Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego C1- gramatyka i słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-GrSlo-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego C1- gramatyka i słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5Vc64eAFmrSsJo2WEaCcd-286XGyAPlQq1pmVYvwYHo1%40thread.tacv2/General?groupId=d0959468-88ee-411a-be69-ad4f35fe548c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W02, FW2_W04, FW2_W05, FW2_U01, FW2_K04

Wymagania wstępne:

C1

Skrócony opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C1 w języku włoskim

Pełny opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C1 w języku włoskim.

1:

- Alcune figure retoriche;

- Latinismi e massime latine usati in italiano;

- Le proposizioni soggettive e oggettive;

- I verbi sintagmatici;

- Le unità polirematiche:

- Ricavare informazioni da una pubblicità;

- Dare suggerimenti sugli acquisti;

- Discutere di risorse idriche;

2

- Discutere di emozioni e benessere;

- Distinguere tra emozioni e sentimenti;

- Modi di dire sulla gioia e il dolore;

- Espressioni idiomatiche con il verbo 'ridere'

3

- Altrui e proprio;

- Parole omografe e omofone;

- Ricavare emozioni da un'immagine;

- Fare una proposta al lettore di un quotidiano;

- Raccontare una storia partendo da un'emozione vissuta;

4

- Il linguaggio dell'arte;

- Confrontarsi su un nuovo modo di fare turismo culturale;

- Fare un riassunto guidati;

- Parti del discorso sostantivate;

- L'ordine di priorità degli aggettivi;

5

- Parlare di arte contemporanea;

- Scrivere un breve articolo per un quotidiano;

- La derivazione di due eggettivi dallo stesso sostantivo;

- La proposizione incidentale;

6

- Distinguere tra calamità naturali e azioni dell'uomo;

- Prefissimi per formare antonimi;

- Il lessico del meteo;

- Esprimere le emozioni che suscita un'immagine, motivandole;

7

- Epressioni idiomatiche introdotte da preposizioni;

- La proposizione avversativa;

- Sinonimi della congiunzione 'ma';

- Compilare un modulo per la richiesta di risarcimento danni;

8

- Discutere di lavoro e condizioni lavorative;

- La parola ''pure';

- Modi di dire ed espressioni con la parola 'cavolo';

- Scrivere un racconto partendo dal finale;

9

- La proposizione concessiva;

- Le collocazioni linguistiche nel settore professionale;

- Confrontarsi dulle condizioni di tutela dei lavoratori;

10

- La proposizione eccentuativa;

- La punteggiatura;

- Saper cogliere l'ironia;

- Interpretare parole di un esperto di semiotica;

11

- Il lessico dell'informatica;

- Neologismi;

- Il 'non' pleonastico;

- Comprendere una recensione letteraria;

12

-L'aggettivo 'santo'';

- L'ambiguità linguistica delle parole;

13

- Analizzare dati statistici relativi a tv e criminalità;

- Esprimere dissenso su un argomento o questione legale;

14

- La proposizione limitativa;

- Il lessico della violenza;

15

- Il suffissio 'filia';

- Suffissoidi di origine greca;

16

- Aggettivi privi di superlativo;

- I geosinonimi;

17

- Il verso fare e i suoi sinonimi;

- Riconoscere il registro linguistico;

- La gestualità;

18

- Dare informazioni sugli enti che tutelano la propria lingua;

- Ricostruire il reclamo di un mittente;

19

- L'analogia;

- Locuzioni con il verbo 'stare';

- Compiti da assolvere e declinare;

20

- I prestiti linguistici;

- Caratteristiche del linguaggio giornalistico;

- Fare una proposta per realizzare un progetto;

21

- La famiglia di parole del sostantivo 'edizione';

- Raccontare notizie recenti;

22

- Costruire una storia partento dall'incipit;

- Il condizionale giornalistico;

23

- La dislocazione a sinistra;

- L'accento distintivo sui monasillabi;

24

- Il verbo 'dare' e i suoi sinonimi;

- Trasformazione del participio passato in una frase esplicita;

