Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-SemLic
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W02, FW1_W06, FW1_W09, FW1_U02, FW1_U03, FW1_U04, FW1_K02Wymagania wstępne:

Poziom wiedzy italianistycznej i znajomości języka odpowiedni dla Studenta, który ukończył trzy semestry studiów I stopnia, pozwalający na rozpoczęcie przygotowywania pracy licencjackiej w języku włoskim.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują podstawy pisania akademickiego w języku włoskim oraz opanowanie podstaw warsztatu naukowego w zakresie językoznawstwa / literaturoznawstwa umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej; ćwiczenia pisemne w zakresie form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowe; rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej. Student wykształca w ramach przygotowania do zajęć umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, podczas zajęć nabywa także wiedzy na temat zasad poprawnego cytowania oraz ćwiczy umiejętność redagowania przypisów i samodzielnego wyszukiwania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania w celu wykorzystania w przygotowywanej pod kierunkiem promotora pracy licencjackiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych [FW1_W02] lub językoznawczych – w zależności od wyboru profilu seminarium, Absolwent zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi [FW1_W06], zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach jego analizy i interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych [FW1_W09]; Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) [FW1_U02], potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową [FW1_U03], wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych [FW1_U04], jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [FW1_K02].

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną – Absolwent w stopniu dostatecznym zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych [FW1_W02] lub językoznawczych – w zależności od wyboru profilu seminarium, Absolwent dostatecznie zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi [FW1_W06], zna ogólne pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach jego analizy i interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych [FW1_W09]; Absolwent dostatecznie dobrze potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) [FW1_U02], potrafi dostatecznie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, wystarczająco sprawnie posługując się przy tym poprawną terminologią naukową [FW1_U03], potrafi dość sprawnie wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych [FW1_U04], jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [FW1_K02].

Na ocenę dobrą – Absolwent dobrze zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych [FW1_W02] lub językoznawczych – w zależności od wyboru profilu seminarium, Absolwent dobrze zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi [FW1_W06], dobrze zna pojęcie tekstu kultury i orientuje się w najważniejszych teoriach jego analizy i interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych [FW1_W09]; Absolwent potrafi sprawnie wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, dobrze posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) [FW1_U02], potrafi sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, swobodnie posługując się przy tym poprawną terminologią naukową [FW1_U03], potrafi dobrze wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych [FW1_U04], jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [FW1_K02].

Na ocenę bardzo dobrą – Absolwent bardzo dobrze zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych [FW1_W02] lub językoznawczych – w zależności od wyboru profilu seminarium, Absolwent bardzo dobrze zna i rozumie powiązania istniejące między naukami filologicznymi a innymi dyscyplinami naukowymi [FW1_W06], znakomicie zna pojęcie tekstu kultury i świetnie orientuje się w najważniejszych teoriach jego analizy i interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem preferowanych metod filologicznych [FW1_W09]; Absolwent potrafi bez żadnych trudności wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę bibliograficzną, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) [FW1_U02], potrafi bardzo dobrze formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, swobodnie i w stopniu zaawansowanym posługując się przy tym poprawną terminologią naukową [FW1_U03], potrafi z zaangażowaniem wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych [FW1_U04], jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu [FW1_K02].

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Julia Krauze, Leonardo Masi, Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Julia Krauze, Leonardo Masi, Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowywanie pracy licencjackiej w zakresie literaturoznawstwa bądź też językoznawstwa, pod kierunkiem promotora.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują podstawy pisania akademickiego w języku włoskim oraz opanowanie podstaw warsztatu naukowego w zakresie językoznawstwa / literaturoznawstwa umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej; ćwiczenia pisemne w zakresie form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowe; rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej. Student wykształca w ramach przygotowania do zajęć umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, podczas zajęć nabywa także wiedzy na temat zasad poprawnego cytowania oraz ćwiczy umiejętność redagowania przypisów i samodzielnego wyszukiwania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania w celu wykorzystania w przygotowywanej pod kierunkiem promotora pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine, Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS = 75 godzin pracy Studenta

30 godzin – udział w zajęciach

10 godzin – indywidualne konsultacje

35 godzin – zbieranie materiałów koniecznych do napisania pracy, wykonanie zadań pisemnych wskazanych podczas zajęć, przygotowanie pierwszego rozdziału pracy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Julia Krauze, Leonardo Masi, Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Julia Krauze, Leonardo Masi, Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS = 75 godzin pracy Studenta

30 godzin – udział w zajęciach

10 godzin – indywidualne konsultacje

35 godzin – zbieranie materiałów koniecznych do napisania pracy, wykonanie zadań pisemnych wskazanych podczas zajęć, przygotowanie pierwszego rozdziału pracy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)