Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-TeorLit
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W03

FW2_U05

FW2_K02

Pełny opis:

Kurs obejmuje wstęp do teorii literatury i historii krytyki literackiej. Omówione zostaną podstawy teorii literatury, metodologie analizy i główne współczesne teorie literatury. Na zajęciach będą także komentowane fragmenty wybranych tekstów krytycznych i literackich.

Zakres tematów

1. Teoria literatury, krytyka literacka i estetyka: definicje i tło historyczne

2. Formalizm rosyjski

3. Historyzm

4. Stylistyka

5. Strukturalizm i semiotyka

6. Psychoanaliza

7. Marksizm

8. Eseistyka

9. Teoria mimetyczna

10. Dekonstrukcja

12. Krytyka feministyczna

13. Kulturowa Teoria Literatury

14. Gatunki literackie

14. Tekst poetycki

15. Tekst narracyjny

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim, posługując się zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie (FW2_W03 ), potrafi dokonać pogłębionej literaturoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; w pracy potrafi integrować dorobek różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych (FW2_U05), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie ustnej na ocenę.

Ocena ciągła aktywności na zajęciach oraz bieżącego przygotowania do zajęć.

Na ocenę bardzo dobrą student ma znakomicie uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim, posługując się zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie (FW2_W03 ), potrafi bez trudności dokonać pogłębionej literaturoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; w pracy potrafi bardzo dobrze integrować dorobek różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych (FW2_W05), jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Na ocenę dobrą student student ma dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim, posługując się zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie (FW2_W03 ), potrafi dobrze dokonać pogłębionej literaturoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; w pracy potrafi też dobrze integrować dorobek różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych (FW2_W05), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Na ocenę dostateczną student ma dość dobrze uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim, posługując się zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie (FW2_W03 ), potrafi dość dobrze dokonać pogłębionej literaturoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; w pracy potrafi dość dobrze integrować dorobek różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych (FW2_W05), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Raoul Bruni, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

- udział w zajęciach - 30 godzin

- przygotowanie do zajęć i lektura wskazanych tekstów - 25 godzin

- przygotowanie do zaliczenia - 20 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)