Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-GramOpJW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka włoskiego
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

F1_W03

F1_W17

F1_W18


UMIEJĘTNOŚCI

F1_U03

F1_U07

F1_U15


KOMPETENCJE

F1_K03

Skrócony opis:

Wykład ten ma na celu zaznajomienie Studentów z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny morfologii języka włoskiego.

Pełny opis:

Celem tego kursu jest omówienie typów i budowy wyrazów włoskich. Na wykładzie analizowane są części mowy, takie jak rzeczownik, rodzajnik, czy przymiotnik. Studenci poznają części mowy oraz ich charakterystykę, uczą się dzielić wyrazy na morfemy, poznają również podstawy słowotwórstwa włoskiego. Wiedzę zdobytą na zajęciach utrwalają wykonując cotygodniową serią ćwiczeń lingwistycznych.

Literatura:

materiały opracowane przez wykładowcę w oparciu o następujące pozycje:

M. Dardano, P. Trifone "Grammatica italiana con nozioni di linguistica"

S. Widłak "Gramatyka języka włoskiego"

M. Squartini "Il verbo"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada podstawową wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w językoznawstwie (F1_WO3).

Posługuje się podstawową terminologią nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (F1_W17) oraz ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z tej dziedziny (F1_W18). Student potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, oraz posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) (F1_U03). Student nabywa również umiejętność posługiwania się poprawną terminologią naukową (F1_U07), stosując przy tym podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (F1_U15). Potrafi prawidłowo identyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/ danego zadania (F1_K03).

OPIS ECTS - 3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 15 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Na koniec semestru Student przystępuje do egzaminu pisemnego, którego wynik stanowi 100% oceny końcowej. Dodatkowo, w trakcie trwania kursu Studenci mają możliwość napisania trzech niezapowiedzianych testów. W zależności od tego jaki uzyskają wynik z owych testów, będą mogli uzyskać całkowite lub częściowe zwolnienie z egzaminu końcowego.

Na ocenę dostateczną (3) Student posiada bardzo podstawową wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w językoznawstwie (F1_WO3). Posługuje się podstawową terminologią nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (F1_W17) oraz ma dość uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z tej dziedziny (F1_W18). Potrafi dostatecznie dobrze wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, oraz posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) (F1_U03). Student nabywa podstawową umiejętność posługiwania się poprawną terminologią naukową (F1_U07), stosując przy tym bardzo podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (F1_U15). Student potrafi w stopniu zadowalającym identyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/ danego zadania (F1_K03).

Na ocenę dobrą (4) Student posiada podstawową wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w językoznawstwie (F1_WO3). Dość sprawnie osługuje się podstawową terminologią nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (F1_W17) oraz ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z tej dziedziny (F1_W18). Potrafi efektywnie wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, oraz posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) (F1_U03). Student nabywa umiejętność posługiwania się poprawną terminologią naukową (F1_U07), sprawnie stosując przy tym podstawową terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (F1_U15). Student potrafi sprawnie identyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/ danego zadania (F1_K03).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student posiada doskonale uporządkowaną wiedzę na temat metodologii, terminologii i teorii wykorzystywanych w językoznawstwie (F1_WO3). Bardzo sprawnie posługuje się podstawową terminologią nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (F1_W17) oraz ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z tej dziedziny (F1_W18). Potrafi bardzo dobrze wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, oraz posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) (F1_U03). Student nabywa bardzo dobrze rozwiniętą umiejętność posługiwania się poprawną terminologią naukową (F1_U07) stosując przy tym terminologię nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (F1_U15). Student potrafi doskonale identyfikować priorytety związane z wykonywaniem pracy/ danego zadania (F1_K03).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)