Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów literackich: Seicento i Settecento

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-AnLitSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów literackich: Seicento i Settecento
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a02bdcae69785491f8d891395f66effac%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0e8e70b-5773-4a31-bc7d-fef5a620ac89&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W02, FW1_W03, FW1_U03, FW1_K04

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami kultury włoskiej, zarówno literackiej

jak artystycznej, postrzeganymi poprzez pryzmat dziejów Półwyspu Apenińskiego w okresie od połowy XVI do końca XVIII

wieku. W szczególny sposób uwagę poświęca się lekturze wybranych tekstów literackich tego okresu.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z literaturą Półwyspu Apeninńskiego w epoce wczesnej nowożytności na tle skomplikowanych dziejów regionu w tym czasie. Zbyt często postrzegany jako jedność, jako jeden kraj, przy bliższym poznaniu pozwala nie tylko dostrzec wyjątkowe zróżnicowanie regionalne, ale także interesujące przenikanie się polityki, literatury, żywotności kwestii języka, zamiłowania do podróży i potrzeby piękna na co dzień. Stałe poczucie łączności z tradycją, a zarazem pragmatyczne podejście do rzeczywistości dopełniają tego obrazu. Dokonania kultury włoskiej, nieprzerwanie czerpiącej z dokonań starożytności średniowiecza i renesansu, stają się równocześnie wspólnym dziedzictwem zachodniej kultury europejskiej i jako takie przenikają do Polski. Dokonania kultury włoskiej na różnych polach stanowiły o specyfice i wielkości tego regionu i należą do najważniejszych osiągnięć europejskiej cywilizacji, po dziś dzień decydując o atrakcyjności kultury włoskiej.

Bogactwo i złożoność tego dziedzictwa zaprezentowana zostanie poprzez wybór zagadnień, widzianych zarówno oczami świadków epoki, jak badaczy – specjalistów z różnych dziedzin, szkół badawczych i epok.

Wprowadzenie do samodzielnej lektury tekstów literackich tych epok, o ile to możliwe w języku oryginału, wraz z przeprowadzaną w trakcie zajęć analizą literacką i próbami tłumaczenia ma nadać prowadzonym ćwiczeniom istotny wymiar filologiczny.

Literatura:

Literatura podstawowa - podręczniki:

J. Gierowski, Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław 1986, 1999, 2003

G. Procacci, Historia Włochów, PWN, Warszawa 1983

Historia literatury włoskiej, red. naukowa P. Salwa, Semper, Warszawa 1998, 2006

Historia teatru i dramatu włoskiego, t.1., od XIII do XVIII wieku, opr. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Universitas, Kraków 2008

A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1977

Literatura uzupełniająca:

R. Hughes, Rzym, Wyd. Magnum. Warszawa 2013 (fragmenty)

K. Chłędowski, Rzym: ludzie baroku, Książka i Wiedza, Warszawa 1957

B. Craveri, Kochanki i królowe (we fragmentach)

G. Marino, Liryki miłosne (wybór), ŁTN, Łódź 1997

G. Marino, Adon, IBL PAN, Warszawa 1993

F. Angelini Fraiese, Il teatro barocco, Laterza, Roma-Bari 1975

A. Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (1699-1714), Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2014

K. Chłędowski, Historie neapolitańskie, PIW, Warszawa 1958

Vasari i nowożytna historiografia sztuki, opr. Z. Waźbiński, Ossolineum-PAN, Wrocław 1975

