Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego C1 - gramatyka i słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-GraSlow
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego C1 - gramatyka i słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRXiza28IMorz0_js0GJmjA_Z2G-CUjrHbGtWrzI06kc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5091c6e0-a228-40db-844d-9581b0aa8de4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W02, FW2_W04, FW2_W05, FW2_U01, FW2_K04

Wymagania wstępne:

C1

Skrócony opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C1 w języku włoskim

Pełny opis:
Literatura:

Nuovissimo Progetto italiano 4 (2022): M. A. Cernigliaro, T. Marin Corso di lingua e civiltà italiana. Livello C2

Fabio Geda (2010). Nel Mare ci sono i coccodrilli. Baldini e Castoldi.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

OPIS ECTS:

3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Metody i kryteria oceniania:

FW2_W02

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną

na ocenę dostateczną: student zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę dobrą: student dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

FW2_W04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim.

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

FW2_W05

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych.

FW2_U01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę bardzo dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

FW1_K04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę dobrą: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę bardzo dobrą: student student jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C1 w języku włoskim

Pełny opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C1 w języku włoskim

Literatura:

prowadzący będzie dostarczał materiały potrzebne do uczestnictwa w zajeciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C1 w języku włoskim

Literatura:

Nuovissimo Progetto italiano 4 (2022): M. A. Cernigliaro, T. Marin Corso di lingua e civiltà italiana. Livello C2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu dalsze doskonalenie zaawansowanych umiejętności językowych w języku włoskim poprzez serię ukierunkowanych metod dydaktycznych. Studenci będą mieli okazję:

Pogłębiać zrozumienie włoskiej gramatyki i składni, skupiając się na zaawansowanych strukturach językowych.

Wzbogacać swoje włoskie słownictwo, ucząc się zaawansowanych terminów i niuansów leksykalnych do wyrażania skomplikowanych koncepcji.

Doskonalić umiejętności rozumienia i produkcji ustnej oraz pisemnej poprzez praktyczne ćwiczenia, prowadzenie rozmów i czytanie autentycznych tekstów.

Badać włoskie dziedzictwo literackie poprzez analizę autentycznych i specjalistycznych tekstów, co pozwoli im zdobyć głębsze zrozumienie kultury włoskiej.

Eksperymentować z podejściem multimedialnym, wykorzystując zasoby takie jak wideo, dźwięk i technologie cyfrowe do poprawy rozumienia i umiejętności komunikacyjnych.

Ten kurs ma na celu dalsze rozwijanie umiejętności językowych na zaawansowanym poziomie (C1) w języku włoskim, zapewniając studentom bogate doświadczenia edukacyjne i kulturowe.

Pełny opis:

Kurs ma na celu dalsze doskonalenie zaawansowanych umiejętności językowych w języku włoskim poprzez serię ukierunkowanych metod dydaktycznych. Studenci będą mieli okazję:

Pogłębiać zrozumienie włoskiej gramatyki i składni, skupiając się na zaawansowanych strukturach językowych.

Wzbogacać swoje włoskie słownictwo, ucząc się zaawansowanych terminów i niuansów leksykalnych do wyrażania skomplikowanych koncepcji.

Doskonalić umiejętności rozumienia i produkcji ustnej oraz pisemnej poprzez praktyczne ćwiczenia, prowadzenie rozmów i czytanie autentycznych tekstów.

Badać włoskie dziedzictwo literackie poprzez analizę autentycznych i specjalistycznych tekstów, co pozwoli im zdobyć głębsze zrozumienie kultury włoskiej.

Eksperymentować z podejściem multimedialnym, wykorzystując zasoby takie jak wideo, dźwięk i technologie cyfrowe do poprawy rozumienia i umiejętności komunikacyjnych.

Ten kurs ma na celu dalsze rozwijanie umiejętności językowych na zaawansowanym poziomie (C1) w języku włoskim, zapewniając studentom bogate doświadczenia edukacyjne i kulturowe.

Literatura:

Marin, T., & Cernigliaro M. A., (2022) Nuovissimo Progetto Italiano 4 (Edilingua)

Fabio Geda (2010). Nel Mare ci sono i coccodrilli. Baldini e Castoldi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)