Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat lektora/nauczyciela języka włoskiego I (dzieci przedszkolne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-WLekt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat lektora/nauczyciela języka włoskiego I (dzieci przedszkolne)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W01

FW2_U10

FW2_K05

Wymagania wstępne:

Na ten kurs nie są wymagane wcześniejsze kursy związane z nauczaniem lub glottodydaktyką. Jednak konieczne jest posiadanie umiejętności językowych na poziomie wyższym niż B2+ w języku włoskim.


Skrócony opis:

Glottodydaktyka dziecięca to dziedzina zajmująca się nauczaniem i uczeniem się języków obcych przez dzieci, skupiając się na wczesnym i naturalnym nabywaniu języków poprzez stosowanie zabawowych metod i stymulującego otoczenia.

Pełny opis:

Kurs ten obejmuje pogłębianie wiedzy na temat nauczania i uczenia się języków u dzieci. W trakcie tego kursu zapewniona zostanie kompleksowa analiza dziedziny glottodydaktyki dziecięcej, koncentrując się na teoriach, metodach i praktykach kształtujących proces nabywania języków obcych przez najmłodszych.

W trakcie kursu będziemy badać niezwykły potencjał dzieci do naturalnego i spontanicznego uczenia się nowych języków. Poznamy, w jaki sposób dzieci podejmują proces nabywania języka i jak możemy tworzyć stymulujące środowisko edukacyjne dla nich.

Lekcje będą obejmować szeroki zakres tematów, w tym kreatywne i zabawowe podejścia wykorzystywane do angażowania dzieci w proces nabywania języków, teorie rozwoju poznawczego i językowego u dzieci oraz najlepsze praktyki nauczania języków obcych dzieciom w różnych kontekstach edukacyjnych.

Podczas kursu studenci będą mieli okazję do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy poprzez praktyczne zajęcia, zadania grupowe oraz analizę przypadków studialnych. Ponadto zostaną dostarczone narzędzia i zasoby do projektowania programów glottodydaktyki dziecięcej oraz oceny skuteczności strategii nauczania.

Literatura:

Wykładowca okresowo zapewnia materiały niezbędne do nauki. Brak obowiązkowych zadań domowych.

Balboni P. (2015): Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET.

Diadori P. (2015): Insegnare italiano a stranieri, Mondadori.

Cangià C. (1998): L'altra Glottodidattica, Giunti.

Daloiso M. (2009): La lingua straniera nella scuola dell'infanzia. Fondamenti di glottodidattica, UTET.

Motessori, La scoperta del Bambino, Garzanti.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW2_W01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną;

na ocenę dostateczną: student posiada bardzo podstawową znajomość terminologi nauczania języka włoskiego w szkole podstawowej

na ocenę dobrą: student posiada dobrą znajomość terminologi nauczania języka wloskiego w szkole podstawowej

na ocenę bardzo dobrą: student posiada dogłębną znajomość terminologi nauczania języka włoskiego w szkole podstawowej

FW2_U10

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną;

na ocenę dostateczną: student posiada podstawową znajomość podejść i metodologi w nauczaniu języka włoskiego w szkole podstawowej

na ocenę dobrą: student posiada dobrą znajomość podejść i metodologi w nauczaniu języka włoskiego w szkole podstawowej

na ocenę bardzo dobrą: student posiada dogłębną znajomość podejść i metodologi w nauczaniu języka włoskiego w szkole podstawowej

FW2_K05

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia kryteriów przewidzianych na ocenę dostateczną;

na ocenę dostateczną: student posiada podstawową znajomość jak wykorzystywać komunikacje społeczną w klasie i współpracuje z innymi uczniami

na ocenę dobrą: student posiada dobrą znajomość znajomość jak wykorzystywać komunikacje społeczną w klasie i współpracuje z innymi uczniami

na ocenę bardzo dobrą: student posiada bardzo dobrą znajomość jak wykorzystywać komunikacje społeczną w klasie i współpracuje z innymi uczniami

Metody i kryteria oceniania:

Ocena kursu będzie składać się z dwóch konkretnych części: pierwsza to pisemna praca, a druga obejmuje cotygodniowe i laboratoryjne zadania do wykonania indywidualnie i w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest przybliżenie glottodydaktyki dziecięcej (przedszkole).

Pełny opis:

Podczas kursu przybliżone zostaną tematy związane z glottodydaktyką dziecięcą. Student nabywa wiedzę odnośnie dydaktyki języka włoskiego jako L1, L2 oraz LS u dzieci do 5. roku życia. Student posiada podstawy, aby pracować z użyciem dydaktyki empirycznej i ludycznej.

Literatura:

Wykładowca okresowo zapewnia materiały niezbędne do nauki. Brak obowiązkowych zadań domowych.

Balboni P. (2015): Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET.

Diadori P. (2015): Insegnare italiano a stranieri, Mondadori.

Cangià C. (1998): L'altra Glottodidattica, Giunti.

Daloiso M. (2009): La lingua straniera nella scuola dell'infanzia. Fondamenti di glottodidattica, UTET.

Motessori, La scoperta del Bambino, Garzanti.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs ma na celu położyć metodyczno-dydaktyczne podstawy dla przyszłych nauczycieli, przydatne w zrozumieniu kwestii związanych z nauczaniem dzieci.

1. Zarys historyczno-epistemologiczny nauczania dzieci języka;

2. Nauka języka w przedszkolu;

3. Aspekty neurologiczne;

4. Kompetencje komunikacyjne w wieku przedszkolnym;

5. Orientacja metodologiczna i dydaktyczna;

6. Teoria i metody podejścia do nauki języka obcego;

7. Zasady empirycznego szkolenia w zakresie nauki języka;

8. Planowanie programów nauczania w perspektywie empirycznej;

9. Wybory operacyjne dotyczące podejścia do nauki języka obcego;

10. Metoda Montessori

Pełny opis:

Podczas kursu przybliżone zostaną tematy związane z glottodydaktyką dziecięcą. Student nabywa wiedzę odnośnie dydaktyki języka włoskiego jako L1, L2 oraz LS u dzieci do 5. roku życia. Student posiada podstawy, aby pracować z użyciem dydaktyki empirycznej i ludycznej.

Literatura:

Wykładowca okresowo zapewnia materiały niezbędne do nauki. Brak obowiązkowych zadań domowych.

Balboni P. (2015): Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET.

Diadori P. (2015): Insegnare italiano a stranieri, Mondadori.

Cangià C. (1998): L'altra Glottodidattica, Giunti.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)