Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Związki kulturowe włosko-polskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-ZwKult
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Związki kulturowe włosko-polskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15694
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W04

FW1_U06

FW1_K04

Skrócony opis:
Pełny opis:

Kontakty Polaków z Włochami mają wielowiekową tradycję. O wzajemnym postrzeganiu obu narodów jest bogata literatura już od XV wieku, kiedy dużo Polaków studiowało w Padwie, w Ferrarze i w Rzymie, a Włosi zwiedzali Polskę głównie w celach zarobkowych.

Celem wykładu jest analizowanie typów i intensywności tych kontaktów w sposób chronologiczny, badając kolejno poszczególne epoki: od czasów średniowiecznych, aż po czasy współczesne. Będą głównie analizowane kontakty akademickie i naukowe (m.in. włoska polonistyka, polska italianistyka, przekłady literackie), kontakty w dziedzinie artystycznej i kulturalnej, oraz relacje w sferze politycznej i wspólne walki wyzwoleńcze.

Celem przedmiotu jest również zapoznanie się z podstawową literaturą przedmiotu i z wybitnymi badaczami obszaru relacji kulturalnych polsko-włoskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

FW1_W04

Student zna badany obszar w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie

UMIEJĘTNOŚCI:

FW1_U06

Potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji

obszaru kulturowego wybranej specjalności, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

FW1_K04

Jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3) student posiada podstawową wiedzę o związkach polsko-włoskich w kulturze, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki) (F1_W07); potrafi formułować problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić dobór problemu (F1_U04); potrafi dokonać podstawowej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy kontaktów polsko-włoskich (F1_U08).

Na ocenę dobrą (4) student posiada podstawową wiedzę o związkach polsko-włoskich w kulturze, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki); posiada podstawową wiedzę o kulturach dwóch obszarów - Polska i Włochy - pozostających w kontakcie (F1_W07); potrafi formułować i precyzować problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metod badawczych (F1_U04); potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy kontaktów polsko-włoskich, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych wynikających z kontaktów dwóch krajów (F1_U08).

Na ocenę bardzo dobrą (5) student posiada głęboką wiedzę o związkach polsko-włoskich w kulturze, tak w wymiarze intelektualnym (filozofia, historia nauki), jak i materialnym (historia sztuki); posiada głęboką wiedzę o kulturach dwóch obszarów - Polska i Włochy - pozostających w kontakcie (F1_W07); potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić tak dobór problemu, jak i metod badawczych (F1_U04); potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturo-, kulturo- lub językoznawczej analizy kontaktów polsko-włoskich, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych wynikających z kontaktów dwóch krajów, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno- kulturowym (F1_U08).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kontakty Polaków z Włochami mają wielowiekową tradycję. O wzajemnym postrzeganiu obu narodów jest bogata literatura już od XV wieku, kiedy dużo Polaków studiowało w Padwie, w Ferrarze i w Rzymie, a Włosi zwiedzali Polskę głównie w celach zarobkowych.

Celem wykładu jest analizowanie typów i intensywności tych kontaktów w sposób chronologiczny, badając kolejno poszczególne epoki: od czasów średniowiecznych, aż po czasy współczesne. Będą głównie analizowane kontakty akademickie i naukowe (m.in. włoska polonistyka, polska italianistyka, przekłady literackie), kontakty w dziedzinie artystycznej i kulturalnej, oraz relacje w sferze politycznej i wspólne walki wyzwoleńcze.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawową literaturą przedmiotu i z wybitnymi badaczami obszaru relacji kulturalnych polsko-włoskich.

Celem przedmiotu jest również motywowanie studenta do samodzielnej pracy w bibliotece, ponieważ jednym z warunków zaliczenia jest pisanie referatu na temat wybranego przez studenta razem z wykładowcą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 PUNKTY ECTS (50-60 godz.)

30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

20-30 godz. -samodzielne przygotowanie się do egzaminuTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 PUNKTY ECTS (50-60 godz.)

30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

20-30 godz. - samodzielne przygotowanie się do egzaminuTyp przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)