Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego: wypowiedź ustna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-3-WypUstZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego: wypowiedź ustna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Generale?threadId=19:8dfcada34c184edca73b011c8d936bef@thread.tacv2&ctx=channel
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W06

F1_W13


F1_W06

F1_W13

F1_U05

F1_U10

F1_U12

F1_K01

F1_K02

F1_K03


Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku filologii włoskiej na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych Studenta oraz doskonalenie jego umiejętności rozumienia ze słuchu zróżnicowanych przekazów językowych o wysokim stopniu trudności.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat struktur gramatycznych języka włoskiego, tak w ujęciu diachronicznym, jak i synchronicznym, zna kryteria zastosowania omawianych struktur w praktyce językowej (F1_W06). Uczestnik kursu ma świadomość zmienności językowych środków wyrazu, w szczególności jego warstwy semantycznej (F1_W13). Student potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki nauczyciela uzyskane w ramach kursu (F1_U05). Student potrafi wykorzystywać w praktyce nabytą wiedzę leksykalną do tworzenia poprawnych wypowiedzi ustnych (F1_U10). Uczestnik kursu rozumie konieczność nieustannego pogłębiania własnych kompetencji językowych (F1_K01). Student jest świadomy przynależności do europejskiego kręgu kulturowego i zdaje sobie sprawę ze współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa kulturowego Włoch (F1_K05).

OPIS ECTS: 2 punktu ( 1 punkt = 30 godzin)

Udział w zajęciach: 60 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna: 2,5 godzin

Przygotowanie do sprawdzianów: 7,5 godziny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)