Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialektologia włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-DialekW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dialektologia włoska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15707
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W01

FW2_U06

FW2_K04

Wymagania wstępne:

I) Znajomość języka włoskiego na poziomie przynajmniej C1.

II) Niezbędna podstawowa wiedza z zakresu geografii i historii Włoch oraz językoznawstwa ogólnego.

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do nauki o dialektach Włoch dla studentów drugiego roku studiów magisterskich w kierunku filologia włoska. Pod uwagę będą brane zarówno aspekty lingwistyczne, jak i historyczne i kulturowe dotyczące zjawiska fragmentacji językowej Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

W trakcie kursu będą przedstawiane następujące bloki tematyczne:

I) główne zagadnienia na temat historii języków romańskich (ujęcie diachroniczne) i podstawy historii dialektologii włoskiej (1-4);

II) podstawy geolingwistyki; cechy charakterystyczne dla każdego obszaru językowego (m.in dialekty północne, toskańskie, środkowo-południowe, południowe, sardyńskie) - w tym mniejszości językowych (ujęcie synchroniczne) (5-7);

III) najważniejsze narzędzia i źródła do badań nad dialektami Półwyspu Apenińskiego (atlasy, słowniki, leksykony, gramatyki, bazy danych) (8-9);

IV) aspekty społeczne w użyciu dialektów we Włoszech; dialektologia i etnolingwistyka (10-13);

V) wspólne czytanie i omówienie reprezentatywnych fragmentów z literatury włoskiej w dialektach (głównie poezja z XIX-XX w.); wspólne oglądanie fragmentów z włoskich filmów w dialektach (14-15).

Literatura:

Literatura podstawowa:

C. Grassi, A. Sobrero, T. Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana, Bari 2003

(pozycja obowiązkowa)

T. De Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita, Bari 2019

C. Marcato, Dialetto, dialetti e italiano, Bologna 2002

G. Devoto, I dialetti delle regioni d'Italia, Firenze 1972 (z pozostałych pozycji będą wskazywane tylko pojedyncze rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, 3 voll., Bologna, 2021

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna na poziomie rozszerzonym terminologię lingwistyczną z zakresu dialektologii włoskiej. FW2_W01

Dysponuje znajomością języka włoskiego, pozwalającą na poprawny przekład tekstów o różnym poziomie trudności; rozpoznaje różne obszary językowe Włoch w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu gramatyki i semantyki studiowanych dialektów i rejestrów językowych. FW2_U06

Absolwent jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa. FW2_K04

Udział w wykładzie 30 godz. - 1 punkt ECTS

Opracowanie lektur uzupełniających 30 godzin - 1 punkt ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 godzin - 1 punkt ECTS

Łącznie: 90 godzin - 3 punkty ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności)

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- pozytywna ocena z mini-sprawdzianów, które będą się odbywać ok. co drugie spotkanie

- pozytywna ocena z egzaminu końcowego (ustnego).

Na ocenę bardzo dobrą: student objaśnia wszystkie wprowadzone zjawiska z zakresu dialektologii i komentuje każdy tekst.

Na ocenę dobrą: student objaśnia większość wprowadzonych zjawisk z zakresu dialektologii i komentuje większość tekstów.

Na ocenę dostateczną: student objaśnia podstawowe wprowadzone zjawiska z zakresu dialektologii i komentuje kilka tekstów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie 30 godz. - 1 punkt ECTS

Opracowanie lektur uzupełniających 30 godzin - 1 punkt ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 godzin - 1 punkt ECTS

Łącznie: 90 godzin - 3 punkty ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie 30 godz. - 1 punkt ECTS

Opracowanie lektur uzupełniających 30 godzin - 1 punkt ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 godzin - 1 punkt ECTS

Łącznie: 90 godzin - 3 punkty ECTS.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie do nauki o dialektach Włoch dla studentów drugiego roku studiów magisterskich w kierunku filologia włoska. Pod uwagę będą brane zarówno aspekty lingwistyczne, jak i historyczne i kulturowe dotyczące zjawiska fragmentacji językowej Półwyspu Apenińskiego.

Pełny opis:

W trakcie kursu będą przedstawiane następujące bloki tematyczne:

I) główne zagadnienia na temat historii języków romańskich (ujęcie diachroniczne) i podstawy historii dialektologii włoskiej (1-4);

II) podstawy geolingwistyki; cechy charakterystyczne dla każdego obszaru językowego (m.in dialekty północne, toskańskie, środkowo-południowe, południowe, sardyńskie) - w tym mniejszości językowych (ujęcie synchroniczne) (5-7);

III) najważniejsze narzędzia i źródła do badań nad dialektami Półwyspu Apenińskiego (atlasy, słowniki, leksykony, gramatyki, bazy danych) (8-9);

IV) aspekty społeczne w użyciu dialektów we Włoszech; dialektologia i etnolingwistyka (10-13);

V) wspólne czytanie i omówienie reprezentatywnych fragmentów z literatury włoskiej w dialektach (głównie poezja z XIX-XX w.); wspólne oglądanie fragmentów z włoskich filmów w dialektach (14-15).

Literatura:

Literatura podstawowa:

C. Grassi, A. Sobrero, T. Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana, Bari 2003

(główna pozycja)

T. De Mauro, Storia linguistica dell'Italia unita, Bari 2019

C. Marcato, Dialetto, dialetti e italiano, Bologna 2002

G. Devoto, I dialetti delle regioni d'Italia, Firenze 1972 (z pozostałych pozycji będą wskazywane w trakcie zajęć tylko pojedyncze rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

G. Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, 3 voll., Bologna, 2021

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)