Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury włoskiej epok dawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-I-2-PZEdyt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury włoskiej epok dawnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10,rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji

systemów gramatycznych

FW1_U05,posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy

wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej

FW1_K03rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych

związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy

indywidualnej, jak i zespołowej

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami zapisywania, przekazywania i edycji tekstów literackich w epokach dawnych.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami zapisywania, przekazywania i edycji tekstów literackich w epokach dawnych., ze szczególnym naciskiem położonym na przełom jaki nastąpił wraz z wynalezieniem i zastosowaniem druku i upowszechnieniem książki drukowanej.

Literatura:

Literatura polskojęzyczna:

L. D. Reynolds, N. G. Wilson, Skrybowie i uczeni: o tym w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. P. Majewski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (wyd. oryg. Scribes & Scolars. A guide to the Transmission of Greek & Latin Literature, Oxford University Press 1968, nast. 1974, 1978,)

R. Sosnowski, P. Tylus, Co mówią stare rękopisy, Wyd. Wydziału Filologicznego UJ, Kraków 2010

E. Potkowski, Rękopis a druk – przełom w dziejach techniki czy w dziejach cywilizacji, w: idem, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006, s. 362-371

J. Pietrzak-Thébault, Transmission of Texts and New Technologies: Memory or Transfomation?, „Załącznik Kulturoznawczy” 2015, 2, s. 212-239, http://zalacznik.uksw.edu.pl/pl/node/4 (także: Humanistyka wobec nowych technologii: nowość czy reaktywacja, w: Staropolskie zwierciadło, red. P. Kencki, J. Kopciński, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 212-228

J. Pietrzak-Thébault, [S]Łowna kotka. Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018

L. Febvre, H.-J. Martin, Narodziny książki, tłum. A. Kocot, M. Wodzyńska-Walicka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (wyd. oryg. L’apparition du livre, Albin Michel, Paris 1958)

J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku, PWN, Warszawa 2002.

S. Dahl, Dzieje książki, red. B. Kocowski, Ossolineum 1965

H. Szwejkowska, Książka drukowana XV-XVIII w. Zarys historyczny, Ossolineum, Wrocław 1975

M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, tłum. A. Wojtasik, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017 (wyd. oryg. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, The University of Toronto Press, Toronto 1962

E. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, tłum. H. Hollender, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004 (wyd. oryg. The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge Universtiy Press, Cambridge, 1993, wyd. drugie, poprawione 2005)

J. S. Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Universitas. Kraków 2002

S. Łempicki, Polskie koneksje dynastii Manucjuszów, in: Renesans i humanizm w Polsce, red. idem, Czytelnik, Kraków 1952

M. Rokosz, Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Ossolineum, Wrocław 1982

J. Czerniatowicz, Książka grecka średniowieczna i renesansowa, Ossolineum, Wrocław 1976

S.I. Camporeale, Lorenzo Valla i jego traktat o donacji Konstantyna. Retoryka, wolność I eklezjologia w XV wieku, tłum. A. Dudzińska-Facca, IfiS PAN, Warszawa 1997 (Renesans I Reformacja. Studia z Historii Filozofii i Idei, t. 16)

J. Gruchała, Z dziejów pewnego fałszerstwa. Uwagi o “Konsolacji” Pseudo-Cycerona z 1583 r., “Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” XXIV, 1987

B. Bieńkowska, Staropolski świat książek, Ossolineum, Wrocław 1976

K. Głombiowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, PWN, Warszawa 1971, 1980, 1983

J. Guze, Książka jako symbol treści intelektualnych w sztuce doby humanizmu: XV-XVI w., in: O ikonografii świeckiej doby humanizmu. Tematy – symbole – problemy, red. J. Białostocki, PWN, Warszawa 1977

K. Głombiowski, Problemy historii czytelnictwa, Ossolineum, Wrocław 1966

D.C. Maleszyński, Pszczoła – “archipoeta” (teoria mimesis w dawnej metaforze), in: Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, red. Z. Mitosek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W10,rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji

systemów gramatycznych

FW1_U05,posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy

wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej

FW1_K03rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych

związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy

indywidualnej, jak i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach. Esej końcowy.

