Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia specjalistyczne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-TSpec
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia specjalistyczne I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W07, FW2_W08, FW2_W09, FW2_U10, FW2_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B2. Mile widziane zainteresowanie przedmiotową tematyką (prawo, finanse, medycyna, technologie).

Pełny opis:

Zajęcia warsztatowe z zakresu przekładu specjalistycznego obejmującego moduły: (1) tłumaczenia prawno-prawnicze, (2) tłumaczenia biznesowo-handlowe, (3) medyczno-kosmetologiczne, (4) tłumaczenia technologiczno-przemysłowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończonym kursie student:

WIEDZA:

- zna podstawowe włoskie słownictwo handlowe, biznesowe, prawne, medyczne, technologiczne i inne w ramach zaawansowanych terminologii w przekładzie;

– ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych terminologii specjalistycznych w przekładzie oraz funkcjonowania głównych instytucji społecznych, politycznych i prawnych włoskiego obszaru językowego zorientowaną na zastosowanie w pracy agencjach tłumaczy, instytucjach społeczno-kulturalnych, firmach, mediach itd.

UMIEJĘTNOŚCI:

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości i poziomu usług związanych z działalnością translatorską (tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi, specjalistycznymi, literackimi).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;;

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji przyjętego projektu translatorskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja tłumaczeń wykonanych przez studentów w oparciu o poprawność merytoryczno-językową.

• na ocenę bardzo dobrą (5): student posiada doskonałą znajomość leksyki specjalistycznej z zakresu dziedzin będących przedmiotem zajęć i potrafi posługiwać się nią bezbłędnie w wykonywanych przez siebie tłumaczeniach;

• na ocenę dobrą (4): student posiada dobrą znajomość leksyki specjalistycznej z zakresu dziedzin będących przedmiotem zajęć i potrafi posługiwać się nią co do zasady bezbłędnie lub z niewielkimi usterkami gramatyczno-semantycznymi) w wykonywanych przez siebie tłumaczeniach;

• na ocenę dostateczną (3): student posiada zasadniczą znajomość leksyki specjalistycznej z zakresu większości dziedzin będących przedmiotem zajęć i potrafi posługiwać się nią w stopniu zadowalającym (nawet jeśli niewolnym od usterek gramatyczno-semantycznych) w wykonywanych przez siebie tłumaczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Berezowski, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Łukasz Berezowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad8WfBucM50XRrHXjb8n-9NkH27gDze7UyaQPF88RDQs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5bafcebb-e95e-4add-906d-e6448f2511cf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe z zakresu przekładu specjalistycznego obejmującego moduły: (1) tłumaczenia prawno-prawnicze, (2) tłumaczenia biznesowo-handlowe, (3) medyczno-kosmetologiczne, (4) tłumaczenia technologiczno-przemysłowe.

Pełny opis:

Moduł 1: prawo

1. Źródła prawa (podstawowe pojęcia i definicje);

2. Prawo konstytucyjne (komentowana lektura włoskiej ustawy zasadniczej z elementami komparatystyki i przekładu);

3. Prawo karne materialne (typologia czynów zabronionych, kary i sankcje);

4. Prawo karne procesowe (postępowanie przygotowawcze, sądowe, tryby szczególne, wyrokowanie);

5. Prawo cywilne materialne i procesowe (umowy i gwarancje, postępowania nakazowe)

6. Prawo rodzinne (pokrewieństwo i powinowactwo, relacje małżeńskie i majątkowe, władza rodzicielska, wniosek o przysposobienie dziecka);

7. Prawo administracyjne (instytucje centralne i samorządowe, decyzje i trybu zaskarżenia).

Moduł 2: biznes i handel

1. Przedsiębiorstwo. Pojęcia wstępne: ditta, azienda, impresa.

2. Formy prawne działalności gospodarczej.

3. Typologia spółek handlowych (włoskich i polskich).

4. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Struktura przedsiębiorstwa.

5. Formy zatrudnienia, zasady i składniki wynagradzania, ubezpieczenie społeczne.

6. Transakcje finansowe. Płatności. Operacje kredytowe.

7. Marketing i reklama.

Literatura:

Spis zalecanych lektur:

1. C. De Stefanis, Il formulario dei contratti, Roma: La Tribuna, 2004

2. D. Forapani, Italiano per giuristi, Alma Edizioni, 2004

3. B. Turchi, Leksykon terminów prawniczych (włoski). Dizionario dei termini giuridici, Warszawa: C. H. Beck, 2011

4. Catena S., Introduzione al marketing, Edizioni Guerra

5. Di Majo D., Santorelli M. L. (a cura di), Elementi di Diritto Commerciale, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2003

6. Belloccio D., Marano A., Elementi di Diritto del Lavoro, Edizioni Giuridiche Don Simone, Napoli 2003

7. Forapani D., Italiano per economisti, Alma Edizioni, Firenze, 2003

8. Forapani D., Pelizza G., L’italiano dell’economia, Guerra Edizioni, Perugia 2000

9. Incalcaterra-McLoughlin L., Pla-Lang L., Schiavo-Rotheneder G., Italiano per economisti, Alma Edizioni, Firenze, 2003

10. Pelizza G., Mezzadri M., L’italiano in azienda, Guerra Edizioni, Perugia 2002

11. Forapani D., Italiano per medici, Alma Edizioni, Firenze 2004

12. Ignone A., Santeusanio N., L’italiano della biologia e della medicina, Guerra edizioni, Perugia, 2011

13. Ignone A., Pichiassi M., L’italiano della matematica, fisica e chimica, Perugia: Guerra,

2013.

14. Dizionario tecnico-scientifico della lingua italiana, HOEPLI, Milano 2003.

15. Piccola enciclopedia delle curiosità scientifiche 2, Le grandi questioni della scienza, Corriere della Sera, Milano 2005.

Strony internetowe:

https://www.piastra-per-capelli.com/possibili-acconciature/

https://www.glamour.it/capelli/styling/2017/05/15/5-tipi-acconciature-perfette-cerimonie-2017/#gs.3gno89

https://www.piastra-per-capelli.com/possibili-acconciature/

http://www.pro-wloski.pl/slownictwo/czlowiek/ubrania.php

http://www.youblisher.com/p/1323222-PIXgroup-catalogo-abbigliamento-lavoro-portwest

Wymagania wstępne:

Części składowe zaliczenia: test końcowy (50%), prace domowe (25%), aktywny udział w zajęciach (25%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Berezowski, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Berezowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- udział w zajęciach: 30 godz.

- samodzielna analiza materiałów źródłowych i wykonywanie zadanych tłumaczeń: 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- konsultacje: 5 godz.

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Berezowski, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Berezowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- udział w zajęciach: 30 godz.

- samodzielna analiza materiałów źródłowych i wykonywanie zadanych tłumaczeń: 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- konsultacje: 5 godz.

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)