Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium z elementami teorii przekładu I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-TranPrz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium z elementami teorii przekładu I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W08

FW2_W09

FW2_U08

FW2_K02


Wymagania wstępne:

- bardzo dobra znajomość języka włoskiego umożliwiająca samodzielną lekturę tekstów oraz przekład

- bardzo dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca samodzielną lekturę tekstów oraz przekład

- wiedza z zakresu poprawności językowej

Pełny opis:

Wykład konwersatoryjny prezentujący podstawową problematykę przekładu literackiego w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Pierwsza część 60-godzinnego kursu dla studentów I roku filologii włoskiej II stopnia (semestr I i II). Uczestnicy zajęć poznają:

- wybrane współczesne teorie przekładu

- podstawowe zagadnienia i problemy związane z pracą tłumacza

- historie tłumaczeń wybranych dzieł literatury włoskiej na język polski

Program obejmuje także doskonalenie umiejętności praktycznych (przekład z języka włoskiego, krytyczne porównanie różnych przekładów tego samego dzieła z uwzględnieniem czynników kulturowych i historycznych).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent (wiedza):

- zna w stopniu pogłębionym teorie translatologiczne, orientując się w problematyce związanej z teorią przekładu

- rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy

Absolwent (umiejętności):

- rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności; potrafi w pracy translatorskiej wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat studiowanych kultur, współpracować w grupie i kierować pracą zespołu

Absolwent (kompetencje społeczne):

- jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna teorie translatologiczne, orientując się w problematyce związanej z teorią przekładu, bardzo dobrze rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy, potrafi bardzo dobrze wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.), bardzo dobrze rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności, potrafi w pracy translatorskiej bardzo skutecznie wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat studiowanych kultur, współpracować w grupie i kierować pracą zespołu.

Na ocenę dobrą: student dobrze zna teorie translatologiczne, orientując się w problematyce związanej z teorią przekładu, dobrze rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy, potrafi dobrze wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.), dobrze rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności, potrafi w pracy translatorskiej skutecznie wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat studiowanych kultur, współpracować w grupie i kierować pracą zespołu.

Na ocenę dostateczną: student dostatecznie zna teorie translatologiczne, orientując się w problematyce związanej z teorią przekładu, dostatecznie rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy, potrafi dość skutecznie wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, posługiwać się narzędziami pomocniczymi (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc.), dostatecznie rozumie specyfikę pracy tłumacza i spoczywające na nim powinności, potrafi w pracy translatorskiej dość skutecznie wykorzystać zasoby związane z teoretyczną wiedzą na temat studiowanych kultur, współpracować w grupie i kierować pracą zespołu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aQjImTSL_39MZX3LaBmSqRb1LSSxGW1R-dq283W3FFeo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=65d5a246-104a-4be9-a3c5-6348cc143b19&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny prezentujący podstawową problematykę przekładu literackiego w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Część pierwsza 60-godzinnego kursu dla studentów I roku filologii włoskiej II stopnia. Uczestnicy zajęć poznają:

- wybrane współczesne teorie przekładu

- podstawowe zagadnienia i problemy związane z pracą tłumacza

- historie tłumaczeń wybranych dzieł literatury włoskiej na język polski

Program obejmuje także doskonalenie umiejętności praktycznych (przekład z języka włoskiego, krytyczne porównanie różnych przekładów tego samego dzieła z uwzględnieniem czynników kulturowych i historycznych).

Literatura:

BALCERZAN, E., RAJEWSKA, E. (a cura di) (2007): Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2007.

BIERNACKA-LICZNAR K., Serce Pinokia, Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989, SBP, Warszawa 2018.

BUKOWSKI P., HEYDEL M., Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków 2009.

DAMBSKA-PROKOP U., Nowa encyklopedia przekładoznawstwa, Kielce 2010.

ECO U., Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu, tłum. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, WUJ, Kraków 2021.

MISZALSKA, J., GURGUL, M., SURMA-GAWŁOWSKA, M., WOŹNIAK, M. (2007): Od Dantego do Fo. Włoska proza i dramat w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Colombinum, Kraków.

MISZALSKA, J., GURGUL, M., SURMA-GAWŁOWSKA, M., WOŹNIAK, M. (a cura di) (2011): Od Boccaccia do Eco. Włoska proza narracyjna w Polsce (od XVI do XXI wieku), Collegium Colombinum, Kraków.

Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS = 75 h


30 h – aktywny udział w zajęciach i dyskusjach


25 h – bieżące przygotowanie do zajęć (lektura wybranych tekstów)


20 h - przekład literacki

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny prezentujący podstawową problematykę przekładu literackiego w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS:


1 ECTS = 30 h – aktywny udział w zajęciach i dyskusjach


2 ECTS = 45 h – bieżące przygotowanie do zajęć (lektura wybranych tekstów) oraz przekład literacki

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)