Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-WP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K_W01. PS_PS_K_W02,

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami i terminologią współczesnej psychologii naukowej i przygotowanie do właściwej recepcji przedmiotów psychologii teoretycznej i stosowanej w następnych latach studiów na kierunku psychologia.

Wymagania wstępne: obecność na zajęciach

:

Pełny opis:

Treści merytoryczne:cz. 1.

1) Wprowadzenie w tematykę kształcenia psychologii i motywację wyboru zawodu psychologa

2) Przedmiot psychologii przednaukowej.

3) Przedmiot psychologii naukowej.

4) Przedmiot psychologii nienaukowej.

5) Metody psychologii przednaukowej i naukowej.

6) Metody psychologii nienaukowej.

7) Główne kierunki psychologii: strukturalizm, behawioryzm, funkcjonalizm, psychoanaliza, kognitywizm.

8) Działy współczesnej psychologii teoretycznej i stosowanej.

9) Człowiek jako organizm biologiczny, cz. 1: układ nerwowy, kostno-stawowy.

10) Człowiek jako organizm biologiczny, cz. 2: uład sercowo-naczyniowy i hormonalny.

11) Zmysły i percepcja, cz. 1: układ wzrokowy i słuchowy.

12) Zmysły i percepcja, cz. 2: układ węchowy i smakowy.

13) Sytuacja psychologiczna człowieka głuchociemnego i kompensacja zmysłowa.

14) Umysłowy poziom poznania, cz. 1: pamięć krótkotrwała.

15) Umysłowy poziom poznania, cz. 1: pamięć długotrwała.

Treści merytoryczne: cz. 2.

16) Zdolności i inteligencja, cz. 1: Teoria Spearmana, Thorstone'a, Vernona, Cattella, Guilforda.

17) Zdolności i inteligencja, cz. 2: TeoriaSternberga.

18) Formułą Ilorazu Inteligencji i Test Wechslera

19) Procesy emocjonalne, cz. 1: źródła emocji,ekspresja emocjonalna.

20) Procesy emocjonalne, cz. 2: Emocje a działanie, pomiar emocji.

21) Procesy motywacyjne, cz.1: Proces motywacyjny i jego składowe.

22) Procesy motywacyjne, cz. 2: Motywacja a działanie. Dwa prawa Yerkesa-Dodsona.

23) Osobowość i jej funkcje regulacyjne.

24) Temperament i jego funkcje regulacyjne.

25) Człowiek jako istota społeczna, cz. 1: Psychologia tłumu.

26) Człowiek jako istota społeczna, cz. 2: Psychologia grupy zadaniowej.

27) Człowiek i środowisko: Psychologia ekologiczna.

28) Człowiek w sytuacji stresu.

29) Psychologia rozwoju człowieka: okresy i fazy rozwoju człowieka.

30) Repetytorium.

Metody oceny: egzamin pisemny

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak, J.T. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Suwałki: Wyd. WSSM.

2. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom 1: Podstawy psychologii. Gdańsk. GWP.

3. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom 2: Procesy poznawcze. Gdańsk. GWP.

4. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk. GWP.

Literatura pomocnicza:

1. Aronson, E. (2002). Człowiek istota społeczna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

2. Bryant, P.E., Colman, A.M. (red.) (1997). Psychologia rozwojowa. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

3. Chlewiński, Z., Hankała, A., Jagodzińska, M., Mazurek, B. (1997). Psychologia pamięci. Warszawa: WP.

4. Gasiul, H. (2002). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: Wyd. UKSW.

5. Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości: Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Wyd. Difin.

6. Maruszewski, T. (1996). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Znak-Język-Rzeczywistość.

7. Reber, A.S. (red.) (2000). Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

8.Strelau, J. (1987). O inteligencji człowieka. Warszawa: WP.

9. Terelak, J.F. (2007). Człowiek i stres. Bydgoszcz: Oficyna Wyd. BRANTA.

10. Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa. WP.

11. Zimbardo, P.G., Ruch, F.L. (1994). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opanowanie podstawowych pojęć i słownictwa psychologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

• kolokwium z tematów wymienionych w sylabusie [15 pytań,], termin- drugi tydzień 12.2017r.,

Kryteria oceny:

• kolokwium - 15 pytań ocenianych po 10 punktów.

Skala ocen:

dst.: 80- punktów,

dst+: 81-90 punktów,

db: 91-110 punktów,

db+: 111-130 punktów,

bdb: 131-150 punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)