Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-AnDzLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W03, FW2_U04, FW2_U05, FW2_K03

Wymagania wstępne:

Zakres wiedzy literaturoznawczej i historycznoliterackiej właściwy absolwentowi studiów licencjackich na kierunku filologia włoska; znajomość języka włoskiego pozwalająca na swobodną lekturę tekstów i aktywny udział w zajęciach.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone analizie i interpretacji tekstu literackiego przynależnego do współczesnej literatury włoskiej, z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy i terminologii teoretycznoliterackiej. Zajęcia mają na celu uwrażliwienie Studenta na sens dzieła literackiego i wykształcenie umiejętności opisu budowy tekstu oraz funkcji wykorzystanych w dziele środków artystycznego wyrazu. Zakładają konieczność zapoznania się ze wskazanymi dziełami literatury włoskiej oraz zalecaną literaturą przedmiotową, pozwalającego na wspólne twórcze omówienie i analizę tekstów podczas zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną̨ wiedzę szczegółową̨ z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim i posługuje się̨ zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie [FW2_W03].

Student potrafi posługiwać́ się̨ uznanymi w neofilologii, jak i w całym obszarze nauk humanistycznych metodami pracy z tekstem, potrafi je krytycznie oceniać́ i modyfikować [FW2_U04].

Student potrafi dokonać́ pogłębionej literaturoznawczej analizy wybranego utworu literackiego przynależnego do współczesnej literatury włoskiej i umieścić dzieło w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym [FW2_U05].

Student jest gotów do uznawania wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego studiowanego obszaru oraz epoki [FW2_K03].

2 ECTS

30 h – aktywny udział w zajęciach i prowadzonych podczas zajęć dyskusjach

25 h – przygotowanie do zajęć, lektura wskazanych tekstów

5 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej na ocenę.

Ocena ciągła aktywności na zajęciach oraz bieżącego przygotowania do zajęć.

Na ocenę dostateczną Student Student ma dość dobrze uporządkowaną̨ wiedzę szczegółową̨ z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim i dość dobrze posługuje się̨ zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie [FW2_W03]; Student potrafi dostatecznie posługiwać́ się̨ uznanymi w neofilologii, jak i w całym obszarze nauk humanistycznych metodami pracy z tekstem, potrafi je krytycznie oceniać́ i modyfikować [FW2_U04]; Student potrafi dokonać́ dość dobrej literaturoznawczej analizy wybranego utworu literackiego przynależnego do współczesnej literatury włoskiej i umieścić dzieło w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym [FW2_U05]; Student jest gotów do uznawania wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego studiowanego obszaru oraz epoki [FW2_K03].

Na ocenę dobrą Student Student ma dobrze uporządkowaną̨ wiedzę szczegółową̨ z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim i dobrze posługuje się̨ zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie [FW2_W03]; Student potrafi dobrze posługiwać́ się̨ uznanymi w neofilologii, jak i w całym obszarze nauk humanistycznych metodami pracy z tekstem, potrafi je krytycznie oceniać́ i modyfikować [FW2_U04]; Student potrafi dokonać́ zadowalającej literaturoznawczej analizy wybranego utworu literackiego przynależnego do współczesnej literatury włoskiej i umieścić dzieło w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym [FW2_U05]; Student jest gotów do uznawania wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego studiowanego obszaru oraz epoki [FW2_K03].

Na ocenę bardzo dobrą Student Student ma znakomicie uporządkowaną̨ wiedzę szczegółową̨ z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim i bardzo dobrze posługuje się̨ zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie [FW2_W03]; Student potrafi bez trudności posługiwać́ się̨ uznanymi w neofilologii, jak i w całym obszarze nauk humanistycznych metodami pracy z tekstem, potrafi je krytycznie oceniać́ i modyfikować [FW2_U04]; Student potrafi dokonać́ bardzo dobrej literaturoznawczej analizy wybranego utworu literackiego przynależnego do współczesnej literatury włoskiej i sprawnie umieścić dzieło w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym [FW2_U05]; Student jest w pełni gotów do uznawania wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego studiowanego obszaru oraz epoki [FW2_K03].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Paolo Giovannetti, "Il racconto. Letteratura, cinema, televisione", Carocci Editore 2012 i nast.

"Le forme brevi della narrativa", a cura di E. Menetti, Carocci Editore 2019.

Teksty literackie wskazane podczas zajęć i udostępnione przez prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS


30 h – aktywny udział w zajęciach i prowadzonych podczas zajęć dyskusjach

25 h – przygotowanie do zajęć, lektura wskazanych tekstów

5 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)