Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-GraOpJWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka włoskiego I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asL5z4quAdzmri7kGI8Td5Gra0Mr9hT8nI0_k3fIUCKI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2da1a5b-4f65-492b-934d-51a8ae49d136&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10, FW1_U01, FW1_K01

Skrócony opis:

Wykład ten ma na celu zaznajomienie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny morfologii języka włoskiego.

Pełny opis:

Celem tego kursu jest omówienie typów i budowy wyrazów włoskich. Na wykładzie analizowane są części mowy, takie jak rzeczownik, rodzajnik, czy przymiotnik. Studenci poznają części mowy oraz ich charakterystykę, uczą się dzielić wyrazy na morfemy, poznają również podstawy słowotwórstwa włoskiego. Wiedzę zdobytą na zajęciach utrwalają wykonując cotygodniową serią ćwiczeń lingwistycznych.

Literatura:

materiały opracowane przez wykładowcę w oparciu o następujące pozycje:

M. Dardano, P. Trifone "Grammatica italiana con nozioni di linguistica"

S. Widłak "Gramatyka języka włoskiego"

M. Squartini "Il verbo"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie pojęcia związane z budową i funkcją różnych części mowy w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi posługiwać się terminologią językoznawczą z zakresu morfologii (w języku włoskim; FW1_U01). Ponadto, jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

OPIS ECTS - 2 punkty (50 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 15 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 5 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Na koniec semestru Student przystępuje do egzaminu pisemnego, którego wynik stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowo, w trakcie trwania kursu Studenci mają możliwość napisania trzech niezapowiedzianych testów. W zależności od tego jaki uzyskają wynik z owych testów, będą mogli uzyskać całkowite lub częściowe zwolnienie z egzaminu końcowego.

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie pisemnego testu teoretycznego. Test może zostać przeprowadzony stacjonarnie w wersji papierowej, lub online, za pośrednictwem platformy moodle.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student doskonale rozumie pojęcia związane z budową i funkcją różnych części mowy w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi bardzo dobrze posługiwać się terminologią językoznawczą z zakresu morfologii (w języku włoskim; FW1_U01). Ponadto, jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4) student dobrze rozumie pojęcia związane z budową i funkcją różnych części mowy w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi dobrze posługiwać się terminologią językoznawczą z zakresu morfologii (w języku włoskim; FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Na ocenę dostateczną (3) student stosunkowo dobrze rozumie pojęcia związane z budową i funkcją różnych części mowy w standardowym języku włoskim (FW1_W10). Uczestnik zajęć potrafi dostatecznie dobrze posługiwać się terminologią językoznawczą z zakresu morfologii (w języku włoskim; FW1_U01). Ponadto, jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny (FW1_K01).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ten ma na celu zaznajomienie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny morfologii języka włoskiego.

Wymagania wstępne:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Dodatkowa literatura w roku akademickim 2021/2022:

Balestra G., Tiziano T., Borghesio G. & L. Menzio (2016). Grammalibro (wyd.11, 2021). Wydawnictwo De Agostini.

Wymagania wstępne:

W niniejszym cyklu dydaktycznym wykład ten ma formę online. Link do kanało na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3asL5z4quAdzmri7kGI8Td5Gra0Mr9hT8nI0_k3fIUCKI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2da1a5b-4f65-492b-934d-51a8ae49d136&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)