Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań tekstów literackich i kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-MBTLiK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań tekstów literackich i kulturowych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15709
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W10,

FW2_U05,

FW2_K03

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z najważniejszymi współczesnymi teoriami interpretacji dzieł literackich i artystycznych, włącznie z dostarczeniem narzędzi przydatnych do analizy szeroko rozumianych tekstów kulturowych, opartych na różnorodnych systemach znakowych (symbolicznych i ikonicznych).

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z najważniejszymi współczesnymi teoriami interpretacji dzieł literackich i artystycznych, włącznie z dostarczeniem narzędzi przydatnych do analizy szeroko rozumianych tekstów kulturowych, opartych na różnorodnych systemach znakowych (symbolicznych i ikonicznych). Poza klasycznymi teoriami interpretacji (hermeneutyka, strukturalizm, psychoanaliza) oraz ich krytyczną rewizją (dekonstrukcjonizm, neopragmatyzm), nacisk położony będzie szczególnie na praktyki lektury kontekstualnej, związanej z wybraną perspektywą z obszaru teorii krytycznych i kulturowych (nowa krytyka, feminizm, postkolonializm, geopoetyka, teorie genderowe).

Literatura:

"Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy", red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012.

"Teorie literatury XX wieku. Podręcznik", red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.

U. Eco oraz: R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, "Interpretacja i nadinterpretacja", przeł. T. Bieroń, Kraków 2008.

S. Fish, "Interpretacja, retoryka, polityka", przeł. K. Abriszewski [i in.], Kraków 2008.

L. Gandhi, "Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne", przeł. J. Serwański, Poznań 2008.

I. Iwasiów, "Gender dla średnio zaawansowanych", Warszawa 2008.

A. Burzyńska, "Dekonstrukcja i interpretacja", Kraków 2001.

G. Rose, "Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością", przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna kluczowe tradycje w zakresie teorii interpretacji tekstów literackich i kulturowych (FW2_W10).

Student potrafi dokonać interpretacji wybranego tekstu kultury z zastosowaniem odpowiednich metod wyznaczonych przez przyjętą podstawę teoretyczną (FW2_U05).

Student jest gotów do uznania znaczenia procesu interpretacji tekstów literackich i dzieł artystycznych dla zachowania dziedzictwa kulturowego danego obszaru i epoki (FW2_K03).

Opis ECTS:

- uczestnictwo w wykładzie w formie e-learningu: 30h

- konsultacje z wykładowcą za pośrednictwem aplikacji MS Teams: 10h

- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25h

- przygotowanie do egzaminu: 25h

ŁĄCZNIE: 90h = 4 p. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność

- napisanie testu pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:

30 godzin - udział w zajęciach;

60 godzin - przygotowywanie się do zajęć.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z najważniejszymi współczesnymi teoriami interpretacji dzieł literackich i artystycznych, włącznie z dostarczeniem narzędzi przydatnych do analizy szeroko rozumianych tekstów kulturowych, opartych na różnorodnych systemach znakowych (symbolicznych i ikonicznych).

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z najważniejszymi współczesnymi teoriami interpretacji dzieł literackich i artystycznych, włącznie z dostarczeniem narzędzi przydatnych do analizy szeroko rozumianych tekstów kulturowych, opartych na różnorodnych systemach znakowych (symbolicznych i ikonicznych). Poza klasycznymi teoriami interpretacji (hermeneutyka, strukturalizm, psychoanaliza) oraz ich krytyczną rewizją (dekonstrukcjonizm, neopragmatyzm), nacisk położony będzie szczególnie na praktyki lektury kontekstualnej, związanej z wybraną perspektywą z obszaru teorii krytycznych i kulturowych (nowa krytyka, feminizm, postkolonializm, geopoetyka, teorie genderowe).

Literatura:

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy", red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012.

"Teorie literatury XX wieku. Podręcznik", red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.

U. Eco oraz: R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, "Interpretacja i nadinterpretacja", przeł. T. Bieroń, Kraków 2008.

S. Fish, "Interpretacja, retoryka, polityka", przeł. K. Abriszewski [i in.], Kraków 2008.

L. Gandhi, "Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne", przeł. J. Serwański, Poznań 2008.

I. Iwasiów, "Gender dla średnio zaawansowanych", Warszawa 2008.

A. Burzyńska, "Dekonstrukcja i interpretacja", Kraków 2001.

G. Rose, "Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością", przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kucharczyk, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- uczestnictwo w wykładzie w formie e-learningu: 30h

- konsultacje z wykładowcą za pośrednictwem aplikacji MS Teams: 10h

- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25h

- przygotowanie do egzaminu: 25h

ŁĄCZNIE: 90h = 4 p. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z najważniejszymi współczesnymi teoriami interpretacji dzieł literackich i artystycznych, włącznie z dostarczeniem narzędzi przydatnych do analizy szeroko rozumianych tekstów kulturowych, opartych na różnorodnych systemach znakowych (symbolicznych i ikonicznych).

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów/ek z najważniejszymi współczesnymi teoriami interpretacji dzieł literackich i artystycznych, włącznie z dostarczeniem narzędzi przydatnych do analizy szeroko rozumianych tekstów kulturowych, opartych na różnorodnych systemach znakowych (symbolicznych i ikonicznych). Poza klasycznymi teoriami interpretacji (hermeneutyka, strukturalizm, psychoanaliza) oraz ich krytyczną rewizją (dekonstrukcjonizm, neopragmatyzm), nacisk położony będzie szczególnie na praktyki lektury kontekstualnej, związanej z wybraną perspektywą z obszaru teorii krytycznych i kulturowych (nowa krytyka, feminizm, postkolonializm, geopoetyka, teorie genderowe).

Literatura:

"Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy", red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012.

"Teorie literatury XX wieku. Podręcznik", red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.

U. Eco oraz: R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, "Interpretacja i nadinterpretacja", przeł. T. Bieroń, Kraków 2008.

S. Fish, "Interpretacja, retoryka, polityka", przeł. K. Abriszewski [i in.], Kraków 2008.

L. Gandhi, "Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne", przeł. J. Serwański, Poznań 2008.

I. Iwasiów, "Gender dla średnio zaawansowanych", Warszawa 2008.

A. Burzyńska, "Dekonstrukcja i interpretacja", Kraków 2001.

G. Rose, "Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością", przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)