Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do glottodydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-WGlot
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do glottodydaktyki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_U10


FW2_K04


FW2_K05

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są podstawom teorii i praktyki nauczania języka jako języka obcego.

Pełny opis:

Studenci poznają i opisują (m.in. na podstawie własnych doświadczeń) uczestników i składowe procesu glottodydaktycznego: uczących się języka obcego, nauczycieli języka obcego, istotę przedmiotu uczenia (się) oraz materiały i narzędzia temu procesowi służące.

Przedmiotem refleksji są cechy, postawy, kompetencje i świadomość językowa nauczycieli języków obcych; cele, motywacje i potrzeby uczących się; formy i jakość materiałów i narzędzi dydaktycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci są przygotowani do uczenia języka jako języka obcego dzięki analizie elementów edukacji językowej i refleksji nad nimi.

Studenci umieją jasno i poprawnie formułować opinie dotyczące edukacji językowej.

Studenci potrafią umiejętnie uzasadniać wartość wielojęzyczności i wielokulturowości.

Studenci sa gotowi do podjęcia zadań zawodowych w sferze edukacji językowej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą studenci znają wszystkie elementy i wszystkich uczestników procesu glottodydaktycznego, potrafią samodzielnie analizować wszelkie sytuacje i zagadnienia związane z uczeniem języka jako obcego.

Na ocenę dobrą studenci znają większość elementów procesu glottotydydaktycznego, umieją analizować większość sytuacji i zagadnień dotyczących nauczania języka jako obcego.

Na ocenę dostateczną studenci znają podstawowe elementy procesu glottodydaktycznego, umieją w podstawowym stopniu poddać analizie główne sytuacje i zagadnienia związane z nauczaniem języka jako obcego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie zajęć refleksji poddawane są uwarunkowania, okoliczności, kontekst społeczny nauczania języka jako języka obcego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 30 godzin.

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 8 godzin


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)