M. Surma-Gawłowska, Commedia dell'Arte, Universitas 2015

Carlo Gozzi scrittura di teatr. a c. di C. Alberti, Bulznoi, Roma 1996

A. Scannapieco, Carlo Gozzi: la scena del libro, Marsilio, Venezia 2006

J. Dygul, Metateatralność w twórczości Carla Goldoniego, WUW 2015

K. Zaboklici, Carlo Goldoni, PWN, Warszawa 1984

R. Gervaso, csanowa, "Książnica", Warszawa 2008

G. Casanova, Pamiętniki, Czytelnik, Warszawa 1972

W. Binni, L'Arcadia e il Metastasio, La Nuova Italia, Firenze 1963

G. Nicastro, Metastasio e il teatro del primo Settecento, Laterza, Roma-Bari 1973

C. Beccaria, Scritti filosofici e letterari,Mediobanca, MIlano 1984

C. Beccaria, O przestępstwach i karach, WUŁ 2014

K. Pomian, Wenecja w kulturze europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2000

Caravaggio – film, reż. D. Jarman

Farinelli: ostatni kastrat – film, reż. G. Corbiau

Casanova - film, reż. F. Fellini

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

F1_W02:

Student(ka) zna podstawowe fakty z zakresu historii Półwyspu Apenińskiego w okresie do końca XVIIIw. Rozumie wybrane

zagadnienia z zakresu dawnej kultury włoskiej (literackiej artystycznej, politycznej) okresu XVI-XVIII w.

F1_W04:

Student(ka) potrafi samodzielnie uzupełniać podaną literaturę przedmiotu o wartościowe informacje.

F1_W05:

Student(ka) rozumie najważniejsze procesy zachodzące w literaturze epoki klasycyzmu

F1_W07:

Student(ka) postrzega specyfikę włoskiej kultury (jej ciągłość, różnorodność, kreatywność i pragmatyzm, nierozerwalny

związek z kulturą powszechną...) w tym okresie

F1_W08:

Student(ka) potrafi przeciwstawić się stereotypom i dostrzec różnorodność problematyki związanej z poznawaniem obcej

kultury

F1_U02:

Student(ka) potrafi samodzielnie czytać krótkie teksty literackie w języku oryginału.

F1_U05:

Student(ka) jest zdolny krytycznie odnieść się do własnej pracy i zachować otwartość na niezbędne własne doskonalenie

warsztatu

F1_U01:

Student(ka) posiada umiejętność ustnego przedstawienia wybranego zagadnienia w jezyku obcym

F1_U013:

Student(ka) jest zdolny do analizy dzieła literackiego z uwzględnieniem historycznego kontekstu i kulturowej specyfiki jego

genezy.

Student(ka) podejmuje samodzielne próby tłumaczenia ich na j. polski.

F1_K04:

Student(ka) posiada rosnącą świadomość odpowiedzialności za rzetelną pracę filologa, szczególnie w kwestiach przekładu

OPIS ECTS - 3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna : 30 godzin

Przygotowanie do kolokwiów : 10 godzin,

Przygotowanie do zaliczenia: 5 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe (referat, aktywność podczas zajęć, frekwencja). Znaczącą rolę w ocenie

końcowej będą miały dwa kolokwia w czasie semestru sprawdzające: 1. ogólną wiedzę historyczną i historyczno-literacką,

2. samodzielne wyszukiwanie obecności elementów kultury włoskiej tego okresu w kulturowej tkance Polski. Osoby, które nie

przedstawią samodzielnego referatu podczas semestru przedstawią pracę semestralną na wybrany temat.

Na ocenę 2: student nie posiada kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 3: student posiada kilka kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 4: student posiada znakomitą większość kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 5: student opanował w wysokim stopniu wszystkie kompetencje wymienionych w efektach kształcenia (oraz

potrafi wzbogacić je o własne twórcze zastosowanie)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Piotr Białecki, Joanna Pietrzak-Thebault
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a02bdcae69785491f8d891395f66effac%40thread.tacv2/conversations?groupId=a0e8e70b-5773-4a31-bc7d-fef5a620ac89&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami kultury włoskiej, zarówno literackiej

jak artystycznej, postrzeganymi poprzez pryzmat dziejów Półwyspu Apenińskiego w okresie od połowy XVI do końca XVIII

wieku. W szczególny sposób uwagę poświęca się lekturze wybranych tekstów literackich tego okresu.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z literaturą Półwyspu Apeninńskiego w epoce wczesnej nowożytności na tle skomplikowanych dziejów regionu w tym czasie. Zbyt często postrzegany jako jedność, jako jeden kraj, przy bliższym poznaniu pozwala nie tylko dostrzec wyjątkowe zróżnicowanie regionalne, ale także interesujące przenikanie się polityki, literatury, żywotności kwestii języka, zamiłowania do podróży i potrzeby piękna na co dzień. Stałe poczucie łączności z tradycją, a zarazem pragmatyczne podejście do rzeczywistości dopełniają tego obrazu. Dokonania kultury włoskiej, nieprzerwanie czerpiącej z dokonań starożytności średniowiecza i renesansu, stają się równocześnie wspólnym dziedzictwem zachodniej kultury europejskiej i jako takie przenikają do Polski. Dokonania kultury włoskiej na różnych polach stanowiły o specyfice i wielkości tego regionu i należą do najważniejszych osiągnięć europejskiej cywilizacji, po dziś dzień decydując o atrakcyjności kultury włoskiej.

Bogactwo i złożoność tego dziedzictwa zaprezentowana zostanie poprzez wybór zagadnień, widzianych zarówno oczami świadków epoki, jak badaczy – specjalistów z różnych dziedzin, szkół badawczych i epok.

Wprowadzenie do samodzielnej lektury tekstów literackich tych epok, o ile to możliwe w języku oryginału, wraz z przeprowadzaną w trakcie zajęć analizą literacką i próbami tłumaczenia ma nadać prowadzonym ćwiczeniom istotny wymiar filologiczny.

Literatura:

Literatura podstawowa - podręczniki:

J. Gierowski, Historia Włoch, Ossolineum, Wrocław 1986, 1999, 2003

G. Procacci, Historia Włochów, PWN, Warszawa 1983

Historia literatury włoskiej, red. naukowa P. Salwa, Semper, Warszawa 1998, 2006

Historia teatru i dramatu włoskiego, t.1., od XIII do XVIII wieku, opr. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Universitas, Kraków 2008

A. Nicoll, Dzieje teatru, PIW, Warszawa 1977

Literatura uzupełniająca:

R. Hughes, Rzym, Wyd. Magnum. Warszawa 2013 (fragmenty)

K. Chłędowski, Rzym: ludzie baroku, Książka i Wiedza, Warszawa 1957

B. Craveri, Kochanki i królowe (we fragmentach)

G. Marino, Liryki miłosne (wybór), ŁTN, Łódź 1997

G. Marino, Adon, IBL PAN, Warszawa 1993

F. Angelini Fraiese, Il teatro barocco, Laterza, Roma-Bari 1975

A. Markuszewska, Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie (1699-1714), Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2014

K. Chłędowski, Historie neapolitańskie, PIW, Warszawa 1958

Vasari i nowożytna historiografia sztuki, opr. Z. Waźbiński, Ossolineum-PAN, Wrocław 1975

M. Surma-Gawłowska, Commedia dell'Arte, Universitas 2015

Carlo Gozzi scrittura di teatr. a c. di C. Alberti, Bulznoi, Roma 1996

A. Scannapieco, Carlo Gozzi: la scena del libro, Marsilio, Venezia 2006

J. Dygul, Metateatralność w twórczości Carla Goldoniego, WUW 2015

K. Zaboklici, Carlo Goldoni, PWN, Warszawa 1984

R. Gervaso, csanowa, "Książnica", Warszawa 2008

G. Casanova, Pamiętniki, Czytelnik, Warszawa 1972

W. Binni, L'Arcadia e il Metastasio, La Nuova Italia, Firenze 1963

G. Nicastro, Metastasio e il teatro del primo Settecento, Laterza, Roma-Bari 1973

C. Beccaria, Scritti filosofici e letterari,Mediobanca, MIlano 1984

C. Beccaria, O przestępstwach i karach, WUŁ 2014

K. Pomian, Wenecja w kulturze europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2000

Caravaggio – film, reż. D. Jarman

Farinelli: ostatni kastrat – film, reż. G. Corbiau

Casanova - film, reż. F. Fellini

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Białecki, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Białecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)