Na ocenę 2: student nie posiada kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 3: student posiada kilka kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 4: student posiada znakomitą większość kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 5: student opanował w wysokim stopniu wszystkie kompetencje wymienionych w efektach kształcenia (oraz potrafi wzbogacić je o własne twórcze zastosowanie)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami zapisywania, przekazywania i edycji tekstów literackich w epokach dawnych.

Pełny opis:

Konwersatorium ma za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami zapisywania, przekazywania i edycji tekstów literackich w epokach dawnych., ze szczególnym naciskiem położonym na przełom jaki nastąpił wraz z wynalezieniem i zastosowaniem druku i upowszechnieniem książki drukowanej.

Literatura:

Literatura polskojęzyczna:

L. D. Reynolds, N. G. Wilson, Skrybowie i uczeni: o tym w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. P. Majewski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (wyd. oryg. Scribes & Scolars. A guide to the Transmission of Greek & Latin Literature, Oxford University Press 1968, nast. 1974, 1978,)

R. Sosnowski, P. Tylus, Co mówią stare rękopisy, Wyd. Wydziału Filologicznego UJ, Kraków 2010

E. Potkowski, Rękopis a druk – przełom w dziejach techniki czy w dziejach cywilizacji, w: idem, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2006, s. 362-371

J. Pietrzak-Thébault, Transmission of Texts and New Technologies: Memory or Transfomation?, „Załącznik Kulturoznawczy” 2015, 2, s. 212-239, http://zalacznik.uksw.edu.pl/pl/node/4 (także: Humanistyka wobec nowych technologii: nowość czy reaktywacja, w: Staropolskie zwierciadło, red. P. Kencki, J. Kopciński, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 212-228

J. Pietrzak-Thébault, [S]Łowna kotka. Obrazy, funkcje, przemiany włoskiej książki XVI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018

L. Febvre, H.-J. Martin, Narodziny książki, tłum. A. Kocot, M. Wodzyńska-Walicka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (wyd. oryg. L’apparition du livre, Albin Michel, Paris 1958)

J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku, PWN, Warszawa 2002.

S. Dahl, Dzieje książki, red. B. Kocowski, Ossolineum 1965

H. Szwejkowska, Książka drukowana XV-XVIII w. Zarys historyczny, Ossolineum, Wrocław 1975

M. McLuhan, Galaktyka Gutenberga, tłum. A. Wojtasik, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017 (wyd. oryg. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, The University of Toronto Press, Toronto 1962

E. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, tłum. H. Hollender, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004 (wyd. oryg. The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge Universtiy Press, Cambridge, 1993, wyd. drugie, poprawione 2005)

J. S. Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Universitas. Kraków 2002

S. Łempicki, Polskie koneksje dynastii Manucjuszów, in: Renesans i humanizm w Polsce, red. idem, Czytelnik, Kraków 1952

M. Rokosz, Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Ossolineum, Wrocław 1982

J. Czerniatowicz, Książka grecka średniowieczna i renesansowa, Ossolineum, Wrocław 1976

S.I. Camporeale, Lorenzo Valla i jego traktat o donacji Konstantyna. Retoryka, wolność I eklezjologia w XV wieku, tłum. A. Dudzińska-Facca, IfiS PAN, Warszawa 1997 (Renesans I Reformacja. Studia z Historii Filozofii i Idei, t. 16)

J. Gruchała, Z dziejów pewnego fałszerstwa. Uwagi o “Konsolacji” Pseudo-Cycerona z 1583 r., “Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” XXIV, 1987

B. Bieńkowska, Staropolski świat książek, Ossolineum, Wrocław 1976

K. Głombiowski, H. Szwejkowska, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, PWN, Warszawa 1971, 1980, 1983

J. Guze, Książka jako symbol treści intelektualnych w sztuce doby humanizmu: XV-XVI w., in: O ikonografii świeckiej doby humanizmu. Tematy – symbole – problemy, red. J. Białostocki, PWN, Warszawa 1977

K. Głombiowski, Problemy historii czytelnictwa, Ossolineum, Wrocław 1966

D.C. Maleszyński, Pszczoła – “archipoeta” (teoria mimesis w dawnej metaforze), in: Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, red. Z. Mitosek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)