Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy poprawności językowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-I-2-PrPoJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy poprawności językowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30251
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW_W01

FW_U05

FW_K03

Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość języka włoskiego na poziomie przynajmniej B1.

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu uświadomienie studentom z modułu "edytorskiego" warunków właściwego użycia języka włoskiego pisemnego, wyćwiczenie obowiązujących norm włoskiej interpunkcji i ortografii, tudzież zasad poprawności leksykalnej i stylistycznej.

Pełny opis:

1. Zasady ortografii (1-2).

2. Zasady interpunkcji (3-4).

3. Kłopotliwe zagadnienia z morfologii (5-6).

4. Kłopotliwe zagadnienia ze składni (7-8).

5. Rozpoznanie i przełączanie różnych kodów językowych (9-10).

6. Poprawność leksykalna: błąd a kreatywność (11-12).

7. Przeprowadzenie korekty tekstu (13-14).

UWAGA: Zależnie od postępów grupy, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

Piva P., Donegà G.P., Baroni A.M., Laboratorio: conoscere e usare la lingua italiana, Firenze 2007

F. Di Natale, Andare oltre. Dubbi e problemi di grammatica italiana per stranieri, Perugia 1997

S. Lubello (a c. di), Manuale di linguistica italiana, Berlin-Boston 2016 (wybrane rozdziały)

K. Garajova, Manualetto di stilistica italiana, Brno 2014

Podczas zajęć będą podawane Studentom również materiały pochodzące z innych mniej dostępnych źródeł.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student potrafi identyfikować i opisać różne odmiany stylistyczne języka włoskiego pisemnego.

UMIEJĘTNOŚCI

Student umie posługiwać się narzędziem pisemnym, aby w swojej pracy wykazać zdolność do tworzenia i zachowania spójności językowej i stylistycznej.

KOMPETENCJE SP.

Student jest w stanie rozpoznać i rozstrzygać dylematy naukowe i etyczne związane z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

2 PUNKTY ECTS (50-60 godz.)

30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

20-30 godz. - przygotowanie pracy domowej, samodzielne przygotowanie się do egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia i podstawa oceny końcowej

– aktywny udział w zajęciach

– bieżące przygotowanie do zajęć (ćwiczenia i lektury)

– pozytywny wynik pisemnego zaliczenia końcowego w języku włoskim (lub na dwie części w ciągu semestru).

Na ocenę dostateczną (3) student posiada podstawową wiedzę o zasadach ortografii, interpunkcji oraz cechach stylistycznych różnych odmian tekstologicznych w języku włoskim; umie posługiwać się narzędziem pisemnym, aby w swojej pracy wykazać podstawową zdolność do tworzenia i zachowania spójności językowej i stylistycznej; potrafi rozpoznać i rozstrzygać dylematy naukowe i etyczne związane z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Na ocenę dobrą (4) student posiada dobrą wiedzę o zasadach ortografii, interpunkcji oraz cechach stylistycznych różnych odmian tekstologicznych w języku włoskim; umie posługiwać się narzędziem pisemnym, aby w swojej pracy wykazać dobrą zdolność do tworzenia i zachowania spójności językowej i stylistycznej; potrafi rozpoznać i rozstrzygać dylematy naukowe i etyczne związane z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student posiada bardzo dobrą wiedzę o zasadach ortografii, interpunkcji oraz cechach stylistycznych różnych odmian tekstologicznych w języku włoskim; umie posługiwać się narzędziem pisemnym, aby w swojej pracy wykazać bardzo dobrą zdolność do tworzenia i zachowania spójności językowej i stylistycznej; potrafi rozpoznać i rozstrzygać dylematy naukowe i etyczne związane z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30251
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu uświadomienie studentom z modułu "edytorskiego" warunków właściwego użycia języka włoskiego pisemnego, wyćwiczenie obowiązujących norm włoskiej interpunkcji i ortografii, tudzież zasad poprawności leksykalnej i stylistycznej.

Literatura:

Piva P., Donegà G.P., Baroni A.M., Laboratorio: conoscere e usare la lingua italiana, Firenze 2007

F. Di Natale, Andare oltre. Dubbi e problemi di grammatica italiana per stranieri, Perugia 1997

S. Lubello (a c. di), Manuale di linguistica italiana, Berlin-Boston 2016 (wybrane rozdziały)

K. Garajova, Manualetto di stilistica italiana, Brno 2014

Podczas zajęć będą podawane Studentom również materiały pochodzące z innych mniej dostępnych źródeł.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 5 godz.

konsultacje: 5 godz

Łącznie: 50 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu uświadomienie studentom z tzw. Modułu edytorskiego warunków właściwego użycia języka włoskiego pisemnego, wyćwiczenie obowiązujących norm włoskiej interpunkcji i ortografii, tudzież zasad poprawności leksykalnej i stylistycznej.

Pełny opis:

1. Zasady ortografii (1-2).

2. Zasady interpunkcji (3-4).

3. Kłopotliwe zagadnienia z morfologii (5-6).

4. Kłopotliwe zagadnienia ze składni (7-8).

5. Rozpoznanie i przełączanie różnych kodów językowych (9-10).

6. Poprawność leksykalna: błąd a kreatywność (11-12).

7. Przeprowadzenie korekty tekstu (13-14).

Literatura:

Piva P., Donegà G.P., Baroni A.M., Laboratorio: conoscere e usare la lingua italiana, Firenze 2007

F. Di Natale, Andare oltre. Dubbi e problemi di grammatica italiana per stranieri, Perugia 1997

S. Lubello (a c. di), Manuale di linguistica italiana, Berlin-Boston 2016 (wybrane rozdziały)

K. Garajova, Manualetto di stilistica italiana, Brno 2014

Podczas zajęć będą podawane Studentom również materiały pochodzące z innych mniej dostępnych źródeł.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)