Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia CAT w pracy tłumacza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-CAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Narzędzia CAT w pracy tłumacza
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W09

FW2_U10

FW2_K02

Wymagania wstępne:

- znajomość języka włoskiego na poziomie C1

- biegła znajomość języka polskiego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

- rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy

- jest przygotowany do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych oraz młodzieży i dzieci, w tym z rodzin mieszanych lub do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia

- jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zaznajomienie słuchaczy z uwarunkowaniami pracy translatorskiej w odniesieniu do rynku tłumaczeń oraz doskonalenie umiejętności korzystania z narzędzi pomocnych w pracy tłumacza.

Pełny opis:

Zajęcia praktyczne (ćwiczenia) obejmujące:

- prezentację możliwości oferowanych przez współczesną technologię dla pracy tłumacza

- zapoznanie studentów z problematyką narzędzi CAT oraz z ich podstawowymi funkcjami

- przeprowadzenie wraz z studentami tłumaczenia oraz analizy wybranych tekstów za pomocą narzędzi CAT

Literatura:

Łukasz Bogucki, Tłumaczenie wspomagane komputerowo, PWN, Warszawa 2009.

LSP Software, SDL Trados Studio 2019. Instalacja, konfiguracja i rozpoczęcie pracy, 2019.

Bruno Osimo, Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per traduttori, Hoepli, Milano 2001.

Marcin Eckstein, Roman Sosnowski, Komputer w pracy tłumacza. Praktyczny poradnik, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, Kraków 2004

Umberto Eco, Synonimy Altavisty, w: Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu, tłum. J. Miszalska, M. Surma-Gawłowska, WUJ, Kraków 2021, ss. 29-39.

Roman Sosnowski, Wolne oprogramowanie dla tłumacza – mit czy rzeczywistość?, “Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” nr 3/4, 2007-2008, ss. 199-212.

Elżbieta Tabakowska, Komputer w pracy tłumacza, w: Tłumacząc się z tłumaczenia, Znak, Kraków 2009, ss. 129-147.

Materiały własne prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS:

0,5 ECTS = 15 godz. – aktywny udział w zajęciach

0,5 ECTS = 10 godz. – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć, lektura tekstów naukowych, przekład, przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS:

0,5 ECTS = 15 godz. – aktywny udział w zajęciach

0,5 ECTS = 10 godz. – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć, lektura tekstów naukowych, przekład, przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)