Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do turystyki kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-I-2-WpTrK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do turystyki kulturowej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=37306
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W04, U06, K04

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest Planowanie podróży w kontekście występowania dóbr kultury. Turystyka specjalizowana (city breaks, miejsca kultu w Italii, muzea i rezydencje Włoch) i w odniesieniu do tego nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do opracowywania scenariuszy podróży w odniesieniu do występujących na terenie Italii dóbr kultury.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W04: : absolwent zna i identyfikuje ważne artefakty z terenu Italii (w szczególności placówki muzealne i ich zbiory) a także dysponuje podstawową wiedzą z zakresu planowania podróży w kontekście dóbr kultury, potrafi ją łączyć z przygotowaniem teoretycznym.

U06: absolwent potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy wybranego artefaktu lub zbioru artefaktów powiązanych ze sobą stylowo lub tematycznie a także potrafi przygotować plan podróży w kontekście występowania dóbr kultury na terenie Italii dla różnego typu odbiorcy.

K04: absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmowani roli przewodzącej, eksponującej odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego Włoch

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe:

udział w dyskusji, przygotowanie omówienie prezentacji, przygotowanie pracy semestralnej.

Praca semestralna archiwizowana na platformie moodle.

40% ocena z pracy semestralnej

60% aktywność podczas zajęć

bdb - student bierze aktywny udział w zajęciach, zna i identyfikuje ważne artefakty z terenów Italii, przestawił wszystkie prace zaliczeniowe cząstkowe i pracę semestralną, w których wykazał wiedzę opisaną w efektach uczeni się na poziomie zaawansowanym

db - student bierze aktywny udział w zajęciach, zna i identyfikuje większość ważnych artefaktów z terenów Italii, przestawił prace zaliczeniowe cząstkowe i pracę semestralną, w których wykazał wiedzę opisaną w efektach uczeni się na poziomie podstawowym

dst - student bierze udział w zajęciach ze średnią aktywnością, zna podstawowe artefakty z terenów Italii, nie przestawił wszystkich prac zaliczeniowych cząstkowych i pracę semestralną, w których wykazał wiedzę opisaną w efektach uczeni się na poziomie podstawowym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Skrzydlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Małgorzata Wrześniak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Wrześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1-ects 30 godzin kontaktowych

1 ects - 30 godz. przygotowanie prezentacji, lektury

1 ects - 30 godz. przygotowanie pracy zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)