Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka włoskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-HistJW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka włoskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW1_W07

FW1_W10


UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U02


KOMPETENCJE

FW1_K04

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B1-B2 oraz znajomość języka łacińskiego na poziomie podstawowym

Pełny opis:

Przedstawienie podstawowych etapów ewolucji języka włoskiego z elementami gramatyki historycznej.

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych z historii języka włoskiego: łacina, jej miejsce wśród języków indoeuropejskich; ewolucja od łaciny ludowej do włoskiego 'volgare'; pierwsze zabytki piśmiennictwa włoskiego; kształtowanie się normy językowej i inne etapy rozwoju języka włoskiego.

- Łacina ludowa i jej ewolucja. Sytuacja na Półwyspie Apenińskim po upadku Cesarstwa Rzymskiego.

- Wprowadzenie do fonetyki historycznej języka włoskiego, historii morfologii i składni języka włoskiego; zmiany leksykalne i semantyczne.

- Od łaciny do 'volgare'.

- Piśmiennictwo użytkowe XI-XII wieku.

- Początki literackie 'volgare': a) szkoła sycylijska b) szkoła toskańska c) Umbria d) Włochy północne.

- Wiek XIV: Przykład Dantego, Petrarki i Boccaccia.

- „La questione della lingua”.

- Kształcenie się modelu językowego języka włoskiego.

- Humaniści i pierwsze włoskie gramatyki.

- XVII wiek: powstanie Accademia della Crusca i jej słownika.

- Barok i Oświecenie. Wpływ języka francuskiego i propozycje reformy (XVIII wiek).

- Wiek XIX: polemika wokół normy językowej (Manzoni, Ascoli).

- Sytuacja językowa Włoch od zjednoczenia do czasów współczesnych: język pisany a język mówiony.

- Wpływ dialektów i aktualna sytuacja języka włoskiego.

- Zapożyczenia włoskie w polszczyźnie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada wiedzę o najważniejszych kierunkach badań nad obszarem kulturowym Włoch oraz języka włoskiego (FW1_W07), zna i rozumie historyczną zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10).

Student posiada umiejętność wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania informacji na temat ewolucji języka włoskiego, prowadzenia kwerendy bibliograficznej, posługiwania się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne, etc.) (FW1_U02).

Uczestnik kursu dąży do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa

kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności językowego dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład obowiązkowy, dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze, kończy się egzaminem ustnym. W semestrze zimowym 2022/2023 zajęcia prowadzone są stacjonarnie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest co najmniej 60% frekwencja na wykładzie.

- Na ocenę bardzo dobrą (5) Student doskonale opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów historii języka włoskiego omawianych podczas zajęć (FW1_W07). Student bezbłędnie określa, tłumaczy i analizuje zmiany w systemie fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka włoskiego, wykazuje wysoki poziom zaangażowania do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa językowego obszaru kulturowego Włoch (FW1_W10), (FW1_U02), (FW1_K04).

- Na ocenę dobrą (4): student w stopniu dobrym opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów historii języka włoskiego omawianych podczas zajęć (FW1_W07). Student sprawnie określa, tłumaczy i analizuje zmiany w systemie fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka włoskiego oraz demonstruje zaangażowanie do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa językowego obszaru kulturowego Włoch (FW1_W10), (FW1_U02), (FW1_K04);

- Na ocenę dostateczną (3): student w stopniu podstawowym opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów historii języka włoskiego omawianych podczas zajęć (FW1_W07). W stopniu zadowalającym określa, tłumaczy i analizuje zmiany w systemie fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka włoskiego i zaangażowanie do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa językowego obszaru kulturowego Włoch (FW1_W10), (FW1_U02), (FW1_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godz.

Opracowanie lektur uzupełniających - 20 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Konsultacje - 5 godz.

Łącznie: 75 godzin - 3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie - 30 godz.

Opracowanie lektur uzupełniających - 20 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

Konsultacje - 5 godz.

Łącznie: 75 godzin - 3 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)