- Descrivere le caratteristiche culturali personali;

25

- La famiglia di parole del sostantivo 'immigrazione';

- Scrivere sull'integrazione e sui diritti;

26

- Parole con due significati opposti;

- L'aggettivo con valore avverbiale;

27

- Il linguaggio giuridico;

- Collocazioni linguistiche;

- Forme desuete dei pronomi personali;

28

- Comprendere un testo giuridico;

- La litote;

- La proposizione temporale;

- Il burocratese;

29

- Esame di grammatica

30

- Esame di comprensione

Literatura:

Nuovissimo Progetto italiano 4 (2022): M. A. Cernigliaro, T. Marin Corso di lingua e civiltà italiana. Livello C2

Efekty kształcenia i opis ECTS:

OPIS ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Metody i kryteria oceniania:

-krótki sprawdzian – cotygodniowo (70%)

- czytając książkę (30% całkowitej oceny)

By zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać 3 na 5 punktów

Dwie usprawiedliwione nieobecności są dozwolone

N.B. Dwa nie odbyte krótkie sprawdziany podczas dwóch usprawiedliwionych nieobecności mogą być zaliczone na koniec semestru. Nie będzie możliwość zaliczenia więcej niż dwóch krótkich sprawdzianów na koniec semestru .

FW2_W02

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną

na ocenę dostateczną: student zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę dobrą: student dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

FW2_W04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim.

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

FW2_W05

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych.

FW2_U01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę bardzo dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

FW1_K04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę dobrą: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę bardzo dobrą: student student jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a5Vc64eAFmrSsJo2WEaCcd-286XGyAPlQq1pmVYvwYHo1%40thread.tacv2/General?groupId=d0959468-88ee-411a-be69-ad4f35fe548c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C2 w języku włoskim

Literatura:

Michela Guida, Chiara Pegoraro (2019): Nuovo Espresso 6, Alma Edizioni.

Un libro a scelta tra:

Emma Baumgartner - Il gioco dei bambini

Nicola Zippel - I bambini e la filosofia

Mariassunta Cuozzo, Alessandro Guidi - Archeologia delle identità e delle differenze

Nicola Laneri - Archeologia della morte

Michele Sorice - La comunicazione politica

Alberto Dionigi, Paola Gremigni - Psicologia dell'umorismo

Sabina Licursi - Sociologia della solidarietà

Maria Luisa Gentileschi - Geografia delle migrazioni

Elisabetta Ruspini - Le identità di genere

Silvia Pallecchi - Archeologia delle tracce

Annalisa Frisina - Giovani musulmani d'Italia

Lucia Rodler - La favola

Enrico De Angelis - Guerra e mass media

Maria Serena Mirto - La morte nel mondo greco: da Omero all'età classica

Leonardo Gandini - Cinema e regia

Roberto Caterina - Che cosa sono le arti-terapie

Fabrizio Tonello - Il giornalismo americano

Pippo Russo - Sport e società

Odillo Vidoni Guidoni - La criminalità

Maria Antonella Brandimonte - Psicologia della memoria

Giacomo Manzoli - Cinema e letteratura

Alda Scopesi, Paola Viterbori - Psicologia della maternità

Eleonora Cannoni - Il disegno dei bambini

Gabriele Ballarino, Antonio Cobalti - Mobilità sociale

Antonio Costabile - Il potere politico

Maria Giulia Fabi - America nera: la cultura afroamericana

Pierangelo Castagneto - Schiavi antichi e moderni

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C1 w języku włoskim

Pełny opis:

1:

- Alcune figure retoriche;

- Latinismi e massime latine usati in italiano;

- Le proposizioni soggettive e oggettive;

- I verbi sintagmatici;

- Le unità polirematiche:

- Ricavare informazioni da una pubblicità;

- Dare suggerimenti sugli acquisti;

- Discutere di risorse idriche;

2

- Discutere di emozioni e benessere;

- Distinguere tra emozioni e sentimenti;

- Modi di dire sulla gioia e il dolore;

