Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dylematy etyczne wspóczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-DylEWSw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dylematy etyczne wspóczesnego świata
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW1_W06- student zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi (historią, biblistyką, archeologią, antropologią, etnologią, historią, filozofii I nauki, historią sztuki)


UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U06 – student potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym


KOMPETENCJE

FW1_K03 – student jest gotów rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej


Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe fakty z zakresu historii rozwoju zachodniej kultury

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studenta filologii włoskiej w kwestie etyczne, jakie niesie ze sobą współczesna kultura. W trakcie zajęć zostaną poddane refleksji dylematy etyczne, z jakimi styka się indywidualnie oraz zbiorowo we współczesnej kulturze. Podjęte zagadnienia pozwolą studentowi lepiej zrozumieć etyczny wymiar współczesnej kultury. Punktem wyjścia do etycznej refleksji nad współczesną kulturą będą podstawowe pytania pojawiające się w historii etyki w ciągu wieków. Będą stanowiły one perspektywę do analizy dylematów pojawiających się w konsekwencji rozwoju nauki i techniki w obszarach związanych z granicami ludzkiego życia oraz ludzkich relacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW – student zna powiązania pomiędzy etyką a naukami filologicznymi

EU – Student potrafi zidentyfikować oraz poddać analizie etyczne dylematy zawarte we współczesnej kulturze

EK – Student rozstrzyga dylematy etyczne związane z pracą filologa na podstawie rozpoznania w nich klasycznych zagadnień etycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: Student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: Student zna podstawowe zagadnienia z historii etyki i potrafi dostrzec ich odniesienie do nauk filologicznych, student potrafi odnaleźć kwestie etyczne w wytworach współczesnej kultury, student potrafi nazwać dylematy etyczne w pracy filologa

Na ocenę dobrą: Student posiada wiedzę z zakresu etyki oraz odnajduje jej zastosowanie w naukach filologicznych, student potrafi zastosować kategorie i wiedzę z zakresu etyki w analizie wytworów współczesnej kultury, student potrafi nazwać i zanalizować dylematy etyczne w pracy filologa

Na ocenę bardzo dobrą: Student posiada szeroką wiedzę z zakresu etyki oraz odnajduje powiązania z nią w treściach związanych z naukami filologicznymi, student potrafi twórczo zastosować kategorie i wiedzę z zakresu etyki w analizie wytworów współczesnej kultury, student potrafi nazwać, zanalizować i rozstrzygnąć dylematy etyczne w pracy filologa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadłoń, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Sadłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu literatury i kultury powszechnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadłoń, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Sadłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS: 55 h.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5 h.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Sadłoń, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wojciech Sadłoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS: 55 h.

Przygotowanie do ćwiczeń: 20 h

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 5 h.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)