Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowanie edytorskie przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-OpEdP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie edytorskie przekładu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW2_W09


UMIEJĘTNOŚCI

FW2_U10


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FW2_K02

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości na temat literatury i przekładu oraz kompetencji językowych w obszarze języka włoskiego właściwy absolwentowi studiów I stopnia filologii włoskiej.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zaznajomienie Studenta z praktycznymi i teoretycznymi aspektami procesu edytorskiego opracowania tekstu przekładu oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi w pracy redakcyjnej z tekstem przekładu. Uwagę zwraca się z jednej strony na kwestie natury praktycznej, takie jak podział ról w procesie redakcyjnym oraz aspekty prawne tłumaczenia, z drugiej strony na tematykę związaną z poprawnym identyfikowaniem i redagowaniem elementów budowy tekstu przekładu oraz elementów aparatu krytycznego przekładu, czemu towarzyszy omówienie pomocy warsztatowych redaktora. Nacisk położony jest na praktyczne rozwiązywanie problemów redakcyjnych – poprzez liczne ćwiczenia praktyczne w zakresie redakcji tekstu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy (FW2_W09), jest przygotowany do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zakresie edytorskiego opracowania tekstu przekładu (FW2_U10), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę odbędzie się na podstawie pracy pisemnej. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest wcześniejszy aktywny udział w zajęciach.

Na ocenę dostateczną (3) absolwent kursu dość dobrze rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy (FW2_W09), jest dość dobrze przygotowany do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zakresie edytorskiego opracowania tekstu przekładu (FW2_U10), jest w umiarkowanym stopniu gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Na ocenę dobrą (4) absolwent kursu dobrze rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy (FW2_W09), jest dobrze przygotowany do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zakresie edytorskiego opracowania tekstu przekładu (FW2_U10), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Na ocenę bardzo dobrą (5) absolwent kursu znakomicie rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy (FW2_W09), jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zakresie edytorskiego opracowania tekstu przekładu (FW2_U10), jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS = 75 h

30 h – aktywny udział w zajęciach

10 h – bieżące przygotowanie do zajęć

15 h – lektura tekstów

5 h – wykonywanie wskazanych podczas kursu zadań

15 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS – 75 h


15 h – udział w zajęciach stacjonarnych (tryb tutoringu w semestrze letnim 2023/2024)

15 h – indywidualna praca w ramach zajęć (tryb tutoringu w semestrze letnim 2023/2024)

20 h – lektura zadanych tekstów i wykonanie zadań im towarzyszących

25 h – napisanie pracy zaliczeniowej i przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)