Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semianrium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-SemMgrL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semianrium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W05

FW2_U02

FW2_U03

FW2_K01


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium.

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych.

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej.

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej.

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

- posiada pogłębioną wiedzę o metodach i kierunkach badań naukowych. Dla filologii włoskiej: badania nad literaturą oraz językiem włoskim w okresie od średniowiecza do współczesności.

- zna i śledzi najnowsze odkrycia i publikacje, rozumie ich znaczenie dla dyscypliny.

- posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych i specyfice badań filologicznych (literaturo- i językoznawczych), wiedzę tę aktywnie wykorzystuje w pracy.

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę i bibliograficzną, sprawnie posługiwać się narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne etc.).

- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.; potrafi samodzielnie i kompetentnie zabierać głos w dyskusji naukowej.

- wprawnie posługuje się uznanymi w neofilologii, jak również w całym obszarze nauk humanistycznych, metodami, potrafi je krytycznie oceniać, modyfikować, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania

spójności metodologicznej.

- potrafi dokonać literaturoznawczej lub językoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; w pracy potrafi integrować dorobek różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych.

Absolwent jest gotów do:

- prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

- uznawania przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach

- aktywność

- zreferowanie co najmniej jednego tematu bezpośrednio związanego z tematyką pracy

- przeczytanie zaleconych lektur

- przedstawienie planu pracy oraz bibliografii (po I semestrze)

- przedstawienie zarysu I rozdziału (po II semestrze)

- przedstawienie II rozdziału (po III semestrze)

- zarchiwizowanie pracy w APD (po IV semestrze).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)