- Espressioni idiomatiche con il verbo 'ridere'

3

- Altrui e proprio;

- Parole omografe e omofone;

- Ricavare emozioni da un'immagine;

- Fare una proposta al lettore di un quotidiano;

- Raccontare una storia partendo da un'emozione vissuta;

4

- Il linguaggio dell'arte;

- Confrontarsi su un nuovo modo di fare turismo culturale;

- Fare un riassunto guidati;

- Parti del discorso sostantivate;

- L'ordine di priorità degli aggettivi;

5

- Parlare di arte contemporanea;

- Scrivere un breve articolo per un quotidiano;

- La derivazione di due eggettivi dallo stesso sostantivo;

- La proposizione incidentale;

6

- Distinguere tra calamità naturali e azioni dell'uomo;

- Prefissimi per formare antonimi;

- Il lessico del meteo;

- Esprimere le emozioni che suscita un'immagine, motivandole;

7

- Epressioni idiomatiche introdotte da preposizioni;

- La proposizione avversativa;

- Sinonimi della congiunzione 'ma';

- Compilare un modulo per la richiesta di risarcimento danni;

8

- Discutere di lavoro e condizioni lavorative;

- La parola ''pure';

- Modi di dire ed espressioni con la parola 'cavolo';

- Scrivere un racconto partendo dal finale;

9

- La proposizione concessiva;

- Le collocazioni linguistiche nel settore professionale;

- Confrontarsi dulle condizioni di tutela dei lavoratori;

10

- La proposizione eccentuativa;

- La punteggiatura;

- Saper cogliere l'ironia;

- Interpretare parole di un esperto di semiotica;

11

- Il lessico dell'informatica;

- Neologismi;

- Il 'non' pleonastico;

- Comprendere una recensione letteraria;

12

-L'aggettivo 'santo'';

- L'ambiguità linguistica delle parole;

13

- Analizzare dati statistici relativi a tv e criminalità;

- Esprimere dissenso su un argomento o questione legale;

14

- La proposizione limitativa;

- Il lessico della violenza;

15

- Il suffissio 'filia';

- Suffissoidi di origine greca;

16

- Aggettivi privi di superlativo;

- I geosinonimi;

17

- Il verso fare e i suoi sinonimi;

- Riconoscere il registro linguistico;

- La gestualità;

18

- Dare informazioni sugli enti che tutelano la propria lingua;

- Ricostruire il reclamo di un mittente;

19

- L'analogia;

- Locuzioni con il verbo 'stare';

- Compiti da assolvere e declinare;

20

- I prestiti linguistici;

- Caratteristiche del linguaggio giornalistico;

- Fare una proposta per realizzare un progetto;

21

- La famiglia di parole del sostantivo 'edizione';

- Raccontare notizie recenti;

22

- Costruire una storia partento dall'incipit;

- Il condizionale giornalistico;

23

- La dislocazione a sinistra;

- L'accento distintivo sui monasillabi;

24

- Il verbo 'dare' e i suoi sinonimi;

- Trasformazione del participio passato in una frase esplicita;

- Descrivere le caratteristiche culturali personali;

25

- La famiglia di parole del sostantivo 'immigrazione';

- Scrivere sull'integrazione e sui diritti;

26

- Parole con due significati opposti;

- L'aggettivo con valore avverbiale;

27

- Il linguaggio giuridico;

- Collocazioni linguistiche;

- Forme desuete dei pronomi personali;

28

- Comprendere un testo giuridico;

- La litote;

- La proposizione temporale;

- Il burocratese;

29

- Esame di grammatica

30

- Esame di comprensione

Literatura:

Nuovissimo Progetto italiano 4 (2022): M. A. Cernigliaro, T. Marin Corso di lingua e civiltà italiana. Livello C2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C1 w języku włoskim

Pełny opis:

1:

- Alcune figure retoriche;

- Latinismi e massime latine usati in italiano;

- Le proposizioni soggettive e oggettive;

- I verbi sintagmatici;

- Le unità polirematiche:

