Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów literackich: Novecento

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-Novocen
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów literackich: Novecento
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW1_W02

FW1_W03


UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U03:


KOMPETENCJE

FW1_K04


Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są analitycznej lekturze tekstów literatury włoskiej XX wieku. Celem zajęć jest również doskonalenie kompetencji tłumaczeniowych Studentów.

Zakres tematów

1.. Analiza Manifestu futuryzmu.

2. Analiza wybranych poezji Alda Palazzeschi.

3. Analiza fragmentów prozy Luigiego Pirandella.

4. Analiza wybranych poezji Guida Gozzano.

5. Analiza fragmentów powieści La coscienza di Zeno Itala Sveva.

6. Analiza wybranych poezji Giuseppe Ungarettiego.

7. Analiza wybranych poezji Umberta Saby.

8. Analiza wybranych poezji Eugenia Montale.

9. Analiza wybranych poezji nurtu hermetycznego.

10. Analiza fragmentów prozy Alberta Moravii i Beppe Fenoglia.

11. Analiza fragmentów prozy Carla Emilia Gaddy.

12. Analiza fragmentów prozy Pier Paola Pasoliniego.

13. Analiza fragmentów prozy Elsy Morante.

14. Analiza fragmentów prozy i eseistyki Itala Calvina.

15. Analiza fragmentów prozy Leonarda Sciascii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W02: student zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych

FW1_W03: student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego

FW1_U03: student umie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze związane z literaturą włoską XX wieku, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową

FW1_K04: student jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch XX wieku

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), bardzo dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), umie bez żadnych trudności formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze związane z literaturą włoską XX wieku,

samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest w pełni gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch XX wieku (FW1_K04).

Na ocenę dobrą student dobrze zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), dobrze zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), umie bez trudności formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze związane z literaturą włoską XX wieku, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch XX wieku (FW1_K04).

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych (FW1_W02), w stopniu dostatecznym zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego (FW1_W03), umie dość sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze związane z literaturą włoską XX wieku, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod, potrafi uzasadnić dobór problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową (FW1_U03), jest gotów do współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa

obszaru kulturowego Włoch XX wieku (FW1_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analitycznej lekturze tekstów literatury włoskiej XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

- udział w zajęciach - 30 godzin

- przygotowanie do zajęć i lektura wskazanych tekstów - 25 godzin

- przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analitycznej lekturze tekstów literatury włoskiej XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS


- udział w zajęciach - 30 godzin


- przygotowanie do zajęć i lektura wskazanych tekstów - 25 godzin


- przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)