Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka kontrastywna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-GrmKon
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka kontrastywna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W04, FW2_U06, FW2_K04

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z gramatyką porównawczą języków polskiego i włoskiego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest omówienie głównych podobieństw i różnic między językami polskim i włoskim, na płaszczyźnie fonetycznej, fonologicznej, morfologicznej, oraz składniowej. Poza różnicami formalnymi, na wykładzie przedstawiane są zagadnienia z płaszczyzny leksykalnej, jak np. fałszywi przyjaciele vs. kognaty.

Literatura:

• Broniś, O. Analiza semantyczna i fonetyczna wybranych fałszywych przyjaciół polsko-włoskich.

• Canepari, L., Avviamento alla fonetica.

• Canepari, L., Dizionario di pronuncia italiana.

• Dardano M., Trifone P. Gramatica italiana con nozioni di linguistica.

• Karaś H., Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe. www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php

• Kwapisz-Osadnik K. (2012). Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej : szkic porównawczy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

• Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego.

• Widłak S., Gramatyka języka włoskiego.

• Wierzchowska, B., Wymowa polska.

• Wierzchowska, B., Fonetyka i fonologia języka polskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student poznaje zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabiera umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

OPIS ECTS - 3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć i do mini-testów, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 15 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów uczenia się jest dokonywana na podstawie pisemnego testu teoretycznego. Test może zostać przeprowadzony stacjonarnie w wersji papierowej, lub online, za pośrednictwem platformy moodle.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student bardzo dobrze opanował zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabrał bardzo dobrej umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Na ocenę dobrą (4) student dobrze opanował zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabrał dobrej umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Na ocenę bardzo dostateczną (3) student stosunkowo dobrze opanował zaawansowane struktury oraz różnice i podobieństwa między systemami językowymi polskim i włoskim (FW2_W04). Uczestnik zajęć nabrał dostatecznie dobrej umiejętności dokonywania pogłębionej językoznawczej analizy oraz interpretacji zjawisk językowych, związanych m.in. z transferem międzyjęzykowym (FW2_U06).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)