Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-Smgr-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W05, FW2_U02, FW2_U03, FW2_K01

Wymagania wstępne:

-

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie i finalizacja pracy dyplomowej na poziomie magisterskim w języku włoskim, poświęconej zagadnieniom literaturoznawczym lub językoznawczym zgodnie z wybranym profilem seminarium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych (FW2_W05); potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, sprawnie

posługiwać się narzędziami pomocniczymi w celu napisania włoskojęzycznej pracy z zakresu filologii włoskiej na wybrany temat (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc) (FW2_U02); potrafi wykorzystywać w samodzielnej pracy z zakresu filologii włoskiej wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc. (FW2_U03); jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej z zakresu filologii włoskiej (FW2_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą – Absolwent kursu znakomicie zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych (FW2_W05); potrafi bardzo sprawnie i bez żadnych trudności wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, swobodnie posługiwać się narzędziami pomocniczymi w celu napisania włoskojęzycznej pracy z zakresu filologii włoskiej na wybrany temat (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc), bardzo dobrze potrafi zebrać odpowiednią bibliografię do pracy magisterskiej (FW2_U02); potrafi twórczo wykorzystywać w samodzielnej pracy nad rozprawą z zakresu filologii włoskiej wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.(FW2_U03) i napisać wskazane przez prowadzącego bardzo dobrej jakości elementy częściowe pracy magisterskiej; bierze aktywny udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, bardzo dobrze wykonał wszystkie bieżące zadania pisemne, wskazane przez prowadzącego w trakcie kursu i jest w pełni gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej z zakresu filologii włoskiej (FW2_K01).

Na ocenę dobrą – Absolwent kursu dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych (FW2_W05); potrafi sprawnie i bez większych trudności wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, dość swobodnie posługiwać się narzędziami pomocniczymi w celu napisania włoskojęzycznej pracy z zakresu filologii włoskiej na wybrany temat (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc), dobrze potrafi zebrać odpowiednią bibliografię do pracy magisterskiej (FW2_U02); potrafi dobrze wykorzystywać w samodzielnej pracy nad rozprawą z zakresu filologii włoskiej wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.(FW2_U03) i napisać wskazane przez prowadzącego dobrej jakości elementy częściowe pracy magisterskiej; bierze aktywny udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, dobrze wykonał wszystkie bieżące zadania pisemne, wskazane przez prowadzącego w trakcie kursu i jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej z zakresu filologii włoskiej (FW2_K01).

Na ocenę dostateczną – Absolwent kursu w wystarczającym stopniu zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych (FW2_W05); potrafi w stopniu zadowalającym wyszukiwać, analizować, selekcjonować informacje, dostatecznie posługiwać się narzędziami pomocniczymi w celu napisania włoskojęzycznej pracy z zakresu filologii włoskiej na wybrany temat (Internet, bazy danych, opracowania naukowe etc), dość dobrze potrafi zebrać odpowiednią bibliografię do pracy magisterskiej (FW2_U02); potrafi wykorzystywać w samodzielnej pracy nad rozprawą z zakresu filologii włoskiej wskazówki czy uwagi krytyczne opiekunów naukowych, ekspertów, recenzentów etc.(FW2_U03) i napisać wskazane przez prowadzącego dostatecznej jakości elementy częściowe pracy magisterskiej; bierze udział w dyskusjach prowadzonych podczas seminariów, w stopniu zadowalającym wykonał wszystkie bieżące zadania pisemne, wskazane przez prowadzącego w trakcie kursu i jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej z zakresu filologii włoskiej (FW2_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 ECTS


30 h – aktywny udział w zajęciach

30 h – indywidualne konsultacje w zakresie przygotowywanej pracy

30 h – lektura wskazanych pozycji bibliograficznych

90 h – realizacja elementów cząstkowych przygotowywanej pracy dyplomowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

6 ECTS (1 ECTS = 30 h)


30 h – aktywny udział w zajęciach

10 h – wykonanie przez prowadzącego zadanych ćwiczeń i przygotowanie prezentacji

30 h – zbieranie bibliografii i lektura odpowiednich pozycji bibliograficznych

110 h – realizacja elementów cząstkowych przygotowywanej pracy dyplomowej, napisanie i finalizacja pracy magisterskiej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)