Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego: wprowadzenie do tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-WproTlum
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego: wprowadzenie do tłumaczenia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10

FW1_W11

FW1_U01

FW1_U08

FW1_K01


Wymagania wstępne:

- znajomość języka włoskiego na poziomie B2

- bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Pełny opis:

Zajęcia obowiązkowe dla studentów III roku prowadzone w ramach Praktycznej Nauki Języka Włoskiego. Powtórzenie i utrwalenie wybranych zagadnień gramatycznych w toku tłumaczenia zdań z języka polskiego na język włoski.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent (wiedza):

- ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych.

Absolwent (umiejętności):

- posiada znajomość języka / języków specjalności: dla specjalności filologia klasyczna, znajomość języka greckiego i łacińskiego pozwalającą na przekład tekstu o umiarkowanym poziomie trudności; dla filologii nowożytnych, znajomość języka specjalności na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

- posługuje się uznanymi w filologii metodami, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania spójności metodologicznej.

- posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat obszaru kulturowego wybranej specjalności.

Absolwent (kompetencje społeczne):

- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy.

- prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student posiada bardzo dobrą znajomość języka / języków specjalności: dla specjalności filologia klasyczna, znajomość języka greckiego i łacińskiego pozwalającą na przekład tekstu o umiarkowanym poziomie trudności; dla filologii nowożytnych, znajomość języka specjalności na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, bardzo dobrze posługuje się uznanymi w filologii metodami, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania spójności metodologicznej, posiada bardzo dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, bardzo dobrze rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat obszaru kulturowego wybranej specjalności, bardzo dobrze rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy, bardzo prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

Na ocenę dobrą: student posiada dobrą znajomość języka / języków specjalności: dla specjalności filologia klasyczna, znajomość języka greckiego i łacińskiego pozwalającą na przekład tekstu o umiarkowanym poziomie trudności; dla filologii nowożytnych, znajomość języka specjalności na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dobrze posługuje się uznanymi w filologii metodami, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania spójności metodologicznej, posiada dobre umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, dobrze rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat obszaru kulturowego wybranej specjalności, dobrze rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy, prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

Na ocenę dostateczną: student posiada dostateczną znajomość języka / języków specjalności: dla specjalności filologia klasyczna, znajomość języka greckiego i łacińskiego pozwalającą na przekład tekstu o umiarkowanym poziomie trudności; dla filologii nowożytnych, znajomość języka specjalności na poziomie co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dostatecznie posługuje się uznanymi w filologii metodami, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania spójności metodologicznej, posiada dostateczne umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu tekstu o umiarkowanym stopniu trudności, dostatecznie rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat obszaru kulturowego wybranej specjalności, dostatecznie rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy, dość prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje powtórzenie i uzupełnienie wiadomości na temat wybranych zagadnień gramatycznych.

Pełny opis:

30-godzinny kurs prowadzony w ramach zajęć PNJW.

Zakres tematów:

- il futuro semplice e composto

- il congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato)

- il periodo ipotetico (I, II, III e misto)

- le preposizioni

- i pronomi (diretti, indiretti, combinati ecc.)

- le particelle ci e ne

Literatura:

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2008.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 3, Preston Publishing, Warszawa 2017.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 4, Preston Publishing, Warszawa 2018.

C. M. Naddeo, I pronomi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2005.

Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aoE7gYPZ_2xGdIfTuil-eDbBGQ4KQoEsqqwg0moJiCPo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9e67e1dd-867a-42c6-bf2b-3e00cc27fb27&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS = 50 h


30 h – aktywny udział w zajęciach i wykonywanie zaleconych ćwiczeń


20 h – bieżące przygotowanie do zajęć

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs obejmuje powtórzenie i uzupełnienie wiadomości na temat wybranych zagadnień gramatycznych.

Pełny opis:

30-godzinny kurs prowadzony w ramach zajęć PNJW.

Zakres tematów:

- il futuro semplice e composto

- il congiuntivo (presente, passato, imperfetto, trapassato)

- il periodo ipotetico (I, II, III e misto)

- le preposizioni

- i pronomi (diretti, indiretti, combinati ecc.)

- le particelle ci e ne

Literatura:

S. Bailini, S. Consonno, I verbi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2008.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 3, Preston Publishing, Warszawa 2017.

K. Foremniak, Włoski w tłumaczeniach. Gramatyka, cz. 4, Preston Publishing, Warszawa 2018.

C. M. Naddeo, I pronomi italiani. Alma Edizioni, Firenze 2005.

Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS:


1 ECTS = 30 h – aktywny udział w zajęciach i wykonywanie zaleconych ćwiczeń


1 ECTS = 20 h – bieżące przygotowanie do zajęć i do kolokwium zaliczeniowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)