Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-SemMgrZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYyMjUyMTYtZWI5Zi00ZDhlLWI3YWEtMTU2ZTA4MTJlOTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22838f8eee-95ce-4fb8-8c52-daa0be3894e5%22%7d
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F2_W10

F2_W11

F2_W17

F2_U01

F2_U02

F2_U03

F2_U04

F2_K01

F2_K07

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium.

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych.

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej.

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej.

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

- posiada pogłębioną wiedzę o metodach i kierunkach badań naukowych. Dla filologii klasycznej: badania nad

starożytnością klasyczną, problematyka mediewistyki z elementami neolatynistyki. Dla filologii włoskiej: badania nad

literaturą oraz językiem włoskim w okresie od średniowiecza do współczesności.

- zna i śledzi najnowsze odkrycia i publikacje, rozumie ich znaczenie dla dyscypliny.

- posiada pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych i specyfice badań

filologicznych (literaturo- i językoznawczych), wiedzę tę aktywnie wykorzystuje w pracy.

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, prowadzić kwerendę i bibliograficzną, sprawnie posługiwać się

narzędziami pomocniczymi (bazy danych, bazy leksykograficzne, bazy bibliograficzne etc.).

- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów

etc.; potrafi samodzielnie i kompetentnie zabierać głos w dyskusji naukowej.

- wprawnie posługuje się uznanymi w filologii klasycznej i neofilologii, jak również w całym obszarze nauk humanistycznych,

metodami, potrafi je krytycznie oceniać, modyfikować, przy czym w swojej pracy wykazuje zdolność do zachowania

spójności metodologicznej.

- potrafi dokonać literaturoznawczej lub językoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych,

literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; w pracy potrafi integrować dorobek

różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych.

Absolwent jest gotów do:

- prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/ aktualnego zadania.

- uznawania przynależności do europejskiego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach

- aktywność

- zreferowanie co najmniej jednego tematu bezpośrednio związanego z tematyką pracy

- przeczytanie zaleconych lektur

- przedstawienie planu pracy oraz bibliografii (po I semestrze)

- przedstawienie zarysu I rozdziału (po II semestrze)

- przedstawienie II rozdziału (po III semestrze)

- przedstawienie całej pracy (po IV semestrze: trzy rozdziały, wstęp i zakończenie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Federico Della Corte, Leonardo Masi, Ewa Nicewicz
Prowadzący grup: Olga Broniś, Ewa Nicewicz, Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Leonardo Masi, Ewa Nicewicz, Joanna Pietrzak-Thebault, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Ewa Nicewicz, Joanna Pietrzak-Thebault, Alberto Regagliolo
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzYyMjUyMTYtZWI5Zi00ZDhlLWI3YWEtMTU2ZTA4MTJlOTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22838f8eee-95ce-4fb8-8c52-daa0be3894e5%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje metodologię pisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa włoskiego.

Pełny opis:

Poruszane zagadnienia:

- aktualny stan badań w zakresie tematyki seminarium.

- formułowanie tematu pracy magisterskiej oraz własnych problemów badawczych.

- wymogi formalne, merytoryczne i językowe pracy magisterskiej.

- technika pisania i redakcja pracy magisterskiej.

- zasady doboru i sporządzania bibliografii naukowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.