Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do opery włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-I-2-WsOpW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do opery włoskiej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W03

FW1_W06

FW1_K03

Wymagania wstępne:

Podstawowe informacje na temat geografii, języka, historii i kultury Włoch.

Pełny opis:

Celem kursu jest podawanie zarysu historii teatru muzycznego we Włoszech, od końca XVI wieku do początku XX wieku. Będą omawiane najbardziej znane na świecie opery włoskie, z informacjami dotyczącymi kompozytorów, librecistów, wykonawców.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu przedmiotu student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła teatru muzycznego (FW1_W03); potrafi dokonać średniozaawansowanej analizy i interpretacji wybranego fragmentu opery, lokując go przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06); rozpoznać i rozstrzygać dylematy naukowe związane z pracą filologa (FW1_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą - student rozpoznaje utwór i potrafi przedstawić sylwetkę autora, kontekst historiczno-artystyczny, elementy charakterystyczne

Na ocenę dobrą - student rozpoznaje utwór, ale potrafi o nim opowiadać tylko powierzchownie. Albo: student nie rozpoznał pierwszego utworu, ale rozpoznał drugi utwór, który został mu zaproponowany i potrafił przedstawić sylwetkę autora, kontekst historiczno-artystyczny, elementy charakterystyczne.

Na ocenę dostateczną - Student nie rozpoznał żadnego z dwóch proponowanych utworów, ale wybrał sam jeden utwór i potrafił przedstawić sylwetkę autora, kontekst historiczno-artystyczny, elementy charakterystyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 PUNKTY ECTS


1 pkt - kontakt bezpośredni


2 pkt - praca własna studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS


1 punkt - obecność i aktywność na zajęciach

1 punkt - przygotowanie do zajęć

1 punkt - przygotowanie do zaliczenia końcowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Leonardo Masi, Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)