Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-JLac-I-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język łaciński I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

FW1_W06


Umiejętności:

FW1_U02


Kompetencje:

FW1_K03


Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Nauka języka łacińskiego na poziomie podstawowym dla studentów italianistyki. Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych o języku łacińskim: alfabecie, wymowie, akcentowaniu; klasyfikacja rzeczowników według deklinacji; odmiana przymiotników, zaimków i imiesłowów; informacji o czasownikach - czasach, trybach, stronach. Część teoretyczna obejmuje również najważniejsze konstrukcje składniowe (ACI, NCI, Accusativus duplex, Ablativus Absolutus). W trakcie zajęć podawane są także podstawowe informacje o etymologii i wpływie języka łacińskiego na języki nowożytne. Część teoretyczna wzbogacona jest ćwiczeniami oraz lekturą wybranych tekstów autorów rzymskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1: student posiada podstawową wiedzę w zakresie gramatyki języka łacińskiego i zmian kulturowo językowych obszaru wpływów starożytnego Rzymu - FW1_W06.

EU2: student potrafi posługiwać się podstawową terminologią i narzędziami (na przykład słownikami) dotyczącymi języka łacińskiego oraz dokonać samodzielnego tłumaczenia tekstu z języka łacińskiego - FW1_U02.

EU3: student jest gotów do świadomego i ciągłego pogłębiania swojej wiedzy

zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej - FW1_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzyma ocenę 5, jeśli:

- rozpoznaje i opisuje podstawowe formy fleksyjne poszczególnych kategorii gramatycznych

- poprawnie tworzy i tłumaczy formy gramatyczne; potrafi dokonać przekładu tekstów łacińskich o średnim stopniu trudności; umiejętnie posługuje się słownikiem łacińsko-polskim

- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych

Student otrzyma ocenę 4, jeśli:

- poprawnie rozpoznaje części mowy i zdań oraz potrafi je złożyć w całość; poprawnie odmienia części mowy, prawidłowo rozpoznaje temat danej części mowy i potrafi dopasować wzorzec odmiany;

- tłumaczy na język ojczysty proste i złożone zdania przygotowane na potrzeby zajęć; cytuje poznane sentencje łacińskie i rozumie je w całości;

- dobrze posługuje się słownikiem łacińsko-polskim; potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych.

Student otrzyma ocenę 3, jeśli:

- poprawnie rozpoznaje i odmienia zaledwie kilka części mowy/zdań;

- tłumaczy większość poznanych sentencji z języka łacińskiego na język ojczysty;

- dość dobrze posługuje się słownikiem łacińsko-polskim i dostosowuje się do wskazówek opiekunów naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- udział w zajęciach - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć - 5 godz.

- przygotowanie do kolokwium - 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

Łącznie: 50 godz.= 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka łacińskiego na poziomie podstawowym dla studentów Italianistyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ETCS = 50 godz. łącznie:

1 pkt ETCS - udział w zajęciach – 30 godz.

1 pkt ETCS - samodzielna praca studenta - 20 godz.:

- przygotowanie do zajęć – 5 godzin

- przygotowanie do kolokwium - 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 10 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ETCS = 50 godz. łącznie:

1 pkt ETCS - udział w zajęciach – 30 godz.

1 pkt ETCS - samodzielna praca studenta - 20 godz.:

- przygotowanie do zajęć – 5 godzin

- przygotowanie do kolokwium - 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 10 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)