Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy poprawności językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-1-WPrPoJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy poprawności językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30332
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W01

FW2_W07

FW2_U07

FW2_K02

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Przedmiot jest jednym z elementów przygotowania studentów do wypełniania w przyszłości obowiązków zawodowych tłumacza i nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Założone cele będą realizowane metodą podawczą i w toku ćwiczeń wystawianych na platformie Moodle.

Pełny opis:

Znaczna część studentów podejmujących studia italianistyczne wiąże swoje plany zawodowe z działalnością translatorską. Z tego powodu znajomość zasad poprawnego formułowania tekstów w języku polskim jest dla nich ważnym elementem budowania warsztatu tłumacza, ten zaś przyczynia się do spełniania stawianych filologom wymogów samodzielności intelektualnej, dojrzałości i odpowiedzialności. Moduł translatorski studiów przygotowuje do podjęcia pracy w zakresie pisemnego i ustnego tłumaczenia specjalistycznego oraz literackiego w biurach tłumaczeń, kancelariach prawniczych, sądach, instytucjach administracji państwowej oraz firmach prywatnych. Umiejętność budowania poprawnej wypowiedzi w języku polskim jest zatem wymogiem warunkującym przyszły sukces zawodowy.

Znajomość zasad poprawności językowej i umiejętność budowania poprawnych tekstów w języku polskim jest ważnym elementem przygotowania do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego dla cudzoziemców.

W toku zajęć studenci będą zdobywać wiedzę i sprawdzać stopień jej opanowania w ćwiczeniach praktycznych.

Literatura:

A. Hącia, Język polski. 365 ćwiczeń z gramatyki, Warszawa 2007.

A. Hącia, B. Pędzich, Język polski. 365 ćwiczeń z pisowni i wymowy. Ortografia, interpunkcja, wymowa, Warszawa 2007.

M. B. Majewska, Homonimy w tekstach, Prace Filologiczne t. LIII, 2007, s. 365 - 371.

B. Pędzich, Język polski. 365 ćwiczeń ze słownictwa, Warszawa 2007.

Ćwiczenia ze stylistyki, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2010.

Nowe formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2014.

S. Schmidt, Kompetencja komunikacyjna Niemców w polskich aktach grzeczności językowej. Perspektywa glottodydaktyczna, Pułtusk 2004.

S. K. Schmidt USJK, Św. Urszula Ledóchowska Polka i Europejka. Językowy wymiar osobowości, Warszawa 2011.

Wokół homonimii międzyjęzykowej, red. M.B. Majewska, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna w pogłębionym stopniu terminologię, metodologię i teorie wykorzystywane w badaniach nad językiem zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Student zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa.

Student ma umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą̨ potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku polskim lub obcym; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

Student jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student zna w pogłębionym stopniu terminologię, metodologię i teorie wykorzystywane w badaniach nad językiem zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Student bardzo dobrze zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa.

Student ma bardzo dobrą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą̨ potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku polskim lub obcym; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

Student jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa.

Na ocenę dobrą student zna w terminologię, metodologię i teorie wykorzystywane w badaniach nad językiem zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Student dobrze zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa.

Student ma dobrą umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą̨ potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku polskim lub obcym; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

Student jest gotów do rozpoznawania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa.

Na ocenę dostateczną student zna terminologię, metodologię i teorie wykorzystywane w badaniach nad językiem zarówno w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym.

Student dostatecznie zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa.

Student ma dostateczną umiejętność jasnego i poprawnego formułowania myśli, budowania argumentacji, którą̨ potrafi ująć w przypisane do dyskursu naukowego formy pisemne w języku polskim lub obcym; formy te i ich styl potrafi też rozpoznawać i rozróżniać.

Student jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Majewska, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS

1 punkt udział w zajęciach

1 punkt prace

1 punkt ćwiczenia na platformie Moodle

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Majewska, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Majewska, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)