Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-AnaLitZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:


WIEDZA FW2_W03


UMIEJĘTNOŚĆ FW2_U05


KOMPETENCJE SPOŁECZNE FW2_K03


Skrócony opis:

Lektura i analiza wybranych dzieł z kanonu literatury włoskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu wykładu student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych dzieł z literatury i historii literatury w języku włoskim, posługując się zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie (FW2_W03).

Potrafi dokonać pogłębionej literaturoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym; w pracy potrafi integrować dorobek różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych (FW2_U05)

Rozumie uznawania wartości i aktualności dziedzictwa kulturowego studiowanego obszaru oraz epoki (FW2_K03)

2 PUNKTY ECTS

Obecność na zajęciach - 1 punkt (25-30 godz.)

Przygotowanie się do zajęć i do egzaminu - 1 punkt (20-25 godz.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Federico Della Corte, Leonardo Masi
Prowadzący grup: Federico Della Corte
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Lektura i analiza wybranych opowiadań z kanonu literatury włoskiej.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie C1/C2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)