Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-GraOpJCI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka włoskiego I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10, FW1_U01, FW1_K01Wymagania wstępne:

Zalecana jest znajomość języka włoskiego na poziomie A1.

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego" dla studentów I roku Italianistyki oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii i składni języka włoskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Wprowadzenie do gramatyki opisowej.

2-3.Części mowy.

4-5. Grupa nominalna. Podział na syntagmy.

6-7. Rzeczownik

8-9. Rodzajnik

10-11. Przymiotnik: pozycja i kolokacja

12-13. Zaimek

UWAGA: Zależnie od postępów grupy studenckiej, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

M. Dardano, P. Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna 1995

S. Widłak, Gramatyka języka włoskiego,Warszawa 2006

B. Storni, Gramatyka języka włoskiego. Ćwiczenia, Delta, Warszawa 1998

Berruto-Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino 2011

A. Latino, M. Muscolino, Sł. Braun, Gramatyka włoska dla wszystkich, Edilingua-Nowela, Poznań 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA W10

Student rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji jego systemu gramatycznego.

UMIEJĘTNOŚCI U01

Student potrafi posługiwać się terminologią gramtyczną w języku włoskim na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE K01

Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy o języku oraz do jej krytycznej oceny.

OPIS ECTS - 1 punkt (30 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do kolokwiów, konsultacje: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania oraz elicytacji stosownych informacji. Stosowane metody to wspólne i samodzielne czytanie oraz analiza struktury i słownictwa tekstów czytanych. Wiedza nabyta przez studentów weryfikowana jest w formie ćwiczeń i kolokwiów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów podnoszone są za pomocą różnych ćwiczeń pisemnych przeprowadzanych w parach lub samodzielnie.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- regularne przynoszenie na zajęcia rozwiązanych ćwiczeń;

- zdawanie od 3 do 5 testów pisemnych (z wynikiem ogólnym min. 60%).

Kryteria oceniania:

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz potrafi je porównać;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównać ich efektywnosć a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązywania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

UWAGA. Dopuszczalne są 3 nieobecności w ciągu semestru. W przypadku większej ilości nieobecności, będzie wymagane samodzielne przerobienie dodatkowych materiałów, których znajomość będzie sprawdzona ustnie lub pisemnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego" dla studentów I roku Italianistyki oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii i składni języka włoskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Wprowadzenie. Części mowy.

2. Grupa nominalna. Podział na syntagmy.

3/4. Rzeczownik

5. Rodzajnik

6/7. Przymiotnik

8. Zaimek

9/10. Grupa czasownikowa. Czasownik.

11. Przysłówek

12. Przyimek

13. Spójnik

14. Wykrzyknik

15. Podstawy słowotwórstwa

UWAGA: Zależnie od postępów grupy studenckiej, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

M. Dardano, P. Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna 1995

S. Widłak, Gramatyka języka włoskiego,Warszawa 2006

Berruto-Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino 2011

A. Latino, M. Muscolino, Sł. Braun, Gramatyka włoska dla wszystkich, Poznań 2005

B. Storni, Gramatyka języka włoskiego. Ćwiczenia, Delta, Warszawa 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty (65 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego" dla studentów I roku Filologii włoskiej oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii i składni języka włoskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Wprowadzenie do gramatyki opisowej.

2-3.Części mowy.

4-5. Grupa nominalna. Podział na syntagmy.

6-7. Rzeczownik

8-9. Rodzajnik

10-11. Przymiotnik: pozycja i kolokacja

12-13. Zaimek

UWAGA: Zależnie od postępów grupy studenckiej, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

M. Dardano, P. Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna 1995

S. Widłak, Gramatyka języka włoskiego,Warszawa 2006

Berruto-Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino 2011

A. Latino, M. Muscolino, Sł. Braun, Gramatyka włoska dla wszystkich, Poznań 2005

B. Storni, Gramatyka języka włoskiego. Ćwiczenia, Delta, Warszawa 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty (65 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego" dla studentów I roku Filologii włoskiej oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii i składni języka włoskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Wprowadzenie do gramatyki opisowej.

2-3.Części mowy.

4-5. Grupa nominalna. Podział na syntagmy.

6-7. Rzeczownik

8-9. Rodzajnik

10-11. Przymiotnik: pozycja i kolokacja

12-13. Zaimek

UWAGA: Zależnie od postępów grupy studenckiej, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

M. Dardano, P. Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna 1995

S. Widłak, Gramatyka języka włoskiego,Warszawa 2006

Berruto-Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino 2011

A. Latino, M. Muscolino, Sł. Braun, Gramatyka włoska dla wszystkich, Poznań 2005

B. Storni, Gramatyka języka włoskiego. Ćwiczenia, Delta, Warszawa 1998

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)