Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład audiowizualny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-2-PrzAu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład audiowizualny
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedzy:

FW2_W05 Student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych;

FW2_W07 Student zna zasady posługiwania się̨ poprawną polszczyzną, rozumiejąc rolę poprawności językowej w pracy filologa;

FW2_W08 Absolwent kursu zna w stopniu pogłębionym teorie translatologiczne, orientując się̨ w problematyce związanej z teorią przekładu;

FW2_W09 Student rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy.

umiejętności:

FW2_U10 Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego.

kompetencji społecznych:

FW2_K01 Absolwent kursu jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania;

FW2_K02 Student jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa;

FW2_K04 Student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość.

FW2_K05 Student jest gotów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kłos, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anita Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:


Konwersatorium 30 h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):


Przygotowanie do zajęć (wykonywanie i analiza tłumczeń) – 30 h


Studiowanie literatury przedmiotu – 30 h


Przygotowanie do końcowego testu pisemnego – 30 h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kłos, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anita Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:


konwersatorium (tutoring) 15 h.


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):


przygotowanie do zajęć – 30 h;


studiowanie literatury przedmiotu i analiza materiałów audiowizualnych – 35 h;


przygotowanie do końcowego testu zaliczeniowego – 30 h.


Łączna ilość godzin = 120 h (4 pkt ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)