Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny -Psychologia zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-WM-PZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny -Psychologia zarządzania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02; PS_W03; PS-K03

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Rozszerzenie wiedzy z psychologii zarządzania zasobami ludzkimi i nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się literaturą przedmiotu związanego z wykorzystaniem zasobów w organizacji. Omówienie trzech aspektów zarządzania. Aspekt roli jednostki w organizacji, związanej z wnoszeniem osobowych zasobów i oczekiwań. Aspekt grupowy dotyczy relacji międzyludzkich w organizacji oraz stylów zarządzania organizacją. Aspekt systemowy zwraca uwagę na relację z czynnikami pozaorganizacyjnymi wpływającymi na efektywność funkcjonowania własnej organizacji i zmuszającymi do jej permanentnej restrukturyzacji. Zapoznanie studentów z wielopoziomowymi skutkami restrukturyzacji organizacji.

Wymagania wstępne: wiedza z psychologii społecznej,i osobowości i stresu.

Pełny opis:

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ WYKŁADU

1. ORGANIZACJA JAKO UKŁAD TRANSAKCJI INTERPERSONALNYCH

1.1. Charakterystyka zachowania prganizacyjnego

1.1.1. Teorie konfliktu ról organizacyjnych

1.1.2. Teoria obszarów organizacji M. Leitera generujących zachowania organizacyjne

1.1.3. Wielowymiarowy model dopoasowania suplementarnego i komplementarnego: jednostka – organizacja Amy L. Kristof

1.2. Badanie zachowań organizacyjnych

2. STRUKTURA ORGANIZACJI

2.1. Uniwersalny model struktury organizacji

2.2. Funkcjonalne modele struktury organizacji

3. JEDNOSTKOWE ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI

3.1. Czynniki biograficzno-profesjonalne jako zasób organizacyjny

3.2. Czynniki psychologiczne jako zasób organizacyjny

3.3. Miejsce kierownika w strukturze organizacyjnek

4. WŁAŚCIWOŚCI GRUPY ZADANIOWEJ JAKO ZASOBY ORGANIZACYJNE

5. SYSTEMOWE ZASOBY ORGANIZACJI

5.1. Kultura organizacyjna

5.2. Polityka organizacyjna wykorzystania zasobów ludzkich

6. STRES ORGANIZACYJNY

6.1. Przyczyny stresu organizacyjnego

6.2. Skutki stresu organizacyjnego

REPETYTORIUM

Literatura:

Jan F. Terelak (2011). "Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesnośc". Część II. Warszawa: Wyd. UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1; student zna podstawową terminologię z psychologii zarządzania,

EK 2; student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z psychologii zarządzania,

EK 3; student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji prowadzonych na gruncie psychologii zarządzania.

Umiejętności:

EK 4; student potrafi analizować, streszczać i prezentować tekst z zakresu psychologii zarządzania,

EK 5; student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia filozoficzne z zakresu psychologii zarządzania,

EK 6; student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji z zakresu psychologii zarządzania.

Kompetencje:

EK 7; student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu psychologii zarządzania,

EK 8; student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 45 godz.

suma godzin: 150 [150/30(25)=5]

liczba ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -10 godz.

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -20 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 05.2021r.,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii zarządzania, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii zarządzania, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii zarządzania;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii zarządzania, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii zarządzania, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii zarządzania;

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii zarządzania, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii zarządzania, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w psychologii zarządzania;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii zarządzania, nie zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii zarządzania, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w psychologii zarządzania;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Terelak
Prowadzący grup: Jan Terelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Rozszerzenie wiedzy z psychologii zarządzania zasobami ludzkimi i nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się literaturą przedmiotu związanego z wykorzystaniem zasobów w organizacji. Omówienie trzech aspektów zarządzania. Aspekt roli jednostki w organizacji, związanej z wnoszeniem osobowych zasobów i oczekiwań. Aspekt grupowy dotyczy relacji międzyludzkich w organizacji oraz stylów zarządzania organizacją. Aspekt systemowy zwraca uwagę na relację z czynnikami pozaorganizacyjnymi wpływającymi na efektywność funkcjonowania własnej organizacji i zmuszającymi do jej permanentnej restrukturyzacji. Zapoznanie studentów z wielopoziomowymi skutkami restrukturyzacji organizacji.

Wymagania wstępne: wiedza z psychologii społecznej,i osobowości i stresu.

Pełny opis:

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ WYKŁADU

1. ORGANIZACJA JAKO UKŁAD TRANSAKCJI INTERPERSONALNYCH

1.1. Charakterystyka zachowania prganizacyjnego

1.1.1. Teorie konfliktu ról organizacyjnych

1.1.2. Teoria obszarów organizacji M. Leitera generujących zachowania organizacyjne

1.1.3. Wielowymiarowy model dopoasowania suplementarnego i komplementarnego: jednostka – organizacja Amy L. Kristof

1.2. Badanie zachowań organizacyjnych

2. STRUKTURA ORGANIZACJI

2.1. Uniwersalny model struktury organizacji

2.2. Funkcjonalne modele struktury organizacji

3. JEDNOSTKOWE ZASOBY LUDZKIE W ORGANIZACJI

3.1. Czynniki biograficzno-profesjonalne jako zasób organizacyjny

3.2. Czynniki psychologiczne jako zasób organizacyjny

3.3. Miejsce kierownika w strukturze organizacyjnek

4. WŁAŚCIWOŚCI GRUPY ZADANIOWEJ JAKO ZASOBY ORGANIZACYJNE

5. SYSTEMOWE ZASOBY ORGANIZACJI

5.1. Kultura organizacyjna

5.2. Polityka organizacyjna wykorzystania zasobów ludzkich

6. STRES ORGANIZACYJNY

6.1. Przyczyny stresu organizacyjnego

6.2. Skutki stresu organizacyjnego

REPETYTORIUM

Literatura:

Jan F. Terelak (2011). "Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesnośc". Część II. Warszawa: Wyd. UKSW.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadanie przedmiotu jest zapoznanie student z funkcjonowaniem zespołów zadaniowych w różnych sytuacjach społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot opisuje tematykę nauk o zarządzaniu (psychologii, socjologii, antropologii kulturowej) w kontekście funkcjonowania zespołów pracowniczych (zadaniowych, grup dyspozycyjnych) w warunkach standardowych i ekstremalnych.

Literatura:

Jan F. Terelak (2011). "Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesnośc". Część II. Warszawa: Wyd. UKSW.

Wymagania wstępne:

Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadanie przedmiotu jest zapoznanie student z funkcjonowaniem zespołów zadaniowych w różnych sytuacjach społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot opisuje tematykę nauk o zarządzaniu (psychologii, socjologii, antropologii kulturowej) w kontekście funkcjonowania zespołów pracowniczych (zadaniowych, grup dyspozycyjnych) w warunkach standardowych i ekstremalnych.

Literatura:

Jan F. Terelak (2011). "Człowiek w sytuacji pracy w okresie ponowoczesnośc". Część II. Warszawa: Wyd. UKSW.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)