Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego C1 - komunikacja pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-KmPisL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego C1 - komunikacja pisemna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W02,

FW2_W04,

FW2_W05,

FW2_U01,

FW2_K04

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B2+.

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów magisterskich na kierunek FW i stanowi kontynuację tychże zajęć z I semestru. Zagadnienia kursu skupiać się będą wokół techniki pisania naukowego: pod uwagę będą brane przeważnie teksty argumentacyjne i ekspozycyjne.

Pełny opis:

Zagadnienia kursu koncentrują się wokół techniki pisania naukowego i stanowią rozwinięcie oraz pogłębienie tematów podjętych w pierwszym semestrze kursu. Zostaną dostarczone materiały i ćwiczenia mające na celu rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z pisaniem tekstów argumentacyjnych, ekspozycyjnych oraz streszczeń. Przedstawione zostaną właściwe sposoby przygotowywania i redagowania zarówno najważniejszych rodzajów tekstów akademickich (esej, recenzja, abstrakt etc.), jak i artykułów prasowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

FW2_W02 – student zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego

FW2_W04 – zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

FW2_W05 – zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych

UMIEJĘTNOŚCI:

FW2_U01 – potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

FW2_K04 – jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość

2 ECTS

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 10 godzin

- wykonanie wskazanych przez wykładowcę zadań pisemnych – 20 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia:

- ocena ciągła: sprawdzanie obecności (dopuszczalne max. 2 nieobecności), sprawdzanie regularnego wykonywania i dostarczania pracy domowej

- 1 lub 2 kolokwia pisemne.

Na ocenę bardzo dobrą student znakomicie zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), bardzo dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), bardzo dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Na ocenę dobrą student dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego (FW2_W02), w stopniu dostatecznym zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim (FW2_W04), w stopniu dostatecznym zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów pisanych (FW2_W05), dość dobrze potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW2_U01), jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość (FW2_K04).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS


- udział w zajęciach – 30 godzin


- przygotowanie do zajęć – 10 godzin


- wykonanie wskazanych przez wykładowcę zadań pisemnych – 20 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku studiów magisterskich na kierunek FW i stanowi kontynuację tychże zajęć z I semestru. Zagadnienia kursu skupiać się będą wokół techniki pisania naukowego: pod uwagę będą brane przeważnie teksty argumentacyjne i ekspozycyjne.

Pełny opis:

Zagadnienia kursu koncentrują się wokół techniki pisania naukowego i stanowią rozwinięcie oraz pogłębienie tematów podjętych w pierwszym semestrze kursu. Zostaną dostarczone materiały i ćwiczenia mające na celu rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z pisaniem tekstów argumentacyjnych, ekspozycyjnych oraz streszczeń. Przedstawione zostaną właściwe sposoby przygotowywania i redagowania zarówno najważniejszych rodzajów tekstów akademickich (esej, recenzja, abstrakt etc.), jak i artykułów prasowych.

Literatura:

Dostarczane studentom będą fragmenty m.in. z następujących pozycji:

U. Eco, "Come si fa una tesi di laurea. Le materie umanistiche", Milano: Bompiani, 2001.

B. Mortara Garavelli, "Prontuario di punteggiatura", Bari, Laterza, 2003.

S. Fornasiero-S. Tamiozzo Godmann, Scrivere l'italiano, Bologna 2013

R. Gualdo – L. Raffaeli, "Scrivere all’università: pianificare e realizzare testi efficaci", Roma Carocci, 2014.

P. Italia, "Scrivere all’Università. Manuale pratico con esercizi e antologia di testi, seconda edizione", Milano, Mondadori,

Education, 2014.

U. Cardinale, L'arte di riassumere, Bologna 2015.

Materiały z prasy włoskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)