Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczna analiza tekstów w praktyce redakcyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-I-2-KrAnTe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyczna analiza tekstów w praktyce redakcyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W01

FW1_U05

FW1_K03

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Zadaniem zajęć jest ćwiczenie przez Studentów umiejętności samodzielnej redakcji i korekty różnorodnych gatunkowo tekstów. Podczas zajęć omówione zostaną techniki i zasady redakcyjne, dostosowane do poszczególnych rodzajów pracy edytorskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej. Absolwent zna znaki redaktorskie i korektorskie, zasady gramatyczne i ortograficzne języka polskiego.

Absolwent potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach aktywnego udziału w zajęciach z krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej.

Absolwent potrafi posługiwać się znakami korektorskimi i redakcyjnymi. Absolwent potrafi w odpowiedni sposób korzystać ze słowników języka polskiego.

Absolwent jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas udziału w zajęciach z Krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

2 punkty ECTS ~ 50 godzin pracy

30 godzin - udział w zajęciach

20 godzin - przygotowanie się do zajęć, praca własna nad redakcją tekstów

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe.

Na ocenę bardzo dobrą student:

zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej. Absolwent zna znaki redaktorskie i korektorskie, zasady gramatyczne i ortograficzne języka polskiego;

potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach aktywnego udziału w zajęciach z Krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej;

potrafi posługiwać się znakami korektorskimi i redakcyjnymi oraz w odpowiedni sposób korzystać ze słowników języka polskiego;

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas udziału w zajęciach z Krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Na ocenę dobrą student:

zna na poziomie średniozaawansowanym pojęcia, teorie i zasady krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej. Dobrze zna znaki redaktorskie i korektorskie, zasady gramatyczne i ortograficzne języka polskiego;

potrafi z pomocą mentora organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach aktywnego udziału w zajęciach z Krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej;

potrafi w stopniu dobrym posługiwać się znakami korektorskimi i redakcyjnymi oraz w odpowiedni sposób korzystać ze słowników języka polskiego;

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas udziału w zajęciach z Krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Na ocenę dostateczną student:

zna na poziomie dostatecznym pojęcia, teorie i zasady krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej. Rozpoznaje znaki redaktorskie i korektorskie, zasady gramatyczne i ortograficzne języka polskiego;

potrafi z pomocą mentora organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach aktywnego udziału w zajęciach z Krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej;

potrafi w stopniu dostatecznym posługiwać się znakami korektorskimi i redakcyjnymi oraz w odpowiedni sposób korzystać ze słowników języka polskiego;

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas udziału w zajęciach z Krytycznej analizy tekstu w praktyce redakcyjnej przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evangelina Skalińska
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Zadaniem zajęć jest przygotowanie Studentów do samodzielnej redakcji różnorodnych gatunkowo tekstów, w tym tłumaczeń z języka włoskiego.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Zadaniem zajęć jest przygotowanie Studentów do samodzielnej redakcji i korekty różnorodnych gatunkowo tekstów. Podczas zajęć omówione zostaną techniki i zasady redakcyjne, dostosowane do poszczególnych rodzajów pracy edytorskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów warsztatowych: 20 godz.

konsultacje: 5 godz.

Łącznie: 75 godzin = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Zadaniem zajęć jest przygotowanie Studentów do samodzielnej redakcji różnorodnych gatunkowo tekstów, w tym tłumaczeń z języka włoskiego.

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Zadaniem zajęć jest przygotowanie Studentów do samodzielnej redakcji i korekty różnorodnych gatunkowo tekstów. Podczas zajęć omówione zostaną techniki i zasady redakcyjne, dostosowane do poszczególnych rodzajów pracy edytorskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)