Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-AnaLitL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Zajęcia mają za cel wprowadzenie studentów w techniki samodzielnej analizy dzieła literackiego .

Za materiał poglądowy słuzyć będzie Il canzoniere - Rerum Vulgarium Fragmenta Franceska Petrarki.

Pełny opis:

Samodzielna analiza dzieła literackiego nalezy do podstawowego wyposażenia filologa. Analiza ta uwzględnia zarówno literacki i kuturowy kontekst historyczny, jak nowoczesne osinięcia hermenautyki, co w rezultacie pozwala na odkrywanie ukrytyczh w dziele znaczeń, dostrzeganie obrazów, jakie buduje autor, interpretację będącą wypadkową indywidualnej wrażliwości na dzielo literatury dawnej i rozumienia uwarunkowań, w jakich powstało.

Literatura:

Źródła:

Francesco Petrarca, Il Canzoniere, a cura di Marco Santagata, Mondadori 2004, 2014, 2018

Francesco Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta. Drobne wiersze włoskie, opr. Piotr Salwa, Słowo/obraz terytoria 2005

Lektury uzupełniające

Gianozzo Manetti, Vita di Francesco Petrarca, a cura di Stefano U. Baldassari, Sellerio 2003

Przed Petrarką: antologia trzynastowiecznej poezji włoskiej, opr. Monika Woźniak, Collegium Columinum 2005

Marco Santagata, I due cominciamenti della lirica italiana, ETS 2016

Marco Santagata, Dal sonetto al. canzoniere. Ricerche della preistoria e la costituzione di un genere, Ledizioni 2016

Marco Santagata, I frammenti dell’anima: storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca, Il Mulino 1993, 2004, 2011

Marco Santagata, Il poeta innamorato. Su Dante, Petrarca e la poesia amorosa medievale, Guanda 2017

Marco Santagata, L’amoroso pensiero. Petrarca e il romanzo di Laura, Mondadori 2014

Marco Santagata, Il copista. Un venerdi di Francesco Petrarca, Sellerio Palermo 2000, Guanda 2020

C.H. Clough, Pietro Bembo’s Edition of Petrarch and his Assosition with the Aldine Press. in: Aldus Manutius and Renaissance Culture, ed. D.S. Zeidberg, Olschki 1998

Joanna Pietrzak-Thébault, Czytanie Petrarki: teksty, parateksty, konteksty, w: eadem, [S]Łowna kotka. Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej ksiązki XVI wieku, Księgarnia Akademicka 2018

Amedeo Quandam, Petrarca, l’Italiano dimenticato, Rizzoli 2005

Petrarca e la cultura europea, a cura di Luisa Secchi Tarugi, Nuovi Orizzonti 1997

Petrarka a jedność kultury europejskiej. Petrarca e l’unità della cultura europea, a cura di Monica Febbo, Piotr Salwa, Semper 2005

Metody i kryteria oceniania:

Ocena przemiotu zależec będzie zarówno od aktywności i przygotowania do ćwiczeń (każdy z uczestników proponuje do analizy jeden wirsz ze zbioru), lektury literatury pomocniczej, jak i dokonania samodzielnej analizy utworu innego niż te, które omawiane były w trakcie ćwiczeń. Cenione będzie umiejętność stawiania tekstowi właściwych pytań, wnikliwa lektura (znajmość słownictwa), dostrzeganie bidowanycy słowami obrazów, znajomość literackiego i kulturowego kontekstu (wychwytywanie aluzji, odniesień, skojarzeń), a także wiedza dotyczące powstawania, kształtowania się dzieła i jego wpływu na kulturę europejska późniejszych epok.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Joanna Pietrzak-Thebault
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają za cel wprowadzenie studentów w techniki samodzielnej analizy dzieła literackiego .

Za materiał poglądowy słuzyć będzie Il canzoniere - Rerum Vulgarium Fragmenta Franceska Petrarki.

Pełny opis:

Samodzielna analiza dzieła literackiego nalezy do podstawowego wyposażenia filologa. Analiza ta uwzględnia zarówno literacki i kuturowy kontekst historyczny, jak nowoczesne osinięcia hermenautyki, co w rezultacie pozwala na odkrywanie ukrytyczh w dziele znaczeń, dostrzeganie obrazów, jakie buduje autor, interpretację będącą wypadkową indywidualnej wrażliwości na dzielo literatury dawnej i rozumienia uwarunkowań, w jakich powstało.

Literatura:

Źródła:

Francesco Petrarca, Il Canzoniere, a cura di Marco Santagata, Mondadori 2004, 2014, 2018

Francesco Petrarca, Rerum Vulgarium Fragmenta. Drobne wiersze włoskie, opr. Piotr Salwa, Słowo/obraz terytoria 2005

Lektury uzupełniające

Gianozzo Manetti, Vita di Francesco Petrarca, a cura di Stefano U. Baldassari, Sellerio 2003

Przed Petrarką: antologia trzynastowiecznej poezji włoskiej, opr. Monika Woźniak, Collegium Columinum 2005

Marco Santagata, I due cominciamenti della lirica italiana, ETS 2016

Marco Santagata, Dal sonetto al. canzoniere. Ricerche della preistoria e la costituzione di un genere, Ledizioni 2016

Marco Santagata, I frammenti dell’anima: storia e racconto nel Canzoniere di Petrarca, Il Mulino 1993, 2004, 2011

Marco Santagata, Il poeta innamorato. Su Dante, Petrarca e la poesia amorosa medievale, Guanda 2017

Marco Santagata, L’amoroso pensiero. Petrarca e il romanzo di Laura, Mondadori 2014

Marco Santagata, Il copista. Un venerdi di Francesco Petrarca, Sellerio Palermo 2000, Guanda 2020

C.H. Clough, Pietro Bembo’s Edition of Petrarch and his Assosition with the Aldine Press. in: Aldus Manutius and Renaissance Culture, ed. D.S. Zeidberg, Olschki 1998

Joanna Pietrzak-Thébault, Czytanie Petrarki: teksty, parateksty, konteksty, w: eadem, [S]Łowna kotka. Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej ksiązki XVI wieku, Księgarnia Akademicka 2018

Amedeo Quandam, Petrarca, l’Italiano dimenticato, Rizzoli 2005

Petrarca e la cultura europea, a cura di Luisa Secchi Tarugi, Nuovi Orizzonti 1997

Petrarka a jedność kultury europejskiej. Petrarca e l’unità della cultura europea, a cura di Monica Febbo, Piotr Salwa, Semper 2005

Wymagania wstępne:

Zaliczony I stopień studiów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)