- Ricavare informazioni da una pubblicità;

- Dare suggerimenti sugli acquisti;

- Discutere di risorse idriche;

2

- Discutere di emozioni e benessere;

- Distinguere tra emozioni e sentimenti;

- Modi di dire sulla gioia e il dolore;

- Espressioni idiomatiche con il verbo 'ridere'

3

- Altrui e proprio;

- Parole omografe e omofone;

- Ricavare emozioni da un'immagine;

- Fare una proposta al lettore di un quotidiano;

- Raccontare una storia partendo da un'emozione vissuta;

4

- Il linguaggio dell'arte;

- Confrontarsi su un nuovo modo di fare turismo culturale;

- Fare un riassunto guidati;

- Parti del discorso sostantivate;

- L'ordine di priorità degli aggettivi;

5

- Parlare di arte contemporanea;

- Scrivere un breve articolo per un quotidiano;

- La derivazione di due eggettivi dallo stesso sostantivo;

- La proposizione incidentale;

6

- Distinguere tra calamità naturali e azioni dell'uomo;

- Prefissimi per formare antonimi;

- Il lessico del meteo;

- Esprimere le emozioni che suscita un'immagine, motivandole;

7

- Epressioni idiomatiche introdotte da preposizioni;

- La proposizione avversativa;

- Sinonimi della congiunzione 'ma';

- Compilare un modulo per la richiesta di risarcimento danni;

8

- Discutere di lavoro e condizioni lavorative;

- La parola ''pure';

- Modi di dire ed espressioni con la parola 'cavolo';

- Scrivere un racconto partendo dal finale;

9

- La proposizione concessiva;

- Le collocazioni linguistiche nel settore professionale;

- Confrontarsi dulle condizioni di tutela dei lavoratori;

10

- La proposizione eccentuativa;

- La punteggiatura;

- Saper cogliere l'ironia;

- Interpretare parole di un esperto di semiotica;

11

- Il lessico dell'informatica;

- Neologismi;

- Il 'non' pleonastico;

- Comprendere una recensione letteraria;

12

-L'aggettivo 'santo'';

- L'ambiguità linguistica delle parole;

13

- Analizzare dati statistici relativi a tv e criminalità;

- Esprimere dissenso su un argomento o questione legale;

14

- La proposizione limitativa;

- Il lessico della violenza;

15

- Il suffissio 'filia';

- Suffissoidi di origine greca;

16

- Aggettivi privi di superlativo;

- I geosinonimi;

17

- Il verso fare e i suoi sinonimi;

- Riconoscere il registro linguistico;

- La gestualità;

18

- Dare informazioni sugli enti che tutelano la propria lingua;

- Ricostruire il reclamo di un mittente;

19

- L'analogia;

- Locuzioni con il verbo 'stare';

- Compiti da assolvere e declinare;

20

- I prestiti linguistici;

- Caratteristiche del linguaggio giornalistico;

- Fare una proposta per realizzare un progetto;

21

- La famiglia di parole del sostantivo 'edizione';

- Raccontare notizie recenti;

22

- Costruire una storia partento dall'incipit;

- Il condizionale giornalistico;

23

- La dislocazione a sinistra;

- L'accento distintivo sui monasillabi;

24

- Il verbo 'dare' e i suoi sinonimi;

- Trasformazione del participio passato in una frase esplicita;

- Descrivere le caratteristiche culturali personali;

25

- La famiglia di parole del sostantivo 'immigrazione';

- Scrivere sull'integrazione e sui diritti;

26

- Parole con due significati opposti;

- L'aggettivo con valore avverbiale;

27

- Il linguaggio giuridico;

- Collocazioni linguistiche;

- Forme desuete dei pronomi personali;

28

- Comprendere un testo giuridico;

- La litote;

- La proposizione temporale;

- Il burocratese;

29

- Esame di grammatica

30

- Esame di comprensione

Literatura:

Nuovissimo Progetto italiano 4 (2022): M. A. Cernigliaro, T. Marin Corso di lingua e civiltà italiana. Livello C2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)