacisk położony jest na rozumienie komunikatów werbalnych w języku ojczystym (polskim) i komunikatów pozawerbalnych.

Przećwiczone zostaną elementy związane z generalizacją komunikatów, ich rozumienia/wnioskowania oraz ich wpływu na myślenie/działanie człowieka.

Skuteczne zastosowanie nabytej wiedzy odbędzie się poprzez moderowane podczas treningu: burzy mózgów, metody laboratoryjnej, sytuacyjnej, elementów dramy, ćwiczeń w parach.

Literatura:

Knapp, H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa:PWN

McKay M., Davis M., Fanning P. (2004). Sztuka porozumiewania się, Gdańsk: GWP.

Steward J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt Wiedzy

EK 1 student rozumie czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna

EK 2 student umie wymienić elementy skutecznej komunikacji

EK 3 student zna blokady komunikacyjne

Umiejętności

EK 4 student potrafi sprawnie i prawidłowego zbudować komunikat słowny

EK 5 student potrafi właściwie odczytać elementy komunikatu pozawerbalnego

Kompetencje

EK 6 student jest otwarty na komunikację z różnymi osobami

EK 7 student stara się używać właściwego języka w celu prawidłowej komunikacji

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- udział w zajęciach 50%

-moderacja zadanej sytuacji/zadania lub studium przypadku; wykonanie ćwiczeń - 50%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Tylka
Prowadzący grup: Robert Tylka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca własna 1 ECTS (podczas zajęć 8 h ; poza zajęciami 17 h przygotowanie materiałów do zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem treningu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z obszaru komunikacji werbalnej i niewerbalnej zarówno w kontekście codziennej komunikacji oraz komunikacji z klientem.

Literatura:

Knapp, H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa:PWN

McKay M., Davis M., Fanning P. (2004). Sztuka porozumiewania się, Gdańsk: GWP.

Steward J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)