Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-HisSzt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki włoskiej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza

F1_W07

F1_W09

umiejętności

F1_U07

kompetencje

F1_K05


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zostanie zapoznany z wybranymi problemami dotyczącymi historii sztuki Włoch, w tym architektury, rzeźby, malarstwa, rzemiosła artystycznego oraz dizajnu wspomnianego regionu.

Pełny opis:

Student zostanie zapoznany z wybranymi problemami dotyczącymi historii sztuki Włoch, w tym architektury, rzeźby, malarstwa, rzemiosła artystycznego oraz dizajnu wspomnianego regionu.

Tematy zajęć:

1. Periodyzacja w historii sztuki, problemy, terminy, podstawowe pojęcia

2. sztuka prehistoryczna na terenie Włoch

3. Kultura i sztuka Etrusków

4. Sztuka starożytnego Rzymu

5. Sztuka wczesnochrześcijańska,

6. sztuka rawenańska i bizantyńska

7. sztuka średniowiecza - romanizm i gotyk w architekturze Włoch

8. Trecento

9. renesans florencki

10 renesans wenecki

11. Michał Anioł, Leonardo, Rafael

12.Manieryzm

13. Barok

14. Klasycyzm

15. wstęp do sztuki XX w.

Literatura:

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2016.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012 .

Efekty kształcenia i opis ECTS:

F1_W07- Student rozpoznaje i charakteryzuje obiekty sztuki Włoch

F1_W09 - Student wyciąga wnioski dotyczące powiązań istniejących pomiędzy sztuką, archeologią i literaturą Włoch.

F1_U07 - Student posługuje się poprawną terminologią za zakresu historii sztuki.

F1_K05 -Student wyjaśnia znaczenie wartości dziedzictwa kulturowego Włoch.

1 ECTS - obecność na zajęciach (godziny kontaktowe) 30 godz.

2 ECTS - lektura obowiązkowa/zadania na platformie moodle - 30 godz. , przygotowanie do egzaminu 30 godz.

90 godzin:30 = 3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnego testu z pytaniami zamkniętymi jak i otwartymi, obejmującego rozpoznanie dzieł sztuki włoskiej wraz z przyporządkowaniem odpowiednio do stylu, czasu, autora dzieła i miejsca powstania.

Ocena BDB - Student rozpoznaje i charakteryzuje obiekty sztuki Włoch. Student wyciąga wnioski dotyczące powiązań istniejących pomiędzy sztuką, archeologią i literaturą Włoch. Student posługuje się poprawną terminologią za zakresu historii sztuki. Student wyjaśnia znaczenie wartości dziedzictwa kulturowego Włoch.

Ocena DB - Student rozpoznaje i charakteryzuje obiekty sztuki Włoch. Student podejmuje próby wyciągania wniosków dotyczących powiązań istniejących pomiędzy sztuką, archeologią i literaturą Włoch. Student w stopniu dobrym posługuje się poprawną terminologią za zakresu historii sztuki.

Ocena DST - Student w stopniu dostatecznym rozpoznaje i charakteryzuje obiekty sztuki Włoch. Student w stopniu dostatecznym posługuje się poprawną terminologią za zakresu historii sztuki.

Ocena NDST - Student nie spełnia wymagań określonych dla uzyskania oceny dostatecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Małgorzata Wrześniak
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=24475
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zostanie zapoznany z wybranymi problemami dotyczącymi historii sztuki Włoch, w tym architektury, rzeźby, malarstwa, rzemiosła artystycznego oraz dizajnu wspomnianego regionu.

Literatura:

Materiały dydaktyczne do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle

Literatura podana w karcie przedmiotu niezależnie od cyklu kształcenia.

Literatura szczegółowa do kolejnych wykładów podawana podczas zajęć oraz na platformie moodle.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=33181
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - obecność na zajęciach (godziny kontaktowe) 30 godz. (on line-ms teams)

2 ECTS - lektura obowiązkowa/zadania na platformie moodle - 30 godz. , przygotowanie do egzaminu 30 godz.


90 godzin:30 = 3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2016.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012 .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS - obecność na zajęciach (godziny kontaktowe) 30 godz. (on line-ms teams)

2 ECTS - lektura obowiązkowa/zadania na platformie moodle - 30 godz. , przygotowanie do egzaminu 30 godz.


90 godzin:30 = 3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2011 (lub wcześniejsze wydania)

Dzieje sztuki powszechnej, red. B. Kowalska, Warszawa 1990.

Gombrich E. H., O sztuce, Poznań 2016.

Koch W., Style w architekturze: arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 1996.

Rzepińska M., Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, Warszawa 2012 .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)