Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego-wypowiedź pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-PNJW-W-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego-wypowiedź pisemna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30300
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W10

F1_U01

F1_K01


Wymagania wstępne:

Zalecana jest znajomość język włoskiego przynajmniej na poziomie A1.

Skrócony opis:

Kurs dostarcza studentom podstawowe umiejętności pisania różnych rodzajów tekstów użytkowych w języku włoskim.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone sztuce pisania różnych rodzajów tekstów w języku włoskim. Pod uwagę będą brane m.in. następujące typologie tekstu:

1/2 - wiadomości różnego rodzaju (np. SMS, zaproszenia, krótkie listy)

3 - przedstawienie samego siebie i innych

4/5 - akcenty i zasady włoskiej interpunkcji

6 - email nieformalny i formalny

7/8 - list nieformalny i formalny

9/10 - anonse pracy

11 - curriculum vitae

12 - list motywacyjny

13 - opis podróży

14 - opis rodziny i zwierząt domowych

15 - opis domu

Uwaga: zależnie od postępów dydaktycznych, kolejność i treść tematów może ulec zmianie.

Literatura:

A. Moni, Scriviamo 1, Edilingua 2000 Roma

K. Foremniak, O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech, Warszawa 2017

C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Edizioni 2015, Firenze

B. Storni, Gramatyka jezyka wloskiego, Delta Warszawa

St. Widłak, Gramatyka włoska, Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych. FW_W10

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. FW_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy. FW1_K01

OPIS ECTS - 2 punkty (65 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadanienia za pomocą opowiadania oraz elicytacji stosownych informacji. Stosowane metody to wspólne i samodzielne czytanie oraz analiza struktury i słownictwa tekstów czytanych. Wiedza nabyta przez studentów weryfikowana jest w formie ćwiczeń i krótkich wypracowań.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów podnoszone są za pomocą różnych ćwiczeń pisemnych (stylistyczne i leksykalne), przeprowadzanych w parach lub samodzielnie.

KOMPETENCJE

Kompetencje w zakresie komunikacji pisemnej wzmacniane są poprzez liczne ćwiczenia w parach oraz samodzielnie oraz różnego rodzaju wypracowania.

Na zajęcia student powinien uczęszczać zawsze do tej samej grupy docelowej (grupa USOS). Grupę wolno zmienić do drugiego tygodnia semestru.

-Dopuszczalne są 3 nieobecności w ciągu semestru. W przypadku większej ilości nieobecności, będzie wymagane przerobienie dodatkowych materiałów, których znajomość będzie sprawdzona ustnie lub pisemnie.

-W ciągu semestru student musi doręczyć od 3 do 6 zadań (w zależności od przebiegu kursu i na podstawie wskazań wykładowcy) domowych w formie papierowej lub elektronicznej, w tym ostatnim przypadku wysyłać należy na platformę Moodle;

-W ciągu semestru będą odbywać się od 3 do 6 kolokwiów, na podstawie których wyciągnięta będzie ocena przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% punktow łącznie ze wszystkich kolokwiów. Nie ma możliwości powtarzania kolokwiów.

UWAGA! Ocena wypracowań będzie polegała na poprawności językowej, czyli na opanowaniu m.in. następujących zagadnień gramatycznych: użycie rodzajników i zaimków dzierżawczych, zdanie warunkowe I typu, uzgodnienie (rzeczowników, przymiotników i czasowników), stopniowanie przymiotnika, czasowniki (presente, passato prossimo, imperfetto, futuro semplice, condizionale), użycie wyrażeń "c'è / ci sono" VS "è /sono", użycie najważniejszych connettivi (łączników).

Kryteria oceniania:

Na ocenę 3 (dst.)

Na ocenę 4 (db)

Na ocenę 5 (bdb)

Na ocenę dostateczną student w stopniu bardzo podstawowym rozróżnia podstawowe typologie wiadomości oraz ich cechy stylistyczne i leksykalne (F1_W06). Z nielicznymi błędami potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_U10). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi stylami komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_K01).

Na ocenę dobrą (4) student sprawnie rozróżnia podstawowe typologie wiadomości/krótkich tekstów oraz ich cechy stylistyczne i leksykalne (F1_W06). Bez większych trudności potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_U10). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi stylami komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_K01).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student bezbłędnie rozróżnia podstawowe typologie wiadomości/krótkich tekstów oraz ich cechy stylistyczne i leksykalne (F1_W06). Bezbłędnie potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_U10). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi stylami komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_K01).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30300
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs dostarcza studentom I roku filologii włoskiej podstawowe umiejętności pisania różnych rodzajów tekstów użytkowych w języku włoskim.

Pełny opis:

1/2 - wiadomości różnego rodzaju (np. SMS, zaproszenia, krótkie listy)

3 - przedstawienie samego siebie i innych

4/5 - akcenty i zasady włoskiej interpunkcji

6 - email nieformalny i formalny

7/8 - list nieformalny i formalny

9/10 - anonse pracy

11 - curriculum vitae

12 - list motywacyjny

13 - opis podróży

14 - opis rodziny i zwierząt domowych

15 - opis domu

Literatura:

A. Moni, Scriviamo 1, Edilingua 2000 Roma

K. Foremniak, O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech, Warszawa 2017

C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Edizioni 2015, Firenze

B. Storni, Gramatyka jezyka wloskiego, Delta Warszawa

St. Widłak, Gramatyka włoska, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30300
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 2 punkty (65 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs dostarcza studentom I roku filologii włoskiej podstawowe umiejętności pisania różnych rodzajów tekstów użytkowych w języku włoskim.

Pełny opis:

1/2 - wiadomości różnego rodzaju (np. SMS, zaproszenia, krótkie listy)

3 - przedstawienie samego siebie i innych

4/5 - akcenty i zasady włoskiej interpunkcji

6 - email nieformalny i formalny

7/8 - list nieformalny i formalny

9/10 - anonse pracy

11 - curriculum vitae

12 - list motywacyjny

13 - opis podróży

14 - opis rodziny i zwierząt domowych

15 - opis domu

Literatura:

A. Moni, Scriviamo 1, Edilingua 2000 Roma

K. Foremniak, O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech, Warszawa 2017

C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Edizioni 2015, Firenze

B. Storni, Gramatyka jezyka wloskiego, Delta Warszawa

St. Widłak, Gramatyka włoska, Warszawa 2006

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 3, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktoria Oskroba, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Wiktoria Oskroba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)