Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia filozoficzne i antropologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-ZFA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia filozoficzne i antropologiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W05 ; K_W08

Skrócony opis:

Cele: Celem wykładu jest ogólne wprowadzenie do filozofii i antropologii filozoficznej. Punktem wyjścia jest próba ukazania specyfiki filozofii. Poszczególne nauki przyrodnicze i humanistyczne usiłują wyjaśnić ten lub inny fragment rzeczywistości. Filozofia natomiast stawia sobie zadania maksymalnie ogólne, chcąc zrozumieć całą rzeczywistość lub jej fragmenty, zawsze pod jej ogólnymi względami, a mianowicie w świetle ostatecznych zasad bytu. Zasadniczą część wykładu stanowi prezentacja głównych działów filozof

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Wprowadzeni, wyjaśnienie greckiej etymologii terminu "filozofia".

2.Zdefiniowanie filozofii - czym jest filozofia?

3.Przedstawienie poszczególnych działów filozofii.

4. Ontologia a metafizyka.

5. Filozofia Boga

6. Filozofia przyrody

7. Epistemologia (teoria poznania)

6. Antropologia człowieka

7. Struktura bytowa człowieka – główne koncepcje człowieka w historii filozofii.

8. Człowiek istotą cielesno-duchową.

9. Człowiek jako osoba.

10. Władze poznawcze człowieka. Rola zmysłów.

11. Rozum i wolna wola w człowieku.

12. Człowiek wobec dobra i zła moralnego. Pojęcie cnoty.

13. Człowiek i uczucia. Człowiek istotą społeczną.

14. Etyka

15. Współczesne kierunki filozoficzne

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1. E. Nieznański, Elementy filozofii teoretycznej, Warszawa 2004.

2. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2003.

Bibliografia:

1. B. Andrzejewski (red.), Słownik Filozofów. Filozofia powszechna, Wyd. REBIS, Po-znań 1997.

2. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, przeł. J. Zuchowicz, Kraków 1987, 2003.

3. J. M. Bocheński, Filozofia, [w:] J.M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu, PAX,

Warszawa 1986.

4. J.M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, przekł. S. Judycki, Poznań 1993.

5. R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozoficzne, T.1-2, tłum. L. Kusak, A. Wegrzecki, Kraków 2008.

6. K. Jaspers, Filozofia egzystencji, Wybór pism, Warszawa 1989

7. K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, przeł. A. Wołkowicz, Warszawa 1998

8. S. Kamiński, Jak filozofować, Lublin 1989.

9. W. Krajewski (red.), Słownik pojęć filozoficznych, Warszawa 1996.

10. J. Macnamara, Logika i psychologia, przeł. M. Zagrodzki, Warszawa 1993.

11. P. Prechtl, Leksykon pojęć filozofii analityczne, przekł. J. Bremer, Kraków 2009.

12. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I/III, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zna i rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne

Rozumie wielość dziedzin i działów filozofii

Umiejętności:

Potrafi zająć samodzielnie stanowisko w dyskusji nad problemami filozoficznymi

poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną z różnych dziedzin filozofii

Kompetencje społeczne

Jest krytyczny wobec różnych poglądów i światopoglądów, umie jasno formułować swój światopogląd, otwarty i krytyczny wobec poglądów filozoficznych innych

Metody i kryteria oceniania:

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie - 16 godz.

Przygotowanie do zajęć - 32 godz.

Przygotowanie do kolokwiów - 12 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Suma godzin - 65 (65 :30(25) = 2 pkt ECTS)

Punkty ECTS - 2

Egzamin ustny lub pisemny; lub pisemna praca na temat, który zostanie zatwierdzony przez wykładowcę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)