Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasady redagowania tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-ZasRT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady redagowania tekstu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W07, FW2_U10, FW2_K02

Wymagania wstępne:

Zakres kompetencji związanych z przygotowaniem językowym tekstu polskojęzycznego i włoskojęzycznego właściwy absolwentowi studiów licencjackich na kierunku filologia włoska.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są zagadnieniom związanym z redakcją i korektą tekstów, zarówno polskojęzycznych, jak i włoskojęzycznych. Mają na celu przybliżenie charakteru pracy w wydawnictwie (z wyszczególnieniem etapów przygotowania publikacji oraz charakterystyką zawodów osób biorących udział w tworzeniu publikacji od strony wydawniczej), naukę zasad redakcji tekstu oraz ich praktycznego zastosowania. Pomagają w orientacji w zakresie wydawnictw poprawnościowych i innych pomocy językowych i merytorycznych oraz narzędzi bibliograficznych przydatnych w pracy redaktora.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa, poprawnie identyfikuje błędy językowe w tekstach (FW2_W07).

Student jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie redakcji i korekty tekstu: używa znaków korektorskich w systemie polskim i włoskim, wykorzystuje w praktyce zasady posługiwania się poprawnym językiem, dokonuje redakcji językowej tekstów (FW2_U10).

Student jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w zakresie redakcji tekstów (FW2_K02).

3 ECTS

30 h – aktywny udział w zajęciach i wykonywanie bieżących ćwiczeń

30 h – przygotowanie do zajęć

15 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności podczas zajęć; projekty i ćwiczenia praktyczne w zakresie redakcji tekstu; testy pisemne podczas zajęć i pisemne zaliczenie końcowe.

Kryteria oceniania

Na ocenę dostateczną (3): Student zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa, dość dobrze identyfikuje błędy językowe w tekstach. Student używa znaków korektorskich, wykorzystuje w praktyce zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, dokonuje redakcji językowej tekstów. Student jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w zakresie redakcji tekstów.

Na ocenę dobrą (4): Student dobrze zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i dobrze rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa, poprawnie identyfikuje błędy językowe w tekstach i podaje przykłady. Student poprawnie używa znaków korektorskich, właściwie wykorzystuje w praktyce zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, dokonuje dobrej redakcji językowej tekstów. Student jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w zakresie redakcji tekstów.

Na ocenę bardzo dobrą (5): Student bardzo dobrze zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i bardzo dobrze rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa, w pełni poprawnie identyfikuje błędy językowe w tekstach i podaje przykłady, stosuje poznaną klasyfikację błędów językowych w opisie działań związanych z redakcją tekstu. Student w pełni poprawnie i bez wahania używa odpowiednich znaków korektorskich, właściwie wykorzystuje w praktyce zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, dokonuje bardzo dobrej redakcji językowej tekstów. Student jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w zakresie redakcji tekstów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25916
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

30 h – aktywny udział w zajęciach i wykonywanie bieżących ćwiczeń

30 h – przygotowanie do zajęć